Stipendium pro vědkyně - matky

Žádost se podává v elektronické podobě do 15. 6. 2021.
Tři vybrané žadatelky získají stipendium ve výši 80 tis. Kč pro každou z nich.

4. 5. 2021

Společnost MIBCON se ve spolupráci s Alzheimer nadačním fondem (ANF) rozhodla finančně podpořit tento projekt, který by měl vědkyním – matkám alespoň částečně pomoci překlenout náročné období na počátku jejich profesní kariery. Tři vybrané žadatelky získají stipendium ve výši 80 tis. Kč pro každou z nich.
Částka bude vyplacena na základě smlouvy o nadačním příspěvku, a může být využita dle uvážení příjemkyně stipendia; primárně na pokrytí nákladů spojených s péčí o děti (příspěvek na školku, hlídání dítěte či pomoc v domácnosti) nebo jiným způsobem, který přispívá k rozvoji vědecké kariéry (odborná literatura, jazyková korektura odborného článku atd.).

UCHAZEČKA MUSÍ SPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY
• pečovat o jedno či více dětí do 4 let;
• působit ve výzkumné instituci v ČR nebo být studentkou doktorského studia;
• zabývat se výzkumem souvisejícím s Alzheimerovou chorobou či dalších neurodegenerativních onemocnění, a to ve kterémkoliv oboru vědy – od biomedicíny, přes humanitní a sociální obory, techniku až k umění.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU
Žádost se podává v elektronické podobě do 15. 6. 2021 na e-mailovou adresu sekretariat@alzheimernf.cz.
Pokud Vám do dvou pracovních dnů nepřijde potvrzení přijetí žádosti, kontaktujte nás prosím telefonicky: +420 777 003 983.

Žádost musí obsahovat (vše v češtině):
• profesní životopis s přehledem o zapojení do grantové činnosti v rámci tuzemských i zahraničních grantů a uvedením vybrané publikační činnosti (v maximálním rozsahu 1–1,5 strany A4, font 12, řádkování 1,5);
• vlastní popis výzkumného projektu, na kterém uchazečka pracuje, včetně zdůvodnění jeho přínosu a krátký popis budoucích profesních vědeckých cílů žadatelky (max. 2 strany A4 ve standardním formátování);
• čestné prohlášení o počtu dětí, s datem jejich narození;
• popis rodinné situace – např. matka samoživitelka;
• stručný popis využití případné přidělené finanční podpory – např. úhrada za jesle apod.;
• doporučení školitele a jedné nezávislé osoby – vědce v ČR nebo zahraničí, která pracuje v oboru nebo v oboru příbuzném.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole bude žádost o stipendium zaslána elektronicky správní radě ANF, která na jejím základě rozhodne, kdo postupuje do druhého kola.
Hodnotící komise složená ze členů správní rady ANF a zástupce společnosti MIBCON pak do konce června 2021 vybere při osobních pohovorech, které se uskuteční formou videokonferenčního hovoru, čtyři nejúspěšnější uchazečky.

Všechny uchazečky budou o výsledcích výběru bezprostředně informovány. Následně bude s vybranými uchazečkami uzavřena smlouva o nadačním příspěvku (stipendiu), který budou moci čerpat od srpna 2021.
O celém projektu a jeho vítězkách bude společnost MIBCON a Alzheimer nadační fond informovat na svých webových stránkách a sociálních sítích.

 

Leták ke stažení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info