Morfologie mozku u těžké deprese s psychotickými příznaky

Autoři

BARTEČKŮ Elis HOŘÍNKOVÁ Jana KŘENEK Pavel

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Deprese s psychotickými příznaky je závažným podtypem depresivní poruchy. Její název odráží skutečnost, že se u pacientů vyskytují kromě plně vyjádřeného depresivního syndromu také příznaky psychotické. Léčba depresivní epizody obvykle vyžaduje současné podávání antipsychotik s antidepresivy nebo elektrokonvulzivní terapii. Machanismus rozvoje psychotické symptomatologie u deprese není plně jasný a může zahrnovat procesy odlišné od těch zvažovaných u schizofrenie. Jejich charakter mohou pomoci odhalit studie s využitím zobrazovacích metod. Z dostupných prací se jeví, že pacienti s psychotickou depresí vykazují strukturální a funkční deficit ve frontálních oblastech a insule. Malé množství studií a jejich metodologická omezení ale znemožňují tyto rozdíly jednoznačně potvrdit. Cílem této studie bylo odhalit struktury včetně podstruktur hipokampu a jader amygdaly, jejichž objemy diferencují pacienty s depresí a depresí s psychotickými příznaky.

Do studie bylo zařazeno 37 hospitalizovaných pacientů (19 žen, medián věku 53, mezikvartilové rozpětí 16) s alespoň středně-těžkou depresivní epizodou. U pacientů bylo nejpozději v 1. týdnu po zahájení hospitalizace provedeno vyšetření magnetickou rezonancí mozku. Následně byla provedena automatická segmentace podkorových i korových struktur pomocí aplikace FreeSurfer. Objemy mozkových struktur byly korigovány na intrakraniální objem, věk a pohlaví pomocí metody reziduálů. Následně byla data převedena na z-skóry a zpracována metodou LASSO (least absolute shrinkage and selection operator).

LASSO určilo následující struktury, které se lišily mezi zvolenými skupinami pacientů: v levém hipokampu oblast CA4 a molekulární a granulární zóna gyrus dentatus. V levé amygdale mediální jádro a v pravé amygdale centrální jádro, laterální jádro a přední oblast amygdaly. Dále levý nucleus accumbens, gyrus fusiformis a gyrus temporalis superior bilaterálně. Kromě mediálního jádra levé amygdaly analýza naznačila nižší objemy těchto struktur u pacientů s psychotickou depresí.

Na rozdíl od předchozích studií se v naší práci pacienti s psychotickou a nepsychotickou depresí lišili v oblastech, které se podílejí na zpracování emocí a nikoliv ve vyšších asociačních oblastech. Naše výsledky by mohly naznačovat, že psychotická deprese je podtypem depresivní poruchy, u které je stěžejní výraznější narušení regulace emocí. Rovněž se ale může jednat o důsledek celkově vyšší závažnosti depresivní symptomatologie u těchto pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info