Factors influencing recurrence of the pressure ulcers after plastic surgery - retrospective analysis

Název česky Faktory ovlivňující recidivu dekubitální léze po plastickém chirurgickém výkonu - retrospektivní analýza
Autoři

ANTALOVÁ Natália POKORNÁ Andrea HOKYNKOVÁ Alica CETLOVÁ L. TUREK Jakub

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2018S23
Klíčová slova pressure lesion; decubitus; therapy; hospitalization; surgical reconstructive procedures; flap reconstruction; retrospective analyses
Popis Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit proces péče u pacientů s dekubitem, kteří byli indikováni k plastické operační intervenci a faktorů ovlivňujících recidivu dekubitu. Metodika: Retrospektivní analýza uzavřené dokumentace pacientů indikovaných k plastické operaci realizované na klinice plastické chirurgie. Výsledky: Statisticky významnými faktory, které souvisely s výskytem recidivy dekubity, byly index tělesné hmotnosti (body mass index; BMI) a tělesná lokalizace dekubitů u sledované populace 46 pa­cientů s 55 dekubity. Závěr: Ve sledované populaci byly BMI a tělesná lokalizace dekubitu identifikovány jako statisticky významné faktory související s recidivou dekubitů. Vyšší BMI bylo spojeno s častějším výskytem recidivy. Dekubitus v ischiadické oblasti byl spojen s častější recidivou, bez ohledu na průměrnou velikost dekubitu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info