Horizont Evropa pro LF MU

Rámcový program Horizont Evropa nabídne v letech 2021 až 2027 příležitosti k financování mezinárodních výzkumných aktivit také pro Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Znalost základní struktury a možností dotačních nástrojů umožňuje lepší orientaci v potenciálu konkrétního nástroje pro konkrétní pracoviště fakulty.

Bez popisku

Pilíř 1

Evropská rada pro výzkum (ERC)

Financuje hraniční výzkum v Evropě prostřednictvím vysoce konkurenčních soutěží (výzev), nestanovuje priority ani tematická omezení (bottom-up přístup). Jedná se o podporu přelomového výzkumu s vysokou mírou rizika a přínosů, s cílem usnadnění využití výstupů výzkumu v oblasti komerčních a sociálních inovací.

  • Více o podpoře přípravy ERC grantů na LF MU naleznete zde.
  • Pracovní program ERC pro rok 2024 naleznete zde.

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

Podporuje aktivity na rozvíjení excelence prostřednictvím přeshraniční mobility výzkumných pracovníků v různých fázích kariéry, nestanovuje priority ani tematická omezení (bottom-up přístup).

  • Více o grantech MSCA naleznete zde.
  • Pracovní program MSCA pro období 2023 - 2024 naleznete zde.

Výzkumné infrastruktury

Finančně podporuje rozvoj kvalitních a otevřených výzkumných infrastruktur světové třídy v rámci 5 tematických okruhů – tzv. destinací. Součástí 3. destinace jsou projekty řešící hlavní evropské výzvy v oblasti zdraví (zdravotnický výzkum) a zelené a digitální transformace (mj. témata pro infrastruktury zabývající se základním výzkumem).

  • Pracovní program pro výzkumné infrastruktutry pro období 2023 - 2024 naleznete zde.

Pilíř 2

Pilíř je strukturován do 6 klastrů – podporovány jsou systémové změny společnosti a ekonomiky. Konkrétní priority každého klastru jsou členěny do oblastí Destinations.

Pro rozvoj mezinárodního výzkum na LF je atraktivní především klastr Zdraví. Podrobnější informace o struktuře klastru a jeho výzvách naleznete zde.

Portfolia aktivit napříč obory s odvážnými a měřitelnými cíli (v rámci Pilíře 2 a průřezově mezi klastry) představují mise. U mísí se předpokládá, že ve stanoveném časovém období dosáhnou výrazně větších dopadů na vědu, technologie a společnost obecně, než by tomu bylo u individuálních projektů. Program stanovuje 5 misí, mezi kterými je pro LF nejrelevantnější mise Rakovina. Více informací o této misi získáte zde.

Pracovní programy pro rok 2023 - 2024:

Pilíř 3

Aktivity na podporu rizikových průlomových inovací, které přispějí k rychlejšímu postupu inovativních podniků na cestě od nápadu k tržnímu uplatnění, podpora inovačních aktivit, aktivity integrující vzdělávání, podnikání a výzkum. Atraktivní zejména pro malé a střední podniky.

  • Pracovní program EIC pro rok 2024 naleznete zde.

 

Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru

Aktivity zacílené na snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků napříč EU (snaha zvrátit trend uzavřených forem / klubů spolupráce, usnadnění plného zapojení talentového potenciálu Evropy, šíření a podpora excelence v celé EU).

  • Pracovní program pro posilování účasti a šíření excelence pro období 2023 - 2024 naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info