Konzumace ovoce a zeleniny v populaci města Brna; průřezová studie „Kardiovize Brno 2030“.

Autoři

KUNZOVÁ Šárka KATINA Stanislav LEŠOVSKÝ Jiří BAUEROVÁ Hana FIALA Jindřich SOCHOR Ondřej

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Ovoce a zelenina (O+Z) jsou významnou složkou výživy. Dle WHO a Evropských doporučení pro kardiovaskulární prevenci je třeba denně konzumovat alespoň 400 g ovoce a zeleniny (EU norma). Dle současných Výživových doporučení pro Českou republiku vydaných Společností pro výživu v r. 2012 by denní příjem ovoce a zeleniny (včetně vařené zeleniny) měl být alespoň 600g (CZ norma). Cílem této práce bylo odhadnout, jak velká část populace města Brna dosahuje doporučovaného denního příjmu O+Z a zda je rozdíl mezi pohlavími a skupinami dle věku a BMI. Metodika: V rámci průřezové studie „Kardiovize Brno 2030“, byl v letech 2013 – 2014 vyšetřen reprezentativní vzorek brněnské populace ve věku 25-64 let. Vyšetřeno bylo 2160 probandů (1183 žen, 977 mužů). K hodnocení konzumace O+Z bylo využito anamnestických dat z frekvenčního dotazníku (odpovědi na otázky: „Jak často jste v průběhu uplynulých 7 dní konzumoval/a čerstvé ovoce/ čerstvou zeleninu/ vařenou zeleninu?“; „Co ovlivňuje váš denní příjem O+Z?“). Vzhledem k velikosti souboru bylo možno v rámci aproximace předpokládat, že jedna konzumace odpovídá přibližně jedné standardní porci. Při stanovení standardní velikosti porce 100 g by byl doporučený příjem dosažen při 4 (EU norma) resp. 6 konzumacích (CZ norma) denně. Byly vypočteny celkové denní konzumace (součet konzumací ovoce, zeleniny syrové a vařené), a dále početnosti a pravděpodobnosti výskytu doporučené konzumace dle pohlaví, věku a BMI. Nulovost logaritmu relativního rizika byla testovaná dvouvýběrovým Waldovým Z-testem na hladině významnosti alfa = 0,05. Výsledky: CZ normu splnilo 3,5 % žen a 0,9 % mužů. EU normu splnilo 16,2 % žen a 7,1 % mužů. Početnosti mužů s nedostatečnou konzumací jsou významně vyšší než početnosti žen. Pro obě pohlaví, všechny věkové skupiny i kategorie BMI je procentuální zastoupení osob s nedostatečnou konzumací významně vyšší ve srovnání s těmi, kteří doporučení splňují. Rozdíly v dosažení norem při porovnání věkových skupin a kategorií BMI nejsou statisticky významné. Přestože většina hodnoceného souboru nedosahuje doporučení, 52 % vyšetřených se domnívá, že jejich konzumace je dostatečná.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info