Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol

Kód projektu
ROZV/C11/2018
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Složitost a bezbřehost problematiky využívání a ochrany OÚ na vysokých školách vyžaduje spojení sil a komplexní přístup k řešení. A to je právě cílem tohoto projektu, do něhož jsou zapojeny všechny VVŠ: připravit společně ucelené řešení zahrnující analýzy, interní legislativu (směrnice a předpisy), metodiku (návody, postupy, doporučení), dokumentaci (včetně registru se záznamy o všech činnostech zpracování OÚ), opatření k zabezpečení systémů/procesů a zajištění práv subjektů údajů, vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ – a toto implementovat na jednotlivých VVŠ dle jejich konkrétních podmínek a potřeb. Komplexní zajištění a ochrana osobních údajů je dlouhodobá záležitost, která zdaleka nekončí datem 25. 5. 2018; vzhledem k rozsahu problematiky se k tomuto datu dá realisticky očekávat realizace jen klíčových prvků řešení a detailní plán dalšího postupu, což by mělo být ovšem dostatečné pro prokázání základního souladu s GDPR. Mnohé z úkolů a činností budou pokračovat ve druhé polovině roku 2018 a dále (implementace GDPR do dalších oblastí a systémů; příprava společných řešení a nastavení dlouhodobé spolupráce VVŠ; aktualizace, doplňování a vylepšování prvků ochrany).

Závěrečná zpráva projektu:
https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/rozvoj/projekty/21907804/60980643/crp_2018/zaverecne_zpravy/C11_ZZ_GDPR.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info