Jak používáme v České republice inhibitory tyrozinkinázy (TKI) po stanovení diagnózy u pacientů s NSCLC?

Autoři

SKŘIČKOVÁ Jana CHLOUPKOVÁ Renata BORTLÍČEK Zbyněk HEJDUK Karel BRABEC Petr DUŠEK Ladislav PEŠEK M. KOLEK V. GRYGÁRKOVÁ I. KOUBKOVÁ L. ČERNOVSKÁ M. TOMÍŠKOVÁ Marcela ROUBEC J. HAVEL L. SALAJKA F. HRNČIARIK M. ZEMANOVÁ M. ŠATÁNKOVÁ Monika BENEJOVÁ Andrea SIXTOVÁ D. MAREL M. KREJČÍ J. OPÁLKA P. ČOUPKOVÁ H.

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Od roku 2013 jsou v České republice pro nemocné s NSCLC a s aktivačními muacemi genu EGFR dostupné tři TKI (afatinib, erlotinib, gefitinib). Cílem naší práce bylo porovnat charakteristiky nemocných léčených jednotlivými preparáty ihned po stanovení diagnózy. Pacienti a metody: Jako zdroj dat byl použit registr TULUNG, který obsahuje údaje o všech nemocných s NSCLC léčených TKI v České republice. Od října 2013 dobřezna 2017 2016 byla po stanovení diagnózy zahájena léčba TKI u 287 nemocných s NSCLC, gefitinibem u 138, afatinibem u 102 a erlotinibem u 40 pacientů. Statistická významnost mezi třemi podskupinami byla hodnocena pomocí Fisherova ecxaktního testu nebo Kruskal-Wallisovýn testem pro spojité proměnné. OS a PFS byly odhadnuty pomocí Kaplan-Meierovy metody a ke všem bodovým odhadům zahrnují 95% interval spolehlivosti (95%CI). Všechny statistické testy byly prováděny na hladině významnosti o=0.05.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info