Vliv velikosti nádorové masy a stavu p16 na léčebné výsledky - dosažení kompletní remise u prospektivně sledovaných pacientů s nádory orofaryngu

Autoři

SLÁVIK Marek KAZDA Tomáš SELINGEROVÁ Iveta ŠÁNA Jiří AHMAD Parwez GURÍN Dominik HERMANOVÁ Markéta NOVOTNÝ T. ČERVENÁ R. DYMÁČKOVÁ R. BURKOŇ P. SLABÝ Ondřej ŠLAMPA P.

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/klinicka-onkologie/2019-1-1/vliv-velikosti-nadorove-masy-a-stavu-p16-na-lecebne-vysledky-dosazeni-kompletni-remise-u-prospektivne-sledovanych-pacientu-s-nadory-orofaryngu-107524
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amko201958
Klíčová slova Complete remission; Oropharyngeal neoplasm; sP16 status; Treatment outcome; Tumor burden
Popis Východiska: Orofaryngeální spinocelulární karcinomy asociované s infekcí lidským papilomavirem (p16 pozitivní tumory) jsou navzdory často pokročilejšímu stadiu onemocnění spojeny s lepší prognózou. Objem nádorové masy (gross tumor volume – tumor + nodes – GTVt+n) je důležitým faktorem ovlivňujícím výsledky léčby ionizujícím zářením. Cílem této prospektivní nerandomizované studie je zhodnotit vliv velikosti nádorové masy na léčebnou odpověď ve skupině pacientů s p16 negativními a p16 pozitivními nádory orofaryngu. Soubor pacientů: Pacienti s nově dia­gnostikovanými karcinomy orofaryngu stadia III a IV. Hlavními vylučujícími kritérii byl paliativní záměr léčby nebo podání neoadjuvantní chemoterapie či terapie cetuximabem. Objem primárního tumoru (gross tumor volume – tumor – GTVt) a postižených uzlin (gross tumor volume – nodes – GTVn) byl odečten v plánovacím systému pro radioterapii pro následné statistické testování rozdílů velikosti nádorové masy s posouzením dosažení kompletní remise (complete remission – CR) onemocnění v obou skupinách (dle p16). Výsledky: Celkem 49 pacientů (84 % muži, medián věku 60,5 roku, 25 (51 %) pacientů p16 pozitivních). Medián GTVt v celém souboru je 40,2 cm3, GTVn 11,78 cm3 a medián GTVt+n 70,21 cm3. Objem GTVn byl větší u p16 pozitivní skupiny pacientů (p = 0,041). Medián doby do dosažení CR od konce radioterapie byl v celém souboru 91 dní. Ve skupině p16 negativních pacientů dosáhlo CR 14 (61 %) z celkem 23 pacientů, v p16 pozitivní skupině 20 (80 %) z 25 pacientů (p = 0,111). P16 negativní pacienti měli delší dobu do dosažení CR (p = 0,196; HR = 1,58; 95% CI 0,79–3,18). U p16 pozitivní kohorty neměl na dosažení CR vliv ani jeden ze samostatně hodnocených objemových parametrů tumoru, tedy GTVt, GTVn ani GTVt+n, zatímco u p16 negativní kohorty byl celkový GTVt+n významným faktorem na dosažení CR (medián 58,1 cm3 u pacientů s CR vs. 101,9 cm3; p = 0,018).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info