STIPENDIUM V PŘÍPADĚ TÍŽIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE (SOCIÁLNÍ STIPENDIUM) V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021

Informace pro studentky a studenty v případě zájmu o přiznání sociálního stipendia na MU - sběr žádostí do 20. 11. 2020

30. 10. 2020

STIPENDIUM V PŘÍPADĚ TÍŽIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE (SOCIÁLNÍ STIPENDIUM) V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021

Vážené studentky, vážení studenti, následující informace čtěte, prosím, pečlivě:

V případě Vašeho zájmu o sociální stipendium je nutné v každém akademickém roce potvrdit, že splňujete podmínky pro přiznání tohoto stipendia. Toto se provádí elektronicky v Informačním systému MU jednou za stipendijní období (= říjen až červenec v daném ak. roce), letos opět v termínu od 1. do 20. listopadu (https://is.muni.cz/auth/stipendia/soc_stip_zadosti). Je potřeba, abyste zde doplnili dobu své sociální potřebnosti, u většiny z Vás to bude 1. 10. 2020 – 31. 7. 2021. Pokud IS hlásí, že nelze potvrdit splnění podmínek pro sociální stipendium, protože k určitému datu překračujete standardní dobu studia, lze podat žádost do dne předcházejícího tomuto datu. V případě, že během ak. roku ukončíte studium, IS rozpozná, že již nejste studentem a v následujícím měsíci Vám toto stipendium nebude vyplaceno. Na výše uvedené webové adrese je také možno sledovat, zda již bylo Vaše potvrzení přijato Studijním odborem RMU.

K potvrzení Studijním odborem dojde poté, co doložíte potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, ve kterém příslušný Úřad práce potvrdí, že máte v celém stipendijním období nebo v jeho části nárok na přídavek na dítě a že příjem za třetí kalendářní čtvrtletí roku, rozhodný pro přiznání dávky, nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50. Rozhodný příjem v rodině za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2020 Úřad práce potvrzuje od října 2020!

„Sdělení“ označte svým UČO a telefonním kontaktem (přímo na dokument) a doručte (osobně nebo poštou) na Studijní odbor RMU, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno. Na obálku napište heslo: Sociální stipendium. Na potvrzení, která budou neúplná (nebude dodáno „Sdělení“), ze kterých vyplyne, že žadatelův příjem převyšuje součin částky životního minima a koeficientu 1,5, nebo která se budou vztahovat k nesprávnému období, nebude brán zřetel.

Upozorňuji i na druhou, zákonem stanovenou podmínku nároku na sociální stipendium - Vaše studium nesmí překročit standardní dobu studia (nejedná se o standardní dobu studia zvýšenou o jeden rok pro účely vyměřování poplatku za studium).

Student je povinen oznámit Studijnímu odboru RMU (ivankova@rect.muni.cz), že přestal splňovat kteroukoli z podmínek pro přiznání sociálního stipendia, není-li tato skutečnost zjistitelná z Informačního systému MU.

Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia Vám bude zasláno elektronicky prostřednictvím IS MU koncem listopadu - začátkem prosince 2020. První splátku stipendia za měsíce říjen - prosinec obdržíte po nabytí právní moci rozhodnutí, tedy poté, co se vzdáte práva na odvolání proti rozhodnutí (v liště vlevo od textu rozhodnutí) nebo po uplynutí třicetidenní lhůty pro podání odvolání. Další splátky následují vždy koncem každého měsíce. Výše sociálního stipendia pro kalendářní rok 2020 je 3 650 Kč.

Právní podklad pro realizaci výplaty tohoto stipendia naleznete v ustanovení § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., v zákoně č. 117/1995 Sb. a v Opatření rektora č. 6/2017 (zveřejněném na dokumentovém serveru IS MU).

Pro vyplacení jakéhokoliv stipendia na MU je třeba mít v IS MU zadané číslo běžného bankovního účtu (vedeného u banky v ČR v Kč).

Žadatelé pocházející z jiných zemí než z ČR mají na sociální stipendium nárok pouze v případě, že v ČR pobírají přídavky na dítě a splňují ostatní podmínky pro přiznání tohoto stipendia.

Další informace o sociálním stipendiu naleznete zde: https://www.muni.cz/studenti/stipendia/jste-v-narocne-socialni-situaci

Děkuji za pochopení                                                               

Brno, 22. září 2020                                                                   Karolína Ivánková, SO RMU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info