Pooperační změny poruch dýchání ve spánku v závislosti na použité anesteziologické technice: observační studie

Autoři

RŮŽEK Lukáš TUŠINOVSKÁ Ludmila HÁNDLOVÁ Veronika JELÍNEK Milan TOMÁŠ Tomáš ŠRÁMEK Vladimír LUDKA Ondřej OLSON Lyle ČUNDRLE Ivan

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anesteziologie a intenzivní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://aimjournal.cz/artkey/aim-202104-0003_post-8209-operative-sleep-8209-disordered-breathing-with-different-anesthesia-techniques-an-observational.php
Klíčová slova anesthesia; sleep-disordered breathing; post-operative period; surgery
Popis Cíle studie: Regionální anestezie bývá doporučována u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe jako prevence pooperační exacerbace. Nicméně klinická data pro toto doporučení chybí. Naší hypotézou bylo, že exacerbace poruchy dýchání ve spánku závisí na použité anesteziologické technice. Typ studie: Prospektivní observační studie. Typ pracoviště: JIP fakultní nemocnice. Materiál a metoda: Zařazeni byli pacienti s plánovaným ortopedickým výkonem. Vícekanálová polygrafie byla provedena noc před operačním výkonem a první čtyři pooperační noci. Kruskal-Wallisův test a Friedmanova ANOVA byla použita pro analýzu dat. Výsledky: Celkem bylo zařazeno 35 pacientů, kteří byli rozděleni do skupin na základě použité anesteziologické techniky: celková anestezie (11 pacientů), subarachnoidální anestezie s podáním intratekálního morfinu (11 pacientů), kombinace subarachnoidální anestezie (bez podání intratekálního morfinu) a epidurálního katetru pro pooperační bez-opioidovou analgezii (13 pacientů). Obstrukční spánková apnoe byla diagnostikována u 22 (63 %) pacientů. Ve skupině celkové anestezie došlo k signifikantnímu nárůstu hypopnoe třetí a čtvrtou pooperační noc (p < 0,05). Ve skupině subarachnoidální anestezie s intratekálním morfinem došlo nejprve k signifikantnímu poklesu hypopnoe a indexu desaturace první pooperační noc, s následným signifikantním vzestupem obou parametrů společně s apnea-hypopnea indexem třetí a čtvrtou pooperační noc (p < 0,05). Ve skupině subarachnoidální anestezie s epidurálním katetrem významné změny parametrů dýchání ve spánku pozorovány nebyly. Kumulativní dávka opioidů byla signifikantně nejnižší ve skupině subarachnoidální anestezie s epidurálním katetrem. Závěr: Změny dýchání ve spánu byly nejméně vyjádřeny u pacientů podstupujících výkon v kombinaci subarachnoidální anestezie (bez podání intratekálního morfinu) a epidurálního katetru po pooperační bezopioidovou analgezii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info