Utopený Archimedés - Malý alternativní slovník

(ukázka z textu, který již vyšel v v knižní podobě a případný zájemce si jej může zakoupit v knihkupectví Jana Šabaty, Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, 601 00 Brno). Od každého písmene abecedy jsem vybral jedno heslo. Text navíc obsahuje předmluvu Miroslava Holuba, úvodní esej, 150 hesel, dva vážnější články, deset ukázkových recenzí knih, jmenný rejstřík a věcný rejstřík. Čtenáři, kteří by rádi měli přesnou informaci o tom, zda kniha již vyšla a kde je ji možno zakoupit, nechť mi napíší mail a já je včas uvědomím.)
Jsou tu i nějaká hesla, která se do Utopeného Archimeda nestihla vejít.

ATLANTIDA

Název ztraceného kontinentu převzatý z jedné z Platónových science-fictions. Obyvatelé Atlantidy – řečení Atlantové – vytvořili neobyčejně vyspělou civilizaci, bohužel však nám své vědění nepředali. Asi věděli proč nebo jim to zakázaly kosmické civilizace, s nimiž byli ve styku. Atlantida zmizela buď v důsledku srážky s Měsícem, který se tehdy naštěstí od Země odrazil, nebo během jaderného válečného konfliktu. Část přeživších se usadila ve městě Atlanta, které si svoje původní jméno podrželo až dodneška. Skeptičtí geologové myšlence Atlantidy nepřejí a nejapně argumentují tím, že celé oceánské dno je pokryto starými sedimenty a že se v posledních desítkách tisíc let nic moc velkého pod hladinu moře neponořilo. Osobně se domnívám, že pozůstalí Atlantové, jakmile se přesvědčili o tom, že propadnutí jejich kontinentu do moře je nezvratné, nahrnuli staré sedimenty všude tam, kde to považovali za vhodné. K Atlantidě se váže úsvit ALCHYMIE (viz) a je v ní zakořeněn HERMETISMUS a ESOTERIKA (viz).

BYTOSTI neboli TĚLA ASTRÁLNÍ

Bytosti kontaktované a často i zviditelněné pomocí okultních či magických obřadů. Psychotroniky fedrovaná AURA (viz) má k astrálním bytostem určitý vztah, avšak obecně se nejedná o totéž, protože kompletní aury se většinou příliš nevzdalují od svých emitorů. Astrální bytosti se vyskytují ve třech základních provedeních: (1) Duchové zemřelých – používají se co zdroje informací u spiritistů. (2) “Duchové” živých těl, tj. prakticky duše, které dočasně opustily své tělesné schránky, většinou s nekalými nebo výzvědnými úmysly. (3) Syntetické bytosti vytvořené mentální energií de novo či z fragmentů bytostí prvních dvou skupin. (4) Duchové původní, zvaní například elementálové (nikoliv ementálové!). Disputace s bytostmi třetí skupiny, popisované některými autory, se provádějí prostřednictvím media v hlubokém tranzu. Pro nezaujatého pozorovatele má symptomatologie třetí skupiny blízko ke schizofrenii. U prvních dvou skupin se podle některých skeptiků jedná spíše o produkty skupinové sugesce a hysterie. Z hlediska fyzikálního astrální bytosti personifikují neplatnost zákona akce a reakce v rámci hmotného světa, neboť nehmotný útvar zde interaguje s hmotným tělesem, například se vzduchem (mluvící bytosti), fotony (svítící bytosti) či pevnými tělesy (píšící či aportující bytosti). Naříká i zákon zachování hybnosti.

