Může sérová hladina vitaminu D ovlivnit délku hospitalizace seniora?

Autoři

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana MATĚJOVSKÝ J. BIELAKOVÁ Katarína

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geriatrie a gerontologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova vitamin D; independence; bone remodeling; duration of hospitalization; cognitive performance
Popis Úvod. Od zavedení rutinního vyšetření sérové hladiny vitaminu D se objevují zprávy o velmi nízké hladině vitaminu D u většiny populace středního zeměpisného pásu, a to bez ohledu na kontinent. Rozšiřuje se také spektrum znalostí o podílu vitaminu D na mnoha důležitých funkcích lidského organismu. Je prokazován příznivý vliv vitaminu D na udržení a novotvorbu svalové hmoty a zachování svalové síly. Na druhé straně je úbytek svalové hmoty jedním z hlavních činitelů ovlivňujících soběstačnost seniorů. Cílem práce bylo ověřit vztah mezi hladinou vitaminu D a mírou soběstačnosti porovnáním výsledků testu ADL a sérové hladiny vitaminu D, zjistit souvislost úrovně kognitivního výkonu a sérové hladiny vitaminu D u seniorů hospitalizovaných pro akutní zdravotní komplikaci na jednotce interně-geriatrického zaměření a zjistit, zda vstupní sérová hladina vitaminu D má vliv na průběh akutní dekompenzace zejména z pohledu obnovení soběstačnosti nemocného. Soubor probandů se skládá ze seniorů nad 65 let, kteří byli hospitalizováni z důvodu akutní dekompenzace zdravotního stavu na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno-Bohunice v období od března do září 2014. Data probandů byla získávána podle jednotného protokolu, který zahrnoval věk, pohlaví, rodinný stav, počet a zastoupení diagnóz, pro něž se proband léčí, počet užívaných medikamentů, suplementaci vitaminem D a užívanou dávku, vstupní a výstupní hodnoty testů soběstačnosti, sérovou hladinu vitaminu D a sérovou hladinu vápníku. Získaná data byla vyhodnocena běžnými deskriptivními a statistickými metodami. Výsledky. Do sledovaného souboru bylo zařazeno celkem 151 probandů hospitalizovaných za dané období, zahrnujících 116 (77 %) žen a 35 (23 %) mužů průměrného věku 81,05 ± 7,44, medián souboru byl 81 let. Vyhodnocení sérové hladiny vitaminu D ukázalo 66,9 % probandů s neuspokojivou hladinou nižší než 37,5 nmol/l. Sérová hladina vitaminu D vykazovala těsnou pozitivní závislost se vstupními i výstupními výsledky testů ADL (r = 0,29, p < 0,01) a MMSE r = 0,28, p < 0,01). Nemocní s vyšší vstupní hladinou vitaminu D vykazovali rychlejší obnovu soběstačnosti vyjádřenou výsledky testu ADL. Závěry. Dvě třetiny probandů sledovaného soubory nedosahovaly sérové hladiny vitaminu D nutné pro dostatečnou kostní remodelaci. Nemocní s vyšší sérovou hladinou vitaminu D vykazovali vyšší míru soběstačnosti vyjádřenou výsledky testu ADL a vyššího kognitivního výkonu podle testu MMSE. U nemocných s vyšší sérovou hladinou vitaminu D byla prokázána rychlejší obnova soběstačnosti po prodělání akutní zdravotní komplikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info