Exprese N-terminálních izoforem proteinu p73 ve vztahu k aberacím centrosomů v nádorových buňkách.

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/C/0804/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na exprese N-terminálních izoforem proteinu p73 ve vztahu k aberacím centrosomů u vybraných nádorových buněčných linií neurogenního původu (meduloblastom, multiformní glioblastom, neuroblastom). Navazuje na již publikované výsledky získané v naší laboratoři, které prokázaly odlišnosti v expresi a intracelulární lokalizaci N-terminálních forem proteinu p73 v meduloblastomových buněčných liniích, i na další recentní výsledky naznačující vztah exprese izoforem p73 ke kontrole a průběhu mitotického dělení. Jedná se zejména o studium interakcí p73 s proteinem BubR1, který mj. kontroluje i mechanismus duplikace centrosomů. Práce bude zaměřena na imunofluorescenční detekci dvou N-terminálních izoforem proteinu p73 (TAp73 a deltaNp73), průkaz případných kolokalizací s BubR1 a sledování počtu centrosomů v buňkách. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, zda rozdíly v expresi sledovaných izoforem p73 nějakým způsobem korelují s výskytem aberantního počtu centrosomů: pracovní hypotéza předpokládá, že pro správný průběh duplikace je nezbytná exprese izoformy TAp73 a její interakce s BubR1 – aberantní počty centrosomů lze tedy očekávat v buňkách s převažující expresí deltaNp73.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info