Cílená detekce somatických mutací u pacientů s ameloblastomem: série případů

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

SZÁRAZ Dávid DANĚK Zdeněk ANDRLA Petr BUDINSKÁ Eva DEISSOVÁ Tereza GACHOVÁ Daniela MLČŮCHOVÁ Natálie MACHÁČEK Ctirad BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Úvod: Ameloblastom (AM) je benigní odontogenní tumor ze sklovinotvorného epitelu, vyznačující se lokálně destruktivním růstem a častou (asi 30%) recidivou po odstranění. Vzácně může AM malignizovat. Asi 80% AM se vyskytuje v?dolní čelisti a to obvykle v?oblasti úhlu a v?oblasti molárů.. Za nejčastější molekulární příčinu vzniku ameloblastomu se považuje mutace v?genech BRAF a SMO, kdy u AM v?horní čelisti převažuje SMO mutace a u AM dolní čelisti BRAF mutace. Cílem naší studie bylo analyzovat případné další mutace, které potencionálně můžou přispět ke vzniku AM. Metodika: Deset pacientů léčených na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgii ve FN Brno pro histopatologicky verifikovaný AM jsme zařadili do studie. Šest pacientů podstoupilo resekci pro AM dolní čelisti a čtyři pacienti pro AM v?horní čelisti. Z parafinového bločku byla izolována DNA kitem QIAamp DNA FFPE Tissue (Qiagen) a připravena sekvenační knihovna s pomocí komerčního panelu CleanPlex OncoZoom Cancer Hotspot Kit pro cílenou detekci somatických mutací v 65 onkogenech a tumor suppresorových genech. Výsledky: U šesti vzorků jsme při sekvenování získali kvalitní data, které jsme bioinformaticky vyhodnotili; u zbývajících vzorků nebyla analýza úspěšná, a to vzhledem k?nízké koncentraci a kvalitě izolované DNA. Nalezli jsme SMO mutaci (rs879255280) u 4 pacientů s AM v horní čelisti a BRAF mutaci (rs113488022) u 2 pacientů s AM v dolní čelisti. Navíc byly nalezeny mutace s (potenciálně) patogenním významem v FGFR2 (rs121913474, rs121913478) u 2 pacientů s AM v horní čelisti, u jednoho z nich byla identifikována navíc i delece v ATM genu. U jednoho pacienta s AM v dolní čelisti jsme kromě patogenní varianty v BRAF genu nalezli i deleci v PIK3CA (rs397517199). Závěr: Nálezy u pacientů s?AM jsou v?souladu s?literaturou a potvrzují specifickou spojitost mutací v?genech SMO a BRAF s?lokalizací AM. Také nález mutací v?genech FGFR2 a PIK3CA byl očekávaný, nicméně delece v ATM genu dosud s AM asociována nebyla. V literatuře se objevuje pouze jeden případ pacientky se syndromem Luis-Barové, která je nositelkou delece v ATM genu a měla ameloblastom v dolní čelisti. Při mutaci v?ATM genu má produkovaná DNA-dependentní proteinkináza sníženou funkci, jsou tak oslabeny?reparační mechanismy?DNA, což se projevuje zvýšenou náchylností k rozvoji maligní transformace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info