Primární aplikace podtlakové terapie u otevřených zlomenin III. stupně a její vliv na vznik infekčních komplikací

Autoři

KRTIČKA Milan IRA Daniel NEKUDA V. ŠVANCARA Jan MAŠEK Michal

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.achot.cz/detail.php?stat=820
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova open fracture; negative pressure wound therapy; continual wound lavage; infection
Popis Úvod Otevřené zlomeniny (OZ) III. Stupně, zpravidla díky vysokoenergetickému mechanismu úrazu s následným znečištěním poraněné kosti a měkotkáňového krytu (MK), jsou zatíženy vysokým počtem infekčních komplikací (IK). Literaturou udávaný výskyt IK při využití standardních chirurgických postupů je 25 - 66%. Podtlaková terapie (PT) díky kontinuální derivaci ranného sekretu a působením podtlaku v místě rány vede ke zvýšenému prokrvení v místě aplikace, podpoře angiogeneze a také vytváří neprodyšnou bariéru mezi poraněnými strukturami a zevním prostředím. Cíl: Porovnání výsledků léčby, zvláště pak výskytu IK, u pacientů s OZ III stupně léčených primární aplikací PT a metodou provedení primární sutury se zavedenou proplachovou laváží (PL) či primárním krytím defektu polyuretanovým COM-em. Materiál a metodika Retrospektivní studie 77 pacientů s 80 OZ III. stupně, po splnění inkluzních kritérií byl definitivně hodnocen soubor 39 pacientů s 41 OZ III. stupně, léčených v Traumacentru FN Brno v letech 2007-2012. Soubor byl rozdělen do 2 skupin. Kontrolní skupina (KS) - 19 pacientů s 20 OZ, podstoupila standardní ošetření OZ stabilizací zevním fixátorem, ev. nitrodřeňovým hřebem, důkladným debridmentem měkkých tkání, zavedenou PL a provedenou suturou kožního poranění či primárním krytím defektu polyuretanovým COM-em. Testovaná skupina (TS) - 20 pacientů s 21 OZ a identickým principem ošetření OZ, ale na poraněný MK byla primárně aplikována PT, definitivní sutura kůže či jiný typ krytí kožního defektu byly provedeny až při lokálně příznivém stavu a negativním bakteriologickém stěru. Výsledky obou použitých metod byly hodnoceny v následujících kriteriích: vznik povrchního/hlubokého infektu v ráně, hodnocením časového intervalu do nálezu negativního bakteriálního stěru v ráně, vznik osteomyelitidy. Získané hodnoty byly testovány pomocí Fischerova přesného testu a Mann Whitney U testu. Výsledky IK se celkově vyskytly v 15 případech (37%). V kontrolní skupině byly IK zaznamenány u 11 pacientů (55%), v testované skupině pak pouze ve 4 případech (19,1%); p=0,025. Recidiva infektu byla zaznamenána v KS u 5 případů (25%), v TS k recidivě nedošlo; p=0,021. Osteomyelitida vznikla pouze v KS ve 2 případech. Průměrná doba k získání negativního bakteriologického stěru v KS byla 22 dnů, v TS pak 12 dnů (p=0,001). Diskuze Využití PT jako dočasného krytí měkotkáňového defektu u OZ, dle většiny uvedených vědeckých prací, včetně naší retrospektivní studie, prokazuje signifikantní snížení IK. Ve srovnání s Gopalovým konceptem „fix and flap“, tedy akutním uzávěrem MK pomocí lalokové plastiky do 72 hodin od úrazu, vykazuje ve srovnání s naším souborem mírně nižší výskyt IK ( 15,4% versus 19,1%), těchto výsledků je ale možné dosáhnout pouze za předpokladu nepřetržité dostupnosti rekonstrukčního chirurga a technické možnosti provést lalokovou plastiku, v případě, že to není možné, pak PT oproti konvenčním metodám poskytuje nejlepší možný způsob dočasného krytí poraněného MK. Závěr Aplikací PT v rámci primárního ošetření poraněného MK u OZ III. stupně dochází ke statisticky významnému zkrácení doby bakteriální kontaminace v místě poranění, stejně tak ke snížení výskytu následných infekčních komplikací. Primární aplikace PT statisticky významně snížila riziko recidivy infekce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info