Mechanismus bakteriální anaerobní oxidace síry ovlivňující acidifikaci prostředí sulfidových odpadů

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GP14-27075P
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt má za cíl studovat environmentální hlediska anaerobní aktivity sirných bakterií ve vztahu k tvorbě kyselých vod v důsledku biogeochemických procesů v sulfidových odpadech a dalších sulfidových nalezištích. Je známo, že kyselina sírová produkovaná acidofilními sirnými bakteriemi interaguje se sulfidovými minerály, což má za následek uvolňování kovů, z nichž je řada pro člověka toxická. Studiu aerobní tvorby kyseliny sírové bylo do dnešní doby věnováno daleko větší úsilí než anaerobnímu procesu. Nicméně je mnoho případů v sulfidových ložiscích, kde může nastat limitace kyslíkem či úplná anaerobióza. Proto je hlavní část tohoto návrhu založena na studiu mechanismu a regulace anaerobní tvorby kyseliny sírové u modelové acidofilní bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans schopné této aktivity. Mikrobiologické a biochemické metody budou využity k upřesnění hlavních metabolických drah během fakultativní anaerobiózy. To přispěje k pochopení úlohy sirných bakterií v procesech environmentální acidifikace a uvolňování toxických kovů do prostředí v nepřítomnosti kyslíku.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info