Informace o projektu
Farmakodynamické, farmakokinetické a farmakogenetické přístupy v preklinické fázi výzkumu a vývoje léčiv (FDN, FKK a FGEN studie)

Kód projektu
MUNI/A/0886/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Výzkum týmů pracujících na Farmakologickém ústavu se dlouhodobě soustředí na preklinický výzkum léčiv a inovativních farmakologických postupů. Za tímto účelem využíváme několika přístupů, a to: i) studium inovativních mechanizmů účinku (farmakodynamický přístup), ii) studium farmakokinetických vlastností kandidátních léčiv (farmakokinetický přístup) a iii) studium dědičně podmíněné variability odpovědi organismu při podávání léčiv včetně možného ovlivnění buněk nesoucích danou genetickou informaci (farmakogenetický přístup). Farmakodynamické studie se soustřeďují především na využití endokanabinoidního systému v mozku se zdá být důležitým faktorem ovlivňujícím další neurotransmiterové systémy, např. dopaminergní, serotonergní, glutamátergní a další dráhy. Tyto studie se zaměřují na sledování aktivity endokanabinoidního systému v animálních modelech metamfetaminové závislosti a deprese/schizofrenie jako jejích komorbidit, schizofrenie v neurovývojových animálních modelech a anxiety. Farmakokinetické studie se zaměřují na aktivitu jednoho z nejdůležitějších biotransformačních enzymatických systémů, cytochromu P450 (CYP). Metabolická aktivita CYP je ovlivněna mnoha faktory, jako jsou pohlaví, věk, genetický polymorfismus a xenobiotika. Interindividuální rozdíly v aktivitě CYP, způsobují odlišnou rychlost metabolizace léčiv mezi jednotlivými pacienty a mohou hrát významnou roli v bezpečnosti a účinnosti podávaných látek. Stanovení vlivu používaných i potenciálních léčiv na aktivitu tohoto metabolického systému je nezbytné pro dosažení bezpečné a účinné farmakoterapie. Farmakogenetické studie se soustředí na hledání souvislostí mezi variabilitou lékové odpovědi vybraných genetických biomarkerů na úrovni DNA a současně na epigeneticky kontrolované změny exprese určitých genů kódujících mikroRNA v nádorové tkáni v kontextu jejich následného možného ovlivnění podáním léčivé látky. Hlavním cílem celého projektu je přispět k výzkumu a vývoji nových léčiv v indikacích, kde jsou možnosti současné farmakoterapie omezené, přičemž projekt využívá různé farmakologické přístupy a validované animální modely.

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info