Decubitus as a Cause of Death even in the 21st Century

Název česky Dekubitus jako příčina úmrtí i ve 21. století
Autoři

VEVERKOVÁ Lenka KREJSOVÁ K. GERŠLOVÁ A. VLČEK Petr ČAPOV Ivan REŠKA Michal KONEČNÝ Jan URBÁNEK Libor

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2016S37
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova decubitus; risk factors; risk assessment; incidence
Popis Cíl: Cílem studie bylo analyzovat výskyt dekubitů u pacientů hospitalizovaných a podstupujících operaci na 1. chirurgické klinice u sv. Anny v roce 2015. Metodika: Retrospektivní analýza administrativních dat z nemocničního informačního systému a z dat speciálního elektronického nástroje (I-hojeni.cz). Použit byl statistický software R, statistická analýza byla provedena pomocí Pearsonova chí-kvadrátu na hladině významnosti 0,05. Výsledky: Z celkového počtu 3 937 hospitalizovaných podstoupila většina operační výkon (n = 3 431; 86,4 %). Nově se vytvořil dekubitus u 31 pacientů. Průměrný věk pacientů byl 82,6 let, jednalo se většinou o ženy (18 : 13). Body Mass Index (BMI) byl průměrně 25,37; délka hospitalizace 26,67 dní. Průměrný stupeň dekubitu byl 1,64. Pět pacientů mělo více než jeden dekubitus. Nejčastěji se vyskytovaly dekubity na patě, následně na hýždích a sakru. Nezjistili jsme statisticky významný vztah mezi BMI a vznikem dekubitů (p > 0,05). Věk pacientů a délka hospitalizace statisticky významně souvisely s výskytem dekubitů (p = 0,02493). Závěr: Přes všechna preventivní opatření vznikají dekubity u chirurgicky léčených pacientů i ve 21. století a jejich léčba je nákladná a dlouhá.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info