Souvisí stav zásobení organizmu vitaminem D s výsledky testování kognitivních funkcí a aktivit denního života u seniorů?

Autoři

FERNANDOVÁ Emmanuela MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova Vitamin D; Cognitive function; MMSE; ADL
Popis Cílem naší studie bylo zjistit u seniorů vztah stavu zásobení organizmu vitaminem D a základních parametrů soběstačnosti, tedy kognitivních funkcí stanovených Mini Mental State Examination (MMSE) testem a Barthelové testem základních všedních činností (ADL). Materiál a metody: Ve studii jsme hodnotili 244 geriatrických nemocných (65 mužů a 179 žen) průměrného věku 80,1 ± 7,4 (min. 65, max. 99) hospitalizovaných na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno od března 2012 do září 2012. Stav zásobení organizmu vitaminem D byl hodnocen pomocí sérové hladiny vitaminu D total (1,25(OH)2D + 25(OH)D), hodnoty MMSE a ADL byly zjišťovány v období od třetího dne hospitalizace, resp. po zvládnutí akutního stavu. Charakteristika nemocných byla dokreslena indexem multimorbidity CIRS CI (Cumulative Illness Rating Scale – Comorbidity Index). Sledovali jsme také vztah sérové hladiny vitaminu D total k ročnímu období porovnáním výsledků krevních vzorků odebraných v jarních a letních měsících. Výsledky: V souboru našich pacientů byla zjištěna průměrná sérová koncentrace vitaminu D total 37,9 ± 26,1 (8-142 nmol/l), v testu MMSE dosahovali probandi průměrné hodnoty 23,36 ± 6,91 (0-30 bodů), ADL 80,66 ± 25,13 (0-100 bodů) a CIRS CI 4,7+1,9 bodu. Korelační koeficient hodnoty sérové koncentrace vitaminu D total s hodnotou MMSE byl r = 0.289 (p ? 0.01), s hodnotou ADL r = 0.292 (p ? 0.01) a s hodnotou CIRS CI r = - 0,22 (p < 0,05). Multivariační analýza prokázala zachování signifikance nalezených souvislostí i po vyloučení vlivu multimorbidity. U nemocných sledovaného souboru nebyl nalezen statisticky signifikantní vztah mezi ročním obdobím a sérovou hladinou vitamínu D total. Byl nalezen nesignifikantní trend snižování sérové hladiny vitaminu D total se zvyšujícím se věkem nemocných (r = - 0,149, NS). Závěr: Byla prokázána významná souvislost dosažených hodnot MMSE a ADL sérové hladiny vitaminu D total. Pozornost věnovaná udržování adekvátního zásobení organizmu vitaminem D napomáhá udržení kvality kostní remodelace i fungování dalších pochodů, jichž se zúčastní. Pro suplementaci je pro nemocné vyššího věku vhodné volit kromě dietních opatření preparáty částečně či úplně hydroxylované a také přiměřenou expozicí slunečnímu záření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info