Stanovení významných parametrů intrakraniálních nádorů pomocí zobrazovacích metod a jejich histologická korelace

Kód projektu
MUNI/A/1429/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Primární intrakraniální tumory představují heterogenní skupinou zahrnující tumory lišící se histomorfologickým obrazem, charakteristikou na zobrazovacích metodách (MR) i prognózou. Do skupiny primárních intrakraniálních tumorů jsou mimo jiné řazeny nejprevalentnější primární nádory mozku - gliální tumory a nejčastější primární tumory plen mozkových - meningeomy. V našich předchozích projektech jsme sledovali různé histopatologické parametry (celularitu, vaskularitu, proliferační potenciál) u glioblastomu, který je ze skupiny primárních intrakraniálních tumorů nejčastější high grade tumor. Tyto parametry jsme korelovali s parametry na MR (ADC) a zjistili jsme, že na základě hodnot ADC je možné predikovat histologickou povahu nádoru a rozsah infiltrace. V pokračování našeho projektu máme v plánu rozšířit analýzu o další parametry tumoru dle MR, například o hodnocení poměru rozsahu nekrózy a postkontrastně se sytícího lemu, či volumometrii a korelování s histologickým hodnoceným poměrem nekrózy s viabilním nádorovou tkání a jejich vztáhnutí ke klinickým údajům o přežívání a času do progrese onemocnění. Plánujeme se dále zaměřit i na jiné primární tumory mozku, především low-grade gliální tumory a meningeomy. V retrospektivní části analýzy pak budeme zkoumat možnost predikce recidivy gliálních nádorů na základě zobrazovacích metod, případně histologických charakteristik. Zaměříme se také na srovnání metod vyšetřování přítomnosti IDH (isocitrát dehydrogenáza) mutace, která je jedním z nejdůležitějších prognostických faktorů u gliálních tumorů - přítomnost této mutace významně zlepšuje prognózu.
Možnost predikce biologické povahy na podkladě zobrazovacích metod (MR, CT) plánujeme analyzovat také u meningeálních nádorů, jelikož grading stanovený podle nejnovější WHO klasifikace v praxi ne vždy odpovídá biologickému chování u meningeomů. Sledovat budeme následující parametry - rychlost růstu, četnost recidiv, proliferační potenciál, reakci na terapii.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info