ČAKRY

Energetická centra a transformátory bioenergie. Je jich sedm a vyskytují se od podbřišku až po hlavu, přičemž směrem k hlavě se zvyšuje jejich spiritualita. Čakry se znázorňují jako trychtýřovité struktury komunikující s okolím, pokud nejsou právě neprůchodné. Navenek se projevují vířivým pohybem bioenergie, zvané v těchto souvislostech prána, který lze zachytit pomocí kyvadélka počnuvšího konat pohyb v příslušném směru. Kyvadélko se nekývá, jsou-li čakry ucpané (těžko říci čím, vzhledem k neobyčejné pronikavosti kosmické energie čili bioenergie). Neprůchodnou čakru je nutno profouknout přívalem nějaké vhodné energie vlastní či cizí. Některé čakry jsou pravotočivé a některé levotočivé a všechny spolu komunikují prostřednictvím páteře. Jako nejvhodnější anatomická struktura se k tomuto účelu jeví míšní kanálek, který je dutý od pozadí až k hlavě a k ničemu jinému se stejně nehodí. Nevíme zatím, co se stane, dojde-li k propojení vzájemně si odpovídajících či dokonce neodpovídajích čaker dvou různých jedinců. Nepochybně je předávána energie. Předpokladem je ovšem stejný smysl rotace komunikujících čaker, jinak by se možná mohly vzájemně ucpat nebo poškodit.

DIAGNOSTIKA DISTANČNÍ (DÁLKOVÁ)

Diagnostická metoda budoucnosti značně snižující poptávku po nespolehlivé lékařské přístrojové diagnostice, ze které jde navíc hrůza. Postačuje jméno a příjmení pacienta, datum a pokud možno i hodina jeho narození. Jedná-li se o dvojčata, je nutné je blíže specifikovat. Pro náročnější diagnostiku je žádoucí zaslat podobenku, kousek kštice a podobně. Není ani zcela nutné, aby vyšetřovaná osoba byla naživu. Nelze zaměňovat s nepravou distanční diagnostikou, při které se diagnostikovi zasílá obšírný popis klinických příznaků, často s douškou, že lékaři žádnou chorobu nezjistili. Diagnostikové v takových případech obvykle jen převyprávějí zaslané popisy a potom se nezaslouženě dožadují honorářů. Podle svého naturelu pak doporučují jednotné kardinální léčivo (viz PANACEA), a to zcela nezávisle na diagnóze a ve všech případech. Svědčí o tom příslušné rubriky specializovaných časopisů. Distanční diagnostika by vzhledem ke své láci měla být považována za vyšetřovací metodu první volby a jako taková proplácena zdravotními pojišťovnami. Přebyteční lékaři by se pak mohli zabývat užitečnějšími činnostmi.

EGYPT

V běžných souvislostech země na severu Afriky. V mystických či okultních systémech starobylých i současných významné pojítko mezi zaniklými vyspělými civilizacemi (viz hesla ATLANTIDA a LEMURIE) a naší postmoderní civilizací současnou. V minulosti bylo velmi populární studium a různé výklady egyptských hieroglyfů, a to až do doby, kdy byly rozluštěny. Proto je dnes poukazováno spíše na různé neexistující, sporné a nebo ztracené literární zdroje. V oblibě jsou zejména řečtí i pozdější beletristé, kteří si o Egyptu vymýšleli různé nepravděpodobné historky a popisovali svá setkání s egyptskými kněžími, kteří jim vyjevovali různá blíže nespecifikovaná tajemství. Egypt dal dále k dispozici lidstvu pyramidy, které přestavují nekonečný inspirační zdroj pro moderní mystiky a psychotroniky – blíže viz hesla o PYRAMIDÁCH a PYRAMIDOLOGII. Egyptského původu je rovněž Hermés Trismegistos (Hermés třikrát největší), kterého mystikové považují nejen za syntézu egyptského Thovta, řeckého Hermése a římského Merkura, ale přímo za kdysi živého egyptského krále (měl vládnout celých 3 226 let), který byl znalý nejvyšší (snad přímo atlantské) moudrosti, potažmo byl přímo otcem ALCHYMIE, ASTROLOGIE a MAGIE (viz příslušná hesla). Od řečeného Hermése je odvozeno slovo hermetika či HERMETISMUS (viz).

