Biomedicínské vědy

Doktorské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Biochemie a molekulární biologie, Molekulární medicína nebo Morfologie buněk a tkání).

Co se naučíte

Nový doktorský studijní program Biomedicínské vědy vznikl spojením původních samostatných studijních oborů Lékařska biologie, Anatomie, histologie a embryologie, a nového, doposud neakreditovaného, oboru Molekulární medicína, připraveného ve výzkumném centru CEITEC MU, do jednoho robustního studijního programu se třemi specializacemi (Morfologie buněk a tkání/Cell and Tissue Morphology, Biochemie a molekulární biologie/Biochemistry and Molecular Biology a Molekulární medicína/Molecular medicine).

Nově vzniklá specializace Molekulární medicína, která doposud nebyla součástí nabídky studijních programů na MU a vzniká jako zcela nové zaměření, organicky doplňuje existující biomedicínskou expertízu v rámci MU a bude stavět zejména na vzdělávání doktorských studentů v oblastech nejmodernějších biomedicínských technologií.

Koncepce studia klade důraz na rozšíření kompetencí budoucích absolventů v socio-manažerských, technologických a přenositelných dovednostech, které jim umožní vést svou navazující výzkumnou činnost efektivním a moderním způsobem a poskytne jim velmi dobrý přehled o etických i morálních aspektech výzkumu nezbytných pro bádání v oblasti biomedicíny a výzkumu a vývoji obecně. Absolventi se budou moci uplatnit jako špičkoví věděčtí pracovníci, schopní uspět v mezinárodní konkurenci.

Studijní program rovněž generuje výzkumníky nebo vysokoškolské učitele v domácím prostředí LF MU, část absolventů odchází do firemního prostředí souvisejícího s jejich odborným zaměřením. Nová koncepce studia absolventům dále významně rozšiřuje spektrum možností další kariéry v mimoakademické sféře (např. biotechnologické firmy).

V novém studijním programu Biomedicínské vědy dochází k posílení internacionalizace zvýšením náboru zahraničních uchazečů, vědecké a publikační činnosti doktorandů, vytváří se nové podmínky pro interdisciplinární řešení zadaných témat dizertačních prací a klade se důraz na posílení socio-manažerských a přenositelných dovedností.

Praxe

Praxe (nepočítaje v to samozřejmou laboratorní práci) není povinnou součástí studia.

Chcete vědět víc?

http://biology.med.muni.cz/

Uplatnění absolventů

V novém studijním programu Biomedicínské vědy dochází k posílení internacionalizace zvýšením náboru zahraničních uchazečů, vědecké a publikační činnosti doktorandů, vytváří se nové podmínky pro interdisciplinární řešení zadaných témat dizertačních prací a klade se důraz na posílení socio-manažerských a přenositelných dovedností. Tím se zvyšuje reálná šance absolventů na uplatnění ve špičkových vědeckých týmech po celém světe zejména v rámci:

  • Vědecko-výzkumných organizacích a akademických institucích (výzkumné ústavy, univerzity) se zaměřením na biomedicínský výzkum a vzdělávání, a to v prvních letech jako postdoktorální stážisti a následně jako vedoucí výzkumného týmu nebo programu, vedoucí sdílených laboratoří (tzv. core facilities), apod. Část absolventů se uplatňuje v těchto institucích také na lektorských pozicích;
  • Špičkových laboratořích aplikovaného výzkumu zaměřeného na vývoj nových biomedicínských metod zejména pro diagnostiku pro regenerativní medicínu a tkáňové inženýrství, pro testování nových léčiv a pro přípravu léčivých přípravků pro pokročilé terapie (ATMP) to to na pozicích vědeckých specialistů a vývojářů;
  • Komerční sféry v oblasti školení při marketingu přípravků pro regenerativní medicínu a tkáňové inženýrství a pro morfologickou diagnostiku;
  • A díky získaným znalostem z oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií budou absolventi oboru dobře vybaveni i pro zakládání start-up a spin-of firem.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 12. 2022 – 28. 2. 2023)

Program Biomedicínské vědy vznikl sloučením předchozích Ph.D. programů Lékařská biologie, Anatomie, histologie a embryologie a ve spolupráci s již existující Ph.D. školou CEITEC PhD School. Nový program se tak kromě dvou inovovaných specializací s názvy „Biochemie a Molekulární biologie“ a „Morfologie buněk a tkání“ rozšířil o úplně novou specializaci „Molekulární medicína“, která bude školena na CEITEC MU. V rámci přijímacího řízení jsou v prvním kole hodnoceny písemné podklady, zaslané prostřednictvím e-přihlášky. Do druhého kola (pohovor) jsou zváni pouze úspěšní uchazeči z prvního kola. Celkový počet bodů, které uchazeč může získat je 100. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je nutné dosáhnout alespoň 85 bodů. Dosažení 85 bodů ale neznamená automaticky přijetí do studia. Přijati jsou uchazeči s nejlepším hodnocením.

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Školitelé

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Biomedicínské vědy? Zeptejte se na program-23430@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info