Klinické a sociální prediktory kvality života u dětí a mladších dospělých s poruchou autistického spektra

Autoři

DANHOFER Pavlína DUŠKOVÁ Hedvika KNEDLÍKOVÁ Lenka NOVÁKOVÁ Nela HORÁK Ondřej DUŠEK Ladislav OŠLEJŠKOVÁ Hana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csnn.eu/en/journals/czech-and-slovak-neurology-and-neurosurgery/2020-4-5/clinical-and-social-predictors-of-quality-of-life-in-children-and-young-adults-with-autism-spectrum-disorder-123464?hl=cs
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2020382
Klíčová slova autism spectrum disorders; childhood autism; atypical autism; Asperger syndrome; quality of life; SQUALA; PedsQL
Popis Úvod: Poruchy autistického spektra (PAS) se řadí mezi neurovývojové poruchy s klinickou manifestací v dětském věku charakterizované potížemi v sociální interakci a komunikaci, omezenými zájmy a repetitivními prvky v chování. V posledních letech je zaznamenán významný nárůst prevalence této poruchy. Onemocnění zasáhne celou rodinu a mapování kvality života u těchto pacientů a jejich rodin je zásadní. Metodika: V souboru 103 pacientů s PAS sledovaných na Klinice dětské neurologie LF MU a FN Brno v letech 1996–2016 byla retrospektivně analyzována základní anamnestická a demografická data, na jejichž základě byla navržena čtyři kumulativní riziková skóre charakterizující stupeň postižení pacienta s PAS: Charakteristické projevy, deficity a zátěžové faktory; Komunikace; Nespecifické variabilní rysy; Komorbidity. U 39 pacientů ze souboru byly v prospektivní části studie hodnoceny standardizované dotazníky kvality života Subjective Quality of Life Analysis (SQUALA) a Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL). Následně byl studován vztah mezi tíží vyjádření PAS pomocí rizikových kumulativních skóre a kvalitou života pacientů. Výsledky: Byl prokázán četný výskyt komunikačních problémů a charakteristických projevů PAS. Z výsledných kumulativních rizikových skóre popisujících tyto dimenze byly nejlépe znatelné rozdíly mezi různými typy autismu (dětský autismus > atypický autismus > Aspergerův syndrom). Pouze skóre založené na četnosti výskytu různých Komorbidit nerozlišilo různé typy PAS. Data ze standardizovaných dotazníků SQUALA a PedsQL prokázala velmi kritické hodnocení aspektů kvality života rodiči postižených pacientů a důležitost jednotlivých atributů kvality života korelovala s tíží postižení PAS stanovené na základě kumulativních rizikových skóre. Závěr: Nástroj stanovení kumulativních rizikových skóre se ukázal jako efektivní v hodnocení tíže postižení PAS. Bylo prokázáno, že kvalita života rodiny klesá s rostoucí tíží postižení pacienta s PAS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info