FYTOTERAPIE neboli HERBALISMUS

Směr alternativně medicínský charakteru regresního. Zatímco celé generace chemiků a farmakologů se snažily o získání čistých účinných substancí z rostlinného materiálu, dnešní fytoterapeuti se snaží využívat k léčbě naopak směsí nejrůznějších rostlin, ať již jejich léčivost byla prokázána či nikoliv. Vzhledem k tomu, že exponovaní léčitelé – fytoterapeuti – jsou většinou absolutně přetíženi stykem se svými pacienty, případně literární tvorbou, a nemohou z tohoto důvodu sběr a úpravu léčivých rostlin sami provádět, stávají se významnými odběrateli firem dodávajících příslušné drogy (v lepším případě). Někteří, jak potvrdily rozbory jejich zázračných čajů, vycházejí do luk se srpem a sklizené seno pak porcují do svých výrobků (v horším případě). Některé produkty fytoterapeutické jsou typická PANACEA (viz, “švédské kapky”). Fytoterapie často asociuje s léčením vírou (“Boží zahrádka” Marie Treben, značka “Klosterfrau). Ani autor těchto řádků však nepopírá, že mátový čaj je chutný, že při pokašlávání je vhodné uvařit si čaj z majoránky a že odvar z kopřiv je výborný na vlasy. Tolik pro úplnost.

GAIA

Jedna ze stravitelnějších postmodernistických koncepcí, která na základě patrně v těžké chvilce formulovaných teoretických úvah několika biologů, především pana Lovelocka, postuluje, že celá Země či alespoň její biosféra představují samojediný superorganismus, nadaný vlastní inteligencí. Živá bytost Gaia se od jiných živých bytostí liší tím, že se dovede obejít bez obcování se superbytostmi jiného pohlaví – alespoň se nám to tak dosud jeví. Je též ovšem možné, že objevení člověka na povrchu Gaie je prvním příznakem její sebezničující degenerace a umdlévajícího rozumu. Vzhledem k tomu, že převažující formou života na Zemi je rostlinstvo, lze i Gaiu považovat za rostlinu, na které ovšem cizopasí i elementy jiné. Koncepce Gaie nás zbavuje nutnosti přemýšlet nad významem evolučních činitelů, jako jsou mutace a přirozený výběr, či nad ekologií, neboť vše je pak řízeno jinak. Lze jen doufat, že imunitní systém Gaie dokáže eliminovat ty složky jejího organismu, které se ukazují jako škodlivé, nebezpečné a nefunkční.

HOMEOPATIE

Medicínský obor, jehož vrcholným produktem jsou léky, které neobsahují ani jedinou molekulu účinné látky, která je navíc účinná jen na základě teze, že podobné je léčeno podobným. O homeopatii se příznačně zkostnatělá akademická čili oficiální medicína již v průběhu minulého století mylně domnívala, že patří minulosti. Dnes je však homeopatie jednou z nejskvělejších oblastí medicínského byznysu, neboť umožňuje za slušnou hromadu peněz rozprodat například cisternu vody či lihu, v níž je rozptýlena jedna včela, mravenec či lístek z nějaké byliny. Oficiální medicína si váží homeopatie pro její relativní neškodnost a kladný účinek na neurotiky a hypochondry. Škarohlídové svádějí účinky homeopatických léků na sugesci, kterou lze navodit za vhodných okolností též podstatně levnější škrobovou tabletou, a přivádějí takto homeopaty do stavu zuřivosti.

CHIRURGIE TRANZOVÁ

Chirurgie provozovaná na pacientech v tranzu LÉČITELI FILIPÍNSKÝMI (viz) či jinými odborníky, například v Brazílii. Brazilská odrůda využívá ve větší míře technické pomůcky, a to kuchyňské nože nebo i okružní pilu značky Black and Decker (Regenerace, r. 4, 1996, č. 1, s. 26). Chirurg pak manuálně pouze dokončuje jemné úpravy vnitřních orgánů. Podmínkou úspěšného zásahu léčitele-chirurga je jeho úplné oproštění se od jakýchkoliv medicínských poznatků, úmluva s bakteriemi, že nezpůsobí žádnou sepsi, a pevná víra v to, že se dílo vydaří. K posilování této víry slouží Bible, která je u těchto léčitelů významnou a na odiv vystavovanou rekvizitou. Zlí jazykové dodávají, že žádných takových podmínek netřeba, neboť manipulace s kuřecí tkání v ruce léčitele je pro pacienta zdravotně zcela nezávadná. Teoretikové tranzové chirurgie nás učí, že prsty chirurgovy se dematerializují při průchodu kůží a pak materializují v oblasti zásahu. Cestou zpět probíhá proces opačně. Takto lze vysvětlit aseptičnost zásahu. Jak je to s dematerializací okružní pily, to již odborná literatura neuvádí.

IMPLANTÁTY ZÁHADNÉ

čili umělá tělíska neznámého účelu. Bývají občas nacházena v různých orgánech, např. v mozku, zejména v blízkosti hypofýzy a konkrétně u osob, které měly tu výsadu státi se oběťmi únosů na paluby UFO (viz). Mimozemšťané tedy vedle manipulace s lidským genetickým materiálem zřejmě pociťují potřebu následně monitorovat či dokonce ovlivňovat své oběti pomocí čehosi, co bylo ufology po operativním vyjmutí z těla prohlášeno za důmyslnou elektroniku. Implantáty, jejichž velikost dle ufologických zdrojů nepřevyšuje desetinu milimetru, měly být objeveny pomocí tomografie, což jest obecné označení lékařských vyšetřovacích technik schopných poskytnout zobrazení příčného řezu tělem. Je to zvláštní, protože žádná tomografická technika (CT, NMR, PET, SPECT či ultrazvukové metody - alespoň pokud je mi známo) nemá potřebnou rozlišovací schopnost. Osoby postižené voperováním implantátů charakteristicky slýchají vnitřní nesrozumitelné hlasy. Navíc udávají, že v průběhu vyšetření pociťovali bolesti - implantáty takto zřejmě dávaly najevo, že si nepřejí být odhaleny. Domnívám se, že zejména zmiňované slyšení vnitřních hlasů doplňuje obraz choroby, kterou postižené osoby zřejmě trpí.

JASNOVIDECTVÍ

Jedna z klasických a dnes již banálních psychotronických vědeckých disciplín. Teoretické zdůvodnění jasnovidectví neboli lucidity se opírá o BIOPOLE INFORMAČNÍ či AURU (viz), respektive o obcování mezi různými aurami, ovšem téhož znaménka. Dle novějších výzkumů se má při jasnovidectví uplatňovat i takzvaná mentionová interakce (TEORIE MENTIONOVÁ – viz). Jasnovideckou metodou pracují i řadoví a začínající psychotronikové, zejména při určování diagnóz podle fotografií, dat narození a podobně. Jasnovidectví se člení na prekognici (prekognostiku) a retrokognici (retrokognostiku). V základním jasnovideckém výzkumu se ovšem pracuje s kartami s různými obrazci. Někteří nezodpovědní a dokonce i podvodní jasnovidci se zpronevěřili svému kodexu a z jasnovidectví si udělali živnost. Naši jasnovidci – prekognostikové – jsou snad konečně proškolovaní na úrovni v pracovištích akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

KRYPTOZOOLOGIE

je vědní obor, který se zabývá neexistujícími zvířaty, po nichž z nějakých nejasných důvodů toužíme. Nejedná se o osminohé čmeláky, okřídlené žabky nebo klokany s kapsou na zip. Člověk touží po zvířatech sobě podobných nebo obrovských nebo alespoň potenciálně nebezpečných. O některých zvláštních případech jsme již pojednali či pojednáváme (viz LOCHNESKA ...., YETI, ČERV SKÁKAJÍCÍ). Tajuplní živočichové jsou často očekáváni v temných hlubinách oceánu (tam skutečně žijí nepříjemné potvory), některých odlehlých jezerech (Loch Ness, Bajkal aj.) i pouštích. V mongolské poušti Gobi se má například vyskytovat na dálku zabíjející červ Orgoj-chorchoj. Potloukání se tlupy pum po jižní Anglii je proti tomu jen banální historka. S ohledem na rostoucí toleranci k biologickým nesmyslům všeho druhu (jistá dáma se údajně soudí s Disneylandem, neboť ji zklamalo, že tamní figury jsou jen převlečení lidé) můžeme v nejbližší době očekávat zhmotnění kanalizačních mutantů, ropáků a tyranosaurů. Na Moravě hlášen již výskyt mutanta pivopije zatvrdlého (Cerevisiobibitor cirrhoticus Morn.), u kterého došlo ke geneticky fixované transformaci nosu v sosák a části jaterního parenchymu v útvar připomínající želví krunýř.

LEBKA KŘIŠŤÁLOVÁ MAYSKÁ

Údajný kultovní předmět vybroušený mayskými kněžími v okurkové sezóně jejich kultu. Z hlediska moderní alternativní vědy se jedná o předměty pocházející nejspíše z Atlantidy, protože Mayové neměli žádné diamantové brusky na broušení křišťálu. Bylo to zjeveno jednomu z badatelů, který je současně majitelem lebky (viz též Rovnost, r. 5, 9. 12. 1995, č. 288, příloha Víkend s. 1). Americká antropoložka dr. Caldwellová rekonstruovala obličej podle této lebky a zjistila, že patří osmnáctileté mongoloidní dívce, nejspíš nějaké významné kněžce. Jméno dívky z nepochopitelných důvodů oznámeno nebylo. V této souvislosti si dovoluji oznámit, že dle mých měření je výsledkem rekonstrukce obličeje podle lebky kostlivce z Pražského orloje tvář osmatřicetiletého černocha z Utahu, což je fakt, který si zasluhuje mimořádné pozornosti. Viz též hesla KOULE KŘIŠŤÁLOVÉ a ATLANTIDA.

.....MANTIE

Pro účely věštebné lze použít nejrůznější procesy, jevy a přírodní útvary, které se vyznačují dostatečně velkou chaotičností či nevyzpytatelností svého chování. Jinde podrobněji rozebíráme KARTOMANTII a CHIROMANTII, jakož i UROMANTII. Klasickou metodou je kafemantie - věštění z kávové sedliny. Do této skupiny však patří i některé již či dosud opomíjené metody, např. lekanomantie - věštění z kapek oleje na vodě - poživačnějšímu věštci může posloužit i teplý hovězí vývar. Dále se ojediněle můžeme setkat s ofiomantií - věštěním podle chování hadů, které ovšem může snadno získat trpkou příchuť, pokud se jedná o hady nervózní a navíc jedovaté. Ornitomantie je věštebná metoda založená na pozorování ptáků (opeřenců). Zjistil jsem, že existuje i skapulomantie, což jest metoda založená na věštění podle tvaru trhlin v kosti zvané lopatka (scapula), vzniklých v důsledku jejího připečení nad ohněm. Nekromantie využívá k věštění budoucích událostí rozmluvy s dušemi mrtvých. V psychologii a psychiatrii byly vyvinuty tzv. Rorschachovy testy, kdy zkoumaná osoba odhaluje své nitro na základě interpretace rozmanitých inkoustových skvrn. Přes jistou podobnost s výše uvedenými postupy se tu ovšem jedná o metodu uznávanou. Věštcem se v tomto případě může stát osoba, která by výsledky testů vyhodnocovala bez patřičné dlouholeté odborné průpravy.

NOSODA

Nosody jsou nejbližšími příbuznými homeopatických léčiv (viz HOMEOPATIE), liší se však od nich v jednom dosti podstatném ohledu. Zatímco homeopatikum je získáno ředěním a potencováním činitele vyvolávajícího stejné příznaky, jaké má míti léčený stav, nosody se racionálněji vyrábějí přímo z choroboplodných činitelů, například mikroorganismů, chorobných ložisek nebo zřejmě i rozemletých televizorů. Příkladem takové nosody je např. Aqua FS® , o které pozitivně referuje MUDr. Jonáš (1997). “FS” v názvu léčiva je pravděpodobně odvozeno od německého výrazu das Fernsehen. Preparát má být účinný proti potížím způsobeným zářením televizní obrazovky či monitoru počítače. Je vcelku správné, když prakticky neexistující nemoc je léčena nemožným léčivem. Z hlediska fyzikálně chemického jsou nosody i homeopatika čistými ředidly, ovšem připravenými z poněkud odlišných výchozích surovin. Cena je srovnatelná. Na tomto místě se nemohu nezmínit o doporučeném způsobu platby za homeopatika a jistě i nosody, který byl navržen v diskusi na celostátní odborné konferenci biofyziků v r. 1996: Plátce uchopí stokorunu a otře ji o povrch lékárenského pultu. Informace o penězích poté prostoupí z bankovky do pokladny a pak zcela v intencích homeopatické ideologie může být pohledávka považována za zapravenou.

OSOBNOSTI DUCHOVNÍ

Původní i uměle vypěstovaní představitelé východních kultur, kteří ve svých vlastech již přivedli nápravu věcí obecných do takového stupně, že mohou svou energii věnovat zbytku lidstva. O výsledcích jejich působení v domovských zemích lze se názorně přesvědčit. Duchovní osobnosti se vyznačují dovedností obracet oči v sloup při podmanivě kvílivé hudbě, kterýžto stav se označuje jako MEDITACE (viz), tranz či hluboký ponor do vesmírného souladu. Jejich pracovním oděvem jsou převážně volné řízy indického typu, které umožňují pohodlný posed na bobku. Současně se tyto osobnosti vyznačují kvalitním managementem, který jim umožňuje přeměňovat jejich duchovní energii v hmotné statky, aniž by se museli snižovat k vybírání povinného vstupného na svoje seance. Jiný druh duchovních osobností, můžeme říci stadionového typu, přichází k nám z bližšího slovanského Orientu i z jiných oblastí světa. Tyto osobnosti nevyužívají již v takové míře kvílivou hudbu a pracují spíše se slovem, ať již biblickým či jiným. Všechny duchovní osobnosti se vyznačují nepochybně obrovitou léčivou a všenápravnou silou.

PYRAMIDY MODERNÍ

Tělesa z různých materiálů (sklo, dřevo, papír, kov) kopírující svým tvarem Cheopsovu pyramidu. Podle nejnovějších pyramidologických výzkumů se jedná o koncentrátory bioenergie, to znamená kosmické energie. Jejich významnou vlastností je, že obecně působí dehydratačně, stimulačně, inhibičně či dezinfekčně – podle toho, jak potřebujeme. Tak například potraviny se nekazí a je možné je vysoušet bez plesnivění. Víno však začíná kvasit a mění se na šampaňské. Mikroorganismy jsou tedy jednou likvidovány, jindy stimulovány. Zlepšuje se chuť nejrůznějších potravin, vína (pokud zřejmě nezačne znovu kvasit) a dokonce i cigaret. V akváriích umístěných pod pyramidami nerostou řasy, jinak všechno užitečné roste lépe, semena lépe klíčí. Do světové historie výzkumu moderních pyramid a pyramidových sil zvláště se v padesátých letech významně zapsal český inženýr Karel Drbal, a to konstrukcí patentovaného pyramidového ostřiče čepelek. Stačí nechat čepelku jeden den pod pyramidou a její ostří se obnoví. O broušení dvoubřitých holicích strojků literatura bohužel nic neuvádí. Pyramidy mají též pozoruhodné léčivé vlastnosti přímé i zprostředkované (viz též LÉČBA BARVAMI), pomáhají i při obezitě, jakož i usnadňují MEDITACI (viz).

RUŠIČE GEOPATOGENNÍCH ZÓN

Plody invence nejlepších psychotroniků a senzibilů. Důmyslná elektronická i velmi prostá převážně kovová zařízení, jejichž smyslem je odrušování škodlivých vlivů ZÓN GEOPATOGENNÍCH (viz), a to v obydlích (pod postelemi), ve chlévech, v kancelářích, kostelích i jinde. Bylo zjištěno, že hlavní součástí některých elektronických rušičů je doutnavka, ovšem aktivovaná mentální energií psychotroniků. Pomysleme jen, jak náročná pak musí být sériová výroba těchto zařízení, je-li nutné každý výrobek individuálně mentálně aktivovat. Tento problém lze obejít tak, že se aktivuje již schéma zapojení před zahájením sériové výroby. Jednomu z našich vynálezců bylo údajně elektrické zapojení rušiče zjeveno ve snu. Princip činnosti jakýchkoliv rušičů je dosud nevysvětlen, což úzce souvisí s tím, že není jasné, co jsou geopatogenní zóny a zda a proč jsou vůbec škodlivé. Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že patentování některých rušičů se jeví být dlouho očekávaným precedens pro patentování čarodějnických hůlek, láhví s džiny a konečně neprávem zneuznaných perpetuí mobile. Rušiče, tehdy určené pouze k odstraňování takzvaného zemského záření, se hojně vyráběly již v meziválečném Německu. Viz též TALISMANY.

SOCHY MLÉKO PIJÍCÍ

Nový tajuplný fenomén přicházející k nám i do jiných zemí opět z indické kulturní oblasti. Chobotnaté božstvo Ganéša je za normálních okolností pouze mlékem omýváno. Nedávno však četná nezávislá pozorování prokázala, že část mléka při omývání mizí, je tedy sochou konzumováno (srov. Květy, r. 5, 1995, č. 48, s. 28). Bohužel nebylo oznámeno, zda se jednalo o mléko plnotučné či odstředěné či zda nejsou konzumovány též některé jiné mléčné výrobky, například od některých známých firem, což by bylo důkazem mimořádné kvality jejich zboží. Božstvo evidentně není obeznámeno s názory dr. Normana Walkera, “jednoho z nejvýznamnějších amerických lékařů” a autora knihy Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy (1993), který považuje pití mléka za činnost zdraví zcela neprospěšnou. Odborníci si dosud nejsou jisti, zda pozorovaný jev je dobrým či špatným znamením. Je též docela dobře možné, že mléko božstvu prostě jen chutná a že žádné poselství takto ani zjeveno býti nemělo. Údajná analogie se soškami Panny Marie ronícími krvavé slzy je jen pomluvou.

ŠAMANISMUS

Původně souhrnné označení animistických kultů přírodních národů (viz PAGANI), v nichž hraje ústřední roli postava šamana, tedy člověka, jehož prostřednictvím se projevují nadpřirozené bytosti. Znuděnost konvenčními náboženstvími, exhibicionismus a snad i nedostatek jiné vhodné zábavy jest pravděpodobnou příčinou renesance šamanismu. V Evropě se těší zvláštní pozornosti šamanismus keltský, protože sibiřští šamani, které by bylo možné importovat živé z Ruska, se politicky zdiskreditovali. V Americe má velký kredit šamanismus indiánský. Příklon k šamanismu lze chápat i jako formu postmoderního návratu k přírodnímu způsobu života. Znuděný programátor, filolog či prodejce značkového zboží proto počátkem víkendu vezme svůj buben, kančí zub, ostrý nůž na vyřezání totemu a chápavou družku, aby se odebral do přírody a pokusil se s ní (přírodou i družkou) splynout. Dociluje toho pomocí BUBNOVÁNÍ ŠAMANSKÉHO (viz), pronášením podivných vět a snahou upadnout do katatonie. Víkend zakončí s mírně nachlazenými ledvinami a jsa osvěžen na duchu se opět vnoří do svých algoritmů, gramatik či účtů. K šamanismu mají blízko MAGIE a ČARODĚJNICTVÍ (viz), které ovšem nevycházejí z pohanských mýtů nýbrž z inverzní křesťanské věrouky. Nejvíce čarodějnic je mezi dívkami se sklonem k hysterii. Šamanismu se věnují spíše nekonformní mladí intelektuálové, kteří mají problémy s navazováním sexuálních kontaktů. Návrat k vzývání starých slovanských božstev a “dědků” dosud nenastal. Jména cizích božstev jsou totiž mnohem interesantnější. I když takový Perun nebo Radegast?

TELEKINEZE

Bezdotykový transport těles na dálku zprostředkovaný pravděpodobně mentionovými interakcemi. Působením síly myšlenky dochází k pohybům různých kultovních předmětů, obrazů, vrtulek, kyvadélek, popelníků, almar a podobně. K provádění telekineze jsou někdy nutné upřené pohledy či krouživé pohyby rukou, jindy se jedná o náhodný jev provázející nějaké duševní hnutí, pubertu či hysterii. K telekinezi má blízko klasický fenomén zvaný poltrgajst (šramotící duch). Autor se s telekinezí setkává každodenně v praxi, protože mu některý ze zlomyslných kolegů či kolegyň v práci tímto způsobem neustále přemísťuje klíče a propisovačky na různá těžko zjistitelná místa. V oblasti praktického využití telekineze jsou činěny teprve první drobné krůčky, které by měly být podpořeny ekologickými granty, s ohledem na nespornou energetickou úspornