Výstupy z interního hodnocení výzkumu a doktorského studia

0

pracovišť

0

doktorských studijních programů

0

hodnocených clusterů

0

stran evaluace a doporučení

Hodnocení výzkumu

 

 • Přátelské a etické prostředí fakulty, dobré klima
 • Úzké propojení se zdravotnickými zařízeními s excelentní klinickou praxí
 • Kolaborativní atmosféra, interakce a synergie mezi klinickými a preklinickými pracovišti
 • Podpora rozvoje akademických a výzkumných aktivit managementem LF MU i pracovišť
 • Excelentní výzkumná infrastruktura (CEITEC, CZECRIN)
 • Excelentní výzkumníci v preklinické i klinické oblasti
 • Projektová kancelář s jasnou vizí a orientací na evropské projekty

 

 

 • Nesoulad v misi, organizaci a financování výzkumu mezi LF MU a zdravotnickými zařízeními – nedostatek talentů a prostoru pro klinický výzkum
 • Překryv a fragmentace výzkumných témat jednotlivých pracovišť, minimální spolupráce a nevyužitý potenciál pro mezioborovou spolupráci
 • Nízký podíl externího financování výzkumu
 • Nedostatečné využívání výzkumných facilit LF MU jednotlivými tými (CZECRIN, ACIU, biobanking)
 • Absence centrální biobanky přístupné všem pracovištím LF MU
 • Vysoká výuková zátěž na úkor času dedikovaného výzkumu
 • Malý podíl mezinárodní spolupráce u publikací v klinických oborech, minimální zapojení do evropských výzkumných projektů

Opatření pro další rozvoj výzkumu

 • Rozvoj internacionalizace a mezinárodní spolupráce

  realizováno

  • Budování mezinárodních partnerství a sítí (nejen v rámci Horizon EU) 
  • Zahraniční stáže zaměstnanců a doktorandů 
  • Rozšíření počtu zahraničních postdoktorandů 
  • Vznik nových juniorních výzkumných skupin vedených PI s významnou zahraniční zkušeností 

   

 • Mise a výzkumná strategie

  realizováno

  • Výraznější orientace na aplikovaný výzkum 

  v realizaci  

  • Sblížení mise LF MU a zdravotnických zařízení → vzájemná spoluprácepodpora excelentní vědy, základního a aplikovaného výzkumu, revize strategických výzkumných témat 
  • Precision medicine - propojení klinického, preklinického výzkumu, interdisciplinární spolupráce 
 • Pravidelná hodnocení výzkumu

  dlouhodobý strategický cíl

  • Stanovení strategie, ročních cílů a milníků 
  • Hodnocení pracovišť i výzkumných skupin 

   

   

 • Prostor pro výzkumné aktivity

  dlouhodobý strategický cíl

  • Koncept „clinical scientist“ s jasně definovanými pravidly výzkumných aktivit na klinikách 
  • Rozložení výukové zátěže → vznik systému pozic (definice pracovní náplně výuka/výzkum/klinika) 
  • Vznik centralizovaného systému biobanky – podpora vzniku klinických kohort 
  • Podpora vzniku pozice "výzkumného asistenta" v klinických oborech 
  • Podpora většího využití infrastruktury CZECRIN - klinických studie fáze I 
  • Posílení využívání výzkumné infrastruktury CEITEC 
Hodnocení DSP

Hodnocení doktorského studia na LF MU

 

 • Celofakultní společná kritéria DSP v souladu s mezinárodními standardy a doporučeními
 • Kvalita doktorského studia
 • 2 excelentní studijní programy
 • Povinné zahraniční stáže
 • Systém finanční podpory povinných stáží

 

 

 

 

 

 • Vysoká průměrná délka dostudování (často > 6 let) – akceptovatelné pouze u klinických oborů
 • Přílišná roztříštěnost, úzké zaměření (dizertačních témat), nízká míra interdisciplinarity
 • Omezená možnost centrální kontroly kvality na pracovištích, rozdíly v kvalitě činnosti školitelů a jejich interakce se studenty
 • Školitel je člen komise pro obhajobu disertace – v rozporu s dobrou praxí a standardy ORPHEUS
 • Nízká úroveň internacionalizace
 • Některé SP ve srovnání s ostatními slabé (nízká podpora výzkumu, malý zájem uchazečů, vysoký drop-out)

Opatření pro další rozvoj doktorského studia

 • Organizace a kvalita

  realizováno

  • pravidelné hodnocení

  v realizaci

  • zvážit viabilitu některých programů → reorganizace 
  • založení PhD školy (koordinace PhD programů, organizace přijímacího řízení a vypisovaných témat, centralizace kurzů pro PhD, školení pro školitele) 

   

 • Posílení vědeckého rozměru PhD

  realizováno

  • povinně kurz etiky, vědecké integrity 
  • rozvoj grantových dovedností → podpora doktorandů jako mladých vědců a platných členů týmů 

  v realizaci

  • témata v excelentních vědeckých oblastech, interdisciplinarita (kampusová spolupráce) 
 • Posílení internacionalizace

  realizováno

  • core kurzy v angličtině 
  • podpora zahraničních stáží 

  v realizaci

  • disertace v angličtině 

   

   

 • Systematická práce se školiteli

  realizováno

  • podpora 
  • pravidelné hodnocení činnosti 
  • maximálně 5 studentů na školitele 

  v realizaci

  • vzdělávání nových i zkušených školitelů 
 • Snížení drop-outu

  realizováno

  • analýza příčin 
  • onboarding nových studentů 

  dlouhodobý strategický cíl 

  • centralizace přijímacího řízení 
  • posílení kontrolních mechanismů (TAC, mentoring, studentská konference) 
  • koncept "half-time clinical PhD"čas dedikovaný výzkumu při souběhu se specializačním vzděláváním 

   

ISAB MED MUNI

International Scientific Advisory Board (ISAB)

Hodnocený cluster Hodnotitel Instituce Specializace
Interní disciplíny Karel Pacák National Institutes of Health Interní disciplíny
     Kai Zacharowski Universitästklinikum Frankfurt Anesteziologie
Chirurgické disciplíny Hans Schlitt Uniklinikum Regensburg Chirurgie
     Benny Dahl University of Copenhagen Chirurgie
     Kai Zacharowski Universitästklinikum Frankfurt Anesteziologie
Onkologie Iris Barshack Tel Aviv University, Sackler Faculty of Medicine Onkologie
     Joachim Widder Medizinische Universität Wien Onkologie
Neurovědy Olivier Rascol University Hospital Toulouse Neurologie, Neurovědy
Základní medicína Johannes Berger Medizinische Universität Wien Patobiologie
     Lucyna A. Woźniak Medical University of Lodz Lékařská chemie, Molekulární biologie
     Jens Peter Berg University of Oslo, Faculty of Medicine Biochemie
     Risto Renkonen University of Helsinki, Faculty of Medicine Klinická mikrobiologie
PhD studium Peter Holzer Medizinische Universität Graz Farmakologie
     André Nieoullon Aix-Marseille University Neurovědy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info