Léčba nemocných s nemalobuněčným karcinomem a mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru

Autoři

SKŘIČKOVÁ Jana ROBEŠOVÁ Blanka VENCLÍČEK Ondřej KADLEC Bohdan TOMÍŠKOVÁ Marcela JAKUBÍKOVÁ Lenka ŠPELDOVÁ Jana MERTA Zdeněk

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057434039&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Skrickova+j&st2=&sid=30478f9a865dd0b4c43b44f213418963&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28Skrickova+j%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
Klíčová slova EGFR mutation; Non-small cell lung cancer; Tyrosinkinase inhibitors
Popis Při léčebné rozvaze po stanovení diagnózy je v současnosti snahou vybrat pro nemocného s nemalobuněčným karcinomem (NSCLC) lék, u kterého je prokázáno, že je účinný u nádoru, který nese určité morfologické a/nebo molekulárně genetické znaky. Na přelomu druhého a třetího tisíciletí se v terapii NSCLC začaly uplatňovat preparáty biologické léčby, která zasahuje selektivně do nitrobuněčných pochodů v nádorové buňce. Preparáty biologické léčby působí na nádorové buňky jiným mechanismem než standardní chemoterapie. Biologicky cílená léčba se někdy také nazývá cílená molekulární terapie. Receptor pro epidermální růstový faktor je transmembránovým receptorem s tyrozinkinázovou aktivitou, který má významnou úlohu v regulaci buněčného cyklu, v diferenciaci, proliferaci a přežívání buněk. Jeho trvalá aktivace spolu s aktivací následných signalizačních drah může přispívat k maligní transformaci a stimulovat procesy vedoucí k růstu, invazi, metastázování a angiogenezi. Jednou z možností, jak jeho funkci ovlivňovat, a tím dosáhnout protinádorového účinku, je zablokování jeho intracelulární tyrozinkinázové komponenty. U nemocných s NSCLC, u kterých se vyskytuje genetická abnormalita – mutace genu pro EGFR, je nejúčinnější léčba tyrozinkinázovými inhibitory (TKI) EGFR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info