Sympatická kožní odpověď v diagnostice neuropatie tenkých vláken

Autoři

VLČKOVÁ Eva ŠROTOVÁ Iva BEDNAŘÍK Josef

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova small fiber neuropathy; polyneuropathies; autonomic nervous system diseases; sweating; sympathetic skin response
Popis Úvod: Sympatická kožní odpověď (S SR) je jednoduchý a široce dostupný test sudomotorických funkcí. Jedná se o polysynaptický refl ex s variabilní aferentací a eferentní částí, zprostředkovanou tenkými nemyelinizovanými vlákny typu C. Cílem práce bylo zhodnocení validity SSR v dia gnostice neuropatie s postižením tenkých senzitivních nervových vláken. Metodika: SSR byla vyšetřena na horních a dolních končetinách u 69 pa cientů s bolestivou periferní neuropatií. U 33 pa cientů této skupiny šlo o izolovanou neuropatii tenkých nervových vláken (NTV). Třicet šest pa cientů mělo kombinované postižení vláken tenkých a silných. Nálezy byly srovnány se souborem 89 zdravých kontrol. Hodnocena byla výbavnost odpovědí elektrickým proudem a prudkým inspiriem a jejich reprodukovatelnost, amplituda a latence. Výsledky: Hodnocení latencí ani amplitud odpovědí neprokázalo jasný přínos pro dia gnostiku postižení tenkých nervových vláken. Nejspolehlivější typ SSR abnormity je tedy nevýbavnost odpovědí. Postižení tenkých autonomních vláken však bylo v našem souboru pomocí SSR prokazatelné pouze u malé části pa cientů se senzitivní neuropatií – senzitivita dosáhla necelých 10 % u pa cientů s čistou NTV a 33 % u pa cientů s kombinovaným postižením vláken tenkých a silných (u nichž je současně pravděpodobnější těžší stupeň postižení vláken tenkých). Závěr: Při zohlednění nízké senzitivity není SSR optimální metoda využitelná jako jediný dia gnostický test neuropatie tenkých vláken.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info