Glykanové profilování sér pacientek s rakovinou vaječníku senzitivních na léčbu platinovými deriváty

Autoři

ZAHRADNÍKOVÁ Martina NENUTIL Rudolf VOJTĚŠEK Bořivoj NOVOTNÝ Miloš HERNYCHOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Východiska: Glykanové profilování se zabývá se analýzou glykanů (oligosacharidových struktur). Změny v glykanovém profilu hrají důležitou roli v biologických i biochemických procesech v těle a současně mohou informovat o vzniku onemocnění případně jeho progresi. Diagnózu ´rakovina vaječníku´ si každoročně vyslechne téměř čtvrt milionu žen a 140 000 jí ročně podlehne, což z ní činí sedmou nejčastější rakovinou u žen na světě. Chemoterapeutická léčba platinovými deriváty představuje stále jednu z nejúčinnějších variant léčby, ale často dochází ke vzniku rezistence na platinové deriváty, kterou není možné před podáním léčby zjistit. Materiál a metody: Pro studii byly pacientky vybrány na základě následujících kritérii: při operaci bylo ponecháno reziduum, charakter nádoru byl serózní a pacientky vykazovaly při léčbě senzitivitu nebo rezistenci na deriváty platiny. Pro glykanové profilování bylo použito 2,5µl séra od pěti pacientek senzitivních na léčbu platinovými deriváty srovnané s pěti séry odebíranými při preventivních prohlídkách. Glykanové profilování zahrnovalo denaturaci proteinů v séru, štěpení, purifikaci glykanů přes grafitové kolonky, permethylací byla následně usnadněna ionizace glykanů. Vzorky byly dále měřeny hmotnostním spektrometrem MALDI TOF/TOF MS (Apllied Biosystems) v reflektorovém módu. Získaná data byla normalizována a statisticky vyhodnocena za použití jednorozměrné ANOVY. Výsledky: Po statistickém vyhodnocení dat z hmotnostních spekter byly nalezeny 4 signifikantně odlišné glykanové struktury s efektivní hmotností 1922,9933 m/z (p<0,0033), 2097,0825 m/z (p<0,006), 2260,1558 m/z (p<0,01) a 2662,3560 m/z (p<0,0005). Současně bylo nalezeno 6 dalších glykanových struktur jejichž statistické odchylky se pohybují v rozmezí p<0,091-0,08 což je řadí k dalším potenciálně nadějným strukturám. Závěr:Výsledky studie obsahují statisticky významně odlišných glykanových struktur nalezených v sérech pacientek s nádorem vaječníku. Tato studie bude pokračovat analýzou glykanových struktur v sérech pacientek rezistentních na léčbu platinovými deriváty. Získané výsledky budou validovány na větších souborech pacientek. V budoucnosti na tomto poznání bude možné adekvátně indikovat léčbu u pacientek, které z ní budou jednoznačně profitovat a na straně druhé nepodávat léčbu v případech kdy účinná nebude. Výsledky práce budou mít přímý dopad na běžnou klinickou praxi. Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI - RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101), státním rozpočtem České republiky (LO1413) a MZ ČR - RVO (MOÚ, 00209805) a IGA NT/13794-4/2012.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info