Metoda Patient Health Questionnaire-9: česká verze

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

DAŇSOVÁ Petra MASOPUSTOVÁ Zuzana HANÁČKOVÁ Veronika KICKOVÁ Kristína KORÁBOVÁ Iva

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova depression; Patient Health Questionnaire-9; screening; assessment
Popis Cíl výzkumu. Depresivní porucha je velmi rozšířenou duševní poruchou. PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) je velmi často užívanou metodou pro screening depresivní poruchy pro klinické i výzkumné účely. Cílem studie bylo zhodnotit psychometrické vlastnosti českého překladu metody PHQ-9. Výzkumný soubor. Vzorek studie tvořilo 1654 respondentů (66,6% žen, 33,4% mužů) oslovených prostřednictvím sociálních sítí v rámci širší studie zabývající se motivacemi k sexu. Statistické analýzy. Byla provedena konfirmační faktorová analýza k ověření, která z dříve uváděných faktorových struktur (jedno- a dvoufaktorové řešení) více odpovídá datům. Bylo provedeno testování invariance dvou verzí překladu metody PHQ-9. První verze byla přeložena naším výzkumným týmem, druhá je volně dostupná na stránkách společnosti Pfizer. Dále byla testována invariance pro pohlaví. Výsledky. Výsledky poukazují na dvoufakotorové řešení metody s pěti „somatickými“ položkami a čtyřmi „nesomatickými“ či „emočně-kognitivními“ položkami. Testování invariance překladů metody umožnilo přijmout částečně invariantní model se dvěma položkami lišícími se napříč překlady z hlediska sycení faktoru depresivity. Zhodnocení invariance pro pohlaví v rámci dvou verzí překladu umožňuje přijmout pro verzi DOMOV invariantní model pro muže a ženy a pro verzi Pfizer částečně invariantní model s jednou položkou způsobující neinvarianci. Doporučení z toho plynoucí jsou uvedena v diskuzi. Výsledky položkové analýzy poukazují na vhodnost položek pro škálu, rovněž hodnota vnitřní konzistence metody je uspokojivá. Korelace mezi PHQ-9 a BDI-II je konzistentní s výsledky meta-analytické studie. Metodu PHQ-9 lze považovat za vhodný nástroj pro měření deprese u obecné populace. Limity. Další výzkum by se měl zaměřit na klinickou populaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info