Variabilita v génoch kódujúcich adipocytokíny, ich plazmatické koncentrácie a vzťah ku klinickým parametrom u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickou parodontitídou

Logo poskytovatele
Autoři

JÁNOŠ Július BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra POSKEROVÁ Hana IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Adipocytokíny - adiponektín (ADIPOQ) a rezistín (RETN), hrajú rolu v modelácii zápalovej odpovede, ktorá je charakteristická pre ochorenie diabetes mellitus 2. typu (T2DM) aj chronickú parodontitídu (CP) a súvisí aj s recipročným vzťahom medzi týmito chorobami. Cieľom našej štúdie bolo analyzovať 3 vybrané polymorfizmy v génoch pre tieto cytokíny, stanoviť ich koncentrácie v plazme a výsledky korelovať s klinickými parametrami u pacientov s CP s/bez T2DM a u systémovo zdravých jedincov bez CP v českej populácii. V rámci štúdie kontrol a prípadov bolo vyšetrených 77 osôb: 37 pacientov s T2DM a CP, 20 systémovo zdravých jedincov s CP a 20 zdravých kontrol. Stanovenie genotypov v polymorfných oblastiach v génoch ADIPOQ (rs2241766, rs1501299) a RETN (rs1862513) bolo založené na princípe metódy polymerázovej reťazovej reakcie s následným štiepením reštrikčnou endonukleázou (PCR-RFLP) alebo na real-time PCR s využitím fluorescenčne značených TaqMan sond. Koncentrácie adipocytokínov v plazme boli analyzované s pomocou ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) kitov. Distribúcie alelických a genotypových frekvencií u všetkých študovaných polymorfizmov v génoch pre adipocytokíny boli medzi skupinami pacientov s T2DM+CP, iba s CP alebo zdravými kontrolami podobné (P>0,05). Nezistili sme ani štatisticky významný rozdiel v koncentráciách ADIPOQ a RETN v plazme pacientov vs. kontrol (P>0,05); koncentrácia ADIPOQ v plazme však korelovala s glykémiou (P<0,05) aj s koncentráciou glykovaného hemoglobínu (P?0,01). Našli sme vzťah aj medzi variabilitou v ADIPOQ (rs2241766) a koncentráciou LDL (low density lipoprotein, P<0,01) a genotyp CC polymorfizmu RETN (rs1862513) sme asociovali so zvýšenou hladinou triglyceridov (P<0,05). Hoci u českých pacientov neboli potvrdené asociácie vybraných polymorfizmov v génoch ADIPOQ a RETN s T2DM alebo CP zistené v iných populáciách, varianty ADIPOQ (rs2241766) a RETN (rs1862513) môžu mať vplyv na lipidový profil a koncentrácia ADIPOQ v plazme súvisí s dôležitými parametrami sledovanými pri diagnostike a v priebehu DM. Štúdia bola finančne podporená z prostriedkov poskytnutých Lekárskou fakultou MU juniorskému výskumníkovi Petre Bořilovej Linhartovej, z projektu MUNI/A/0948/2016 a z grantu GAČR GB14-37368G.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info