Pharmacology

Doktorské studium v prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací Experimental and applied pharmacology.

Co se naučíte

The primary objective of the degree programme is to prepare independent pharmacologists working in the areas of experimental, translational, reverse translational or applied clinical research, or eventually working as independent academic experts who can apply their knowledge and experiences in pedagogical activities.

Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná. J.A. Komenský

The graduates will publish the results of their doctoral thesis in excerpted journals and also present them at academic conferences.

The Entry Requirements for the Applicants:

Completed Master's studies in the fields of Internal, Dental, or Veterinary Medicine (or Pharmacology). The other applicable fields are Biology, Biochemistry, Chemistry, Mathematics or Psychology (graduates of these non-medical fields are obliged to enrol in supplemental studies completed via an examination in Human Pathological Physiology).

Praxe

Doktorand (dle zvoleného tématu DP) pracuje s experimentálními zvířaty nebo jinými vhodnými laboratorními metodami, popř. jinými výzkumnými metodami pod dohledem školitele, dále pak samostatně.

V průběhu studia se bude doktorand s podporou školitele ucházet o nabízená stipendia k odborným stážím relevantním k tématu disertace.

Dle svých možností a dle svého studijního plánu se doktorand podílí v omezené míře na výuce pregraduálních studentů LF MU.

Chcete vědět víc?

http://www.med.muni.cz/index.php?change=cs&id=162

Do 1 roku od přijetí do DSP ve spolupráci se školitelem student prezentuje oborové radě (OR) a ostatním studentům a akademickým pracovníkům Farmakologického ústavu svůj projekt - teze dizertační práce. OR poté s doktorandem prodiskutuje teze a způsob řešení projektu, popř. navrhuje změny v metodice řešení projektu.

V průběhu studia bude doktorand referovat dílčí výsledky své disertační práce formou sdělení na domácích i I zahraničních konferencích (bude za tím účelem předkládat žádosti o udělení finančních podpor na LF nebo dle jiných dostupných nabídek).

V průběhu studia se bude doktorand s podporou školitele ucházet o nabízená stipendia k odborným stážím relevantním k tématu disertace.

Do 2 let od přijetí do DSP předloží student školiteli a OR rukopis vlastního článku (může být i přehledový), který odešle k publikaci do odborného periodika (recenzované, minimálně české/slovenské odborné periodikum).

Nejpozději ve 4. roce studia bude OR od studenta DSP požadovat předložení experimentálních výsledků k publikaci v časopise s IF.

K obhajobě budou OR doporučeny pouze práce, u nichž byly výsledky vlastního originálního výzkumu publikovány nebo přijaty k publikaci v odborném periodiku s IF, přičemž student DSP byl nejméně 1x prvním autorem tohoto originálního článku.

V případě, že student nedodrží v přibližném časovém horizontu výše nastavená pravidla, OR navrhne po diskusi se školitelem ukončení studia DSP.

Příprava a úspěšná obhajoba disertační práce v posledním roce studia.

Výukové povinnosti v rámci předmětu Farmakologie vyučované u jednotlivých studijních směrů na LF MU (ve shodě se studijním řádem LF MU).

Požadavky pro státní doktorskou zkoušku z Farmakologie:

Ústní obhájení znalostí v rozsahu poznatků současné farmakologie (dle doporučené literatury) před nejméně 5 člennou zkušební komisí složenou z odborníků MU a minimálně 2 členů z jiných pracovišť.

Uplatnění absolventů

Nachází uplatnění v základním i klinickém výzkumu v akademických pozicích i v komerční oblasti. Dále se uplatňuje v dalších oblastech biomediciny, kde může uplatnit svoje zkušenosti a schopnosti nabyté v průběhu studia.

Absolvent je schopný samostatné tvůrčí a vědecké práce, je schopný podat samostatně žádost o grant na národní, případně i mezinárodní úrovni, publikovat v odborném zahraničním impaktovaném periodiku, přednést výsledky své práce na mezinárodní konferenci.

Absolvent může najít uplatnění i jako akademický pracovník v oboru Farmakologie a oborech příbuzných, rovněž může najít uplatnění na různých pozicích (především výzkumných, vývojových, jako odborný konzultant) ve farmaceutickém průmyslu a v oblasti regulace léčiv a klinického hodnocení léčiv.

Absolvent se specializací ve farmaceutické medicíně najde uplatnění v oblastech výzkumu a vývoje léčiv na akademické půdě i ve farmaceutickém průmyslu, v rámci práce v regulačních úřadech (SÚKL, Evropská léková agentura), ve zdravotnických zařízeních v oblastech klinického hodnocení léčiv, klinické farmakologie a klinické farmacie, případně v dalších oblastech biomedicíny ve výzkumných, vývojových nebo konzultantských pozicích. Absolvent může najít uplatnění i jako akademický pracovník v oboru Farmakologie a oborech příbuzných, kde může uplatnit svoje zkušenosti a schopnosti nabyté v průběhu studia.

Školitelé

Studijní program nemá evidovány žádné školitele.

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Oborová rada a oborové komise
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
Více informací

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info