ProstaPilot. Screening karcinomu prostaty pomocí magnetické rezonance se zkráceným protokolem

Kód projektu
NU22-09-00539
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav Brno

Karcinom prostaty patří k nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů, incidencí a mortalitou srovnatelný s karcinomem prsu u žen. Ne všechny nádory mají potenciál způsobit zdravotní újmu, tyto klinicky nesignifikantní nádory tvoří výrazný a s věkem rostoucí podíl. Detekce nesignifikantních nádorů zatěžuje zdravotnický systém i pacienta péčí bez pozitivního vlivu na jeho zdraví. V současné praxi prováděné preventivní vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA) v séru neumožňuje odlišit benigní hyperplazii a nesignifikantní karcinom od klinicky významného nádoru, nehodí se tak pro účely celoplošného screeningu.
Magnetická rezonance je dle platných doporučení indikována pouze u pacientů se zvýšeným rizikem karcinomu za účelem jeho detekce nebo stagingu po proběhlé biopsii, pro screening se neužívá. Dle recentních studií byl v běžné populaci pomocí magnetické rezonance zachycen zvýšený podíl signifikantních karcinomů oproti screeningu na základě PSA, zároveň bylo zachyceno méně klinicky nevýznamných nádorů. Ve screeningu je užíván zkrácený protokol vyšetření bez kontrastní látky (biparametrická magnetická rezonance) s nižšími náklady na jedno vyšetření, umožňující zároveň zvýšit počet vyšetřených pacientů i komfort pacienta.
Hlavním úkolem projektu je posoudit přínos zobrazovací metody ve screeningu klinicky významného karcinomu prostaty a ověřit publikované výsledky v české populaci, nově také rozšířit model screeningu o provedení druhého kola vyšetření a další laboratorní markery. Druhotným cílem je navrhnout následnou studii s větším počtem účastníků umožňující statistické vyhodnocení, obdobně jako u úspěšně realizovaného screeningu karcinomu prsu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info