Stomatologie a otorinolaryngologie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Otorinolaryngologie nebo Stomatologie).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2023.

Co se naučíte

Cílem doktorského studijního programu je prohloubení teoretických znalostí a rozvíjení schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti základního i aplikovaného výzkumu v oboru otorinolaryngologie a stomatologie. Studiem teoretických a aplikačních předmětů, přípravou, zpracováním a prezentováním doktorské disertační práce student prokáže schopnost samostatně vědecky pracovat, své výsledky obhájit a publikovat v kvalitních českých i zahraničních časopisech. Absolventi doktorského studia by měli být připraveni na další vědeckou kariéru v akademických institucích.

Martin Luther : Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.

Praxe

Studenti doktorského studia nemají předepsané povinné praktické stáže.

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního programu by měl být schopen se do hloubky orientovat v mateřském oboru včetně příslušných mezioborových souvislostí, měl by mít hlubokou znalost a orientaci v literatuře svého oboru, měl by zvládat metodiku vědecké práce včetně způsobu vedení experimentu laboratorního i klinického, měl by ovládat statistické metody v rozsahu nezbytném ke stanovení optimálního designu studií, schopnosti analyzovat vědecké práce a studie. Absolvent studijního programu by měl mít povědomí o všech etických a společenských dopadech biomedicínského výzkumu se schopností aplikovat tyto znalosti na vlastní výzkum a klinickou práci. Disertační práce doktoranda by měla splňovat standardní evropská kvalitativní kritéria umožňující publikaci výsledků vědecké práce v renomovaných periodicích.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška proběhne v červnu 2023.

Kritéria hodnocení

Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Stomatologie a otorinolaryngologie? Zeptejte se na program-23432@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info