SWATH-MS identifikácia stathminu ako potenciálneho markeru nádorov endometria u pacientok liečených tamoxifenom analýzou FFPE tkanív

Logo poskytovatele
Název česky SWATH-MS identifikace stathminu jako potenciálního markeru nádorů endometria u pacientek léčených tamoxifenem analýzou FFPE tkání
Autoři

JANÁČOVÁ Lucia FAKTOR Jakub ČÁPKOVÁ Lenka PÁRALOVÁ Vendula POSPÍŠILOVÁ Anna PODHOREC Ján HOLGER ALEXANDER Ebhardt HRSTKA Roman NENUTIL Rudolf RUEDI Aebersold BOUCHAL Pavel

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Nádory endometria patria k najčastejšie diagnostikovaným gynekologickým malignitám. Špeciálnym prípadom je tvorba endometriálnych nádorov u pacientok liečených tamoxifenom, antagonistom estrogénového receptoru (ER), ktorý inhibuje proliferáciu ER pozitívnych nádorov prsníka.. Tieto nádory vykazujú odlišný fenotyp oproti nádorom endometria de novo, ktoré vznikli nezávisle na tomto type liečby. Cieľom štúdie bolo identifikovať proteínové markery spojené s agresivitou oboch variant nádorov endometria, ktoré by potenciálne mohli slúžiť ako špecifické terapeutické ciele u oboch fenotypov. Pre tento účel sme mali k dispozícii 15 nádorov endometria vytvorených po predchádzajúcej liečbe nádorov prsníka tamoxifenom, 21 nádorov endometria de novo a kontrolnú skupinu priľahlého zdravého tkaniva myometria od 11 pacientok. Z archívneho tkanivového materiálu v parafínových blokoch (FFPE) boli vyextrahované proteíny, ktoré boli štiepené trypsínom. Výsledné peptidy boli analyzované pomocou 2DLC-MS pre tvorbu spektrálnej knižnice a ďalej vo SWATH-MS móde, v obidvoch prípadoch na hmotnostnom spektrometri TripleTOF 5600+. SWATH-MS dáta boli analyzované algoritmom OpenSWATH, pomocou algoritmu SWATH2Stats boli prevedené do programu mapDIA, kde boli štatisticky vyhodnotené. Z celkovo 905 konzistentne kvantifikovaných proteínov (FDR=1%) bolo vybraných 9 kandidátov pre verifikáciu pomocou imunohistochémie. Z tých boli úspešne verifikované calcyphosin (CAPS) a stathmin-1 (STMN1), dva kľúčové proteíny všeobecne spájané s agresívnym nádorovým fenotypom. Zatiaľ čo hladina STMN1 bola štatisticky význame zvýšená u nádorov endometria po liečbe tamoxifenom oproti nádorom endometria de novo, trend u hladiny CAPS bol opačný. Hoci hladiny oboch proteínov boli zvýšené v nádorovom tkanive oproti kontrolnému normálnemu tkanivu. To potvrdzuje spojenie oboch proteínov s nádorovým fenotypom u endometria, avšak jasne poukazuje na ich rozdielny vzťah k fenotypu spojenému s predchádzajúcou liečbou tamoxifenom. Hladiny oboch proteínov pritom nevykazovali zmeny medzi nádormi rôzneho grade a nádormi typu I a II. Hladina CAPS bola však vyššia u nádorov invadujúcich do myometria oproti nádorom neinvadujúcim. trend u STMN1 bol opačný. Tieto výsledky naznačujú vyššiu agresivitu nádorov endometria de novo, proliferácia ktorých nemusí byť riadená výhradne estrogénnou cestou, v porovnaní s nádormi po liečbe tamoxifenom. Napriek nepozorovanému vplyvu STMN1 na invazivitu nádorov endometria, analýza prežitia ukázala štatisticky významne horšie celkové prežitie pacientov s vyššou hladinou STMN1 voči pacientom s jeho nízkou hladinou. Záverom, ako prví sme použili SWATH-MS techniku pre high-throughput analýzu súboru archívnych FFPE tkanív nádorov endometria a úspešne identifikovali a verifikovali proteíny spojené s agresivitou dvoch kľúčových fenotypov nádorov endometria, ktoré by potenciálne mohli slúžiť ako špecifické terapeutické alebo diagnostické ciele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info