Retrospektivní analýza komplikací asociovaných s kovovými jícnovými stenty zavedenými pod skiaskopickou kontrolou do maligních stenóz jícnu

Autoři

MATKULČÍK Peter ROHAN Tomáš UHER Michal HUSTÝ Jakub DASTYCH Milan ANDRAŠINA Tomáš

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká radiologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.cesradiol.cz/detail.php?stat=758
Klíčová slova self expandable metal stent; esophageal cancer; complications; survival analysis
Popis Cíl: Identifikovat rizikové faktory spojené s komplikacemi kovových jícnových stentů v maligních stenózách jícnu. Metodika: Jedná se o retrospektivní analýzu pacientů se zavedeným kovovým jícnovým stentem do maligní stenózy jícnu v letech 2005-2019. Sledována byla četnost a typ komplikací (dislokace či neprůchodnost stentu, fistulace) v závislosti na typu (Ella, Wallflex, Boubella, Egis) a délce stentu, operatérovi, věku pacienta, přežití pacienta, adjuvantní chemo- či radioterapii, charakteru maligní ste- nózy, míře prestenotické dilatace. Radiologické parametry byly hodnoceny z pasáží jícnem před a po zavedení stentu, ostatní informace byly získány z nemocničního informačního systému. Ze statistických metod byl u spojitých proměnných použit Mannův-Whitneyův test a t-test, u kategorických proměnných chí-kvadrát test u analýzy přežití Kaplanův-Meierův a log-rank test. Výsledky: V letech 2005-2019 bylo celkem zavedeno 115 kovových jícnových stentů u 96 pacientů (medián 1 na pacienta). Do proximálního jícnu bylo zavedeno 37 stentů (32,2 %), 78 (67,8 %) do distálního jícnu. U 25 (21,7 %) stentů byly pozorovány komplikace. Medián doby přežití od zavedení stentu byl 132 dní. Dislokace byly signifikantně častější u kratších stentů (96 ± 16 vs. 116 ? 24 mm; p = 0,008). U ostatních sledovaných parametrů nebyl pozorován signifikantní rozdíl ve výskytu komplikací. Závěr: Délka stentu byla jediným pozorovaným statisticky významným faktorem asociovaným s četností komplikací kovových stentů implantovaných do maligních stenóz jícnu, přičemž u kratších stentů bylo signifikantně vyšší riziko dislokace než u delších stentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info