Zhodnocení implementace simulační výuky do specializačního vzdělávání lékařů před absolvováním základního kmene

Autoři

PROKOPOVÁ Tereza VRBICA Kamil HUDEC Jan DVOŘÁČEK Jan GÁL Roman MALÁSKA Jan

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anesteziologie a intenzivní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.aimjournal.cz/artkey/aim-202102-0002_evaluation-of-the-implementation-of-medical-simulations-into-postgraduate-training-before-completing-anesthesio.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/aim.2021.009
Klíčová slova medical simulation; postgraduate training; education; survey
Přiložené soubory
Popis Cíl: V rámci vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru anesteziologie a intenzivní medicína je nově nutné úspěšné absolvování kurzu Simulace kritických stavů. Cílem projektu bylo zaprvé zhodnotit porovnání sebehodnocení participantů před a po simulacích, zadruhé, jak budou simulace s vysokou mírou věrnosti mladými lékaři vnímány a zda budou mít vliv na jejich další zájem o pokračování v simulačním tréninku. Typ studie: Observační, dotazníkové šetření (survey). Typ pracoviště: Klinika anesteziologie univerzitní nemocnice. Materiál a metoda: Cílovou skupinou byli lékaři před absolvováním základního kmene. Každý prošel dvěma simulacemi s vysokou mírou věrnosti. Scénáře se týkaly akutních anesteziologických stavů – obtížného zajištění dýchacích cest a komplikací regionální anestezie. Simulace probíhaly na operačním sále s kompletním vybavením, vždy se zapojením anesteziologické sestry. Během situace jsme sledovali počínání lékaře, sestry a jejich spolupráci. Po ukončení simulace byla účastníkům poskytnuta zpětná vazba formou strukturovaného debriefingu. Pro studijní účely lékaři vyplnili dotazník před a po absolvování simulací. Otázky v dotazníku byly cílené jak na sebeevaluaci lékaře, tak na zhodnocení kurzu. Výsledky byly zpracovány metodami deskriptivní statistiky. Výsledky: Do simulací se zapojilo všech 14 lékařů kliniky v předkmenové přípravě. Všichni lékaři po simulacích projevili zájem o jejich častější nácvik, 93 % lékařů pak tyto scénáře motivují k dalšímu prohlubování teoretických znalostí. Všichni dotazovaní mají zájem absolvovat další simulace. Závěr: I přes malý studijní soubor ze šetření vyplývá, že tento koncept výuky je velice dobře přijímán, simulace motivují k prohlubování teoretických znalostí a praktických dovedností. Z tohoto pohledu mají simulace v postgraduálním vzdělávání lékařů své opodstatnění a jejich implementace může přispět ke zvýšení erudice v našem oboru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info