Jak léčíme pacienty s bolestivou diabetickou polyneuropatií?

Autoři

ADAMOVÁ Blanka VLČKOVÁ Eva RAPUTOVÁ Jana ŠROTOVÁ Iva DUŠEK Ladislav JARKOVSKÝ Jiří BEDNAŘÍK Josef

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Neurologie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova diabetes mellitus; polyneuropathy; pain
Popis Bolestivá diabetická polyneuropatie (PDPN) je častá komplikace diabetů, její závažnost bývá podceňována a často není adekvátně léčena. Cílem studie bylo zhodnotit, zda pacienti s PDPN mají nasazenu léčbu na neuropatickou bolest a jaká je odezva na tuto léčbu. Metodika: Jedná se o retrospektivní vyhodnocení vstupních dat získaných z observační průřezové multicentrické kohortové studie. Do studie bylo zahrnuto 232 pacientů s diabetickou polyneuropatií asociovanou s diabetem 1. či 2. typu (92 žen, medián věku 63 let, věkový rozsah 21-87 roku). Byl stanoven výskyt PDPN a analyzována léčba neuropatické bolesti. Bolestiví pacienti byli rozděleni do následujících podskupin: neléčení (naivní), respondéři pro léčbu, nonrespondéři pro léčbu. Výsledky: Vyšetřený soubor zahrnoval 157 (67,7%) pacientů s PDPN, střední až těžkou bolest (NRS>4) udávalo celkem 127 pacientů (54,7 %). Ve skupině pacientů s PDPN s NRS>4 mělo nasazenu léčbu na neuropatickou bolest 69 (54,3 %), neléčených pacientů bylo 58 (45,7 %). Respondérů pro léčbu bylo 39 (56,5 %), nonrespondérů 30 (43,5 %). Pro léčbu PDPN byla častéji užita monoterapie (76,2 % pacientů), nejčastěji užívanými preparáty byly gabapentin (54 % pacientů) a pregabalin (20,6 % pacientů). Závěr: Léčba PDPN nebyla uspokojivá (46 % pacientů se střední a těžkou bolestí nemělo nasazenu léčbu pro neuropatickou bolest, špatná odpověď na léčbu neuropatické bolesti byla prokázána u 44 % pacientů). V léčbé neuropatické bolesti převažovala monoterapie, nejčastéji užívanými preparáty byly gabapentin a pregabalin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info