Simulace v medicíně

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2023.

Co se naučíte

Cílem doktorského studijního programu Simulace v medicíně je vychovat samostatné vědecké a akademické pracovníky v nově vznikajícím odvětví medicínského vzdělávání. Nově vzniklý program Simulace v medicíně spojuje mnoho medicínských specializací v moderních metodách vzdělávání v medicíně. Mezioborová spolupráce je pro simulační medicínu zásadní nejen v rámci nejznámějších, tzv. hi-fidelity simulacích, ale právě i v rámci sdílení teoretických, praktických i vědeckých poznatků mezi akademiky a to nejen napříč Českou republikou, ale i celosvětově.

Spolupráce akademiků napříč mnoha odbornostmi těží z rozvoje znalostí a přináší široký vědecký potenciál v neprobádaných oblastech simulační medicíny. Klíčovou charakteristikou programu Simulace v medicíně je podpora takovéto mezioborové spolupráce.

DSP Simulace v medicíně je určený absolventům magisterských studijních programů Lékařské fakulty, ale i absolventům technických (např. biomedicínských technologií, bioinformatiky, informační technologie…) či pedagogických oborů. Program tak povede k interdisciplinární spolupráci všech partnerů v oblastech simulační medicíny: medicínské obory, pedagogické obory a technologický vývoj.

Program je založený na spolupráci několika brněnských pracovišť, která se podílejí na inovacích ve výuce na LF MU (Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF a FN u sv. Anny v Brně, Gynekologicko porodnická klinika FN Brno a LF MU, Institut biostatistiky a analýz LF MU, Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU, Anatomický ústav LF MU a dalších).

Program bude kmenově situován na nově zřízený Ústav simulační medicíny LF MU, který úzce spolupracuje s mnohými zahraničními pracovišti (Human Simulation Center, Mnichov, Německo; Hellenic Society of Anaesthesiology - Simulation Centre, Atény, Řecko; St George’s, University of London, Londýn, Velká Británie, Medical Simulation Center Medical University, im. Karol Marcinkowski in Poznan, Poznaň, Polsko; Alpha Medical Concepts, Linz, Rakousko..) a spolupracuje s Evropskou společností pro simulace (SESAM – Society for simulation in Europe). Díky úzké zahraniční spolupráce budou studentům DSP usnadněny zahraniční stáže, které jsou povinnou součástí jejich kurikula.

Tým Ústavu simulační medicíny pokrývá následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  • Netechnické dovednosti v medicínských simulacích
  • Low-fidelity simulační metody
  • Hi-fidelity simulační metody
  • Technologický vývoj simulačního prostředí
  • Možnosti zapojení nelékařského zdravotnického personálu v simulacích
  • Management kritických stavů v jednotlivých medicínských oborech
  • Debriefing v medicínských simulacích
  • Metodika jednotlivých modalit simulační medicíny
  • Inovace výukových metod

Spojovacím prvkem mezi jednotlivými týmy jsou sdílené technologie, metodická podpora, odborné semináře, výroční konference Ph.D. studentů a jejich vzájemná spolupráce. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí.

Praxe

Praxe je získávána jednak prací ve výzkumné skupině, ve které student působí, dále v rámci sdílené infrastruktury Simulačního centra a v případě klinických specializací v partnerských zdravotnických zařízeních v rámci postgraduálního vzdělávání zdravotnického personálu (Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice U sv. Anny).

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studijního programu Simulace v medicíně bude schopný pokračovat v akademické kariéře jako odborný asistent jakéhokoliv simulačního centra.

Bude schopen dle svého zaměření inovovat náplň předmětů v rámci bakalářských či magisterských studijních programů lékařských fakult, inovovat či iniciovat vznik předmětů souvisejících s výukou simulační medicíny na pedagogických či technicky zaměřených fakultách.

Vzhledem k mezinárodnímu přesahu Simulačního centra LF MU je pravděpodobné působení v zahraničních výzkumných skupinách.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška proběhne v červnu 2023.

Kritéria hodnocení

Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Simulace v medicíně? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC

Konzultant programu

e‑mail:

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Ing. Renata Jobeková, MBA

Konzultant programu

e‑mail:

Irena Vaďurová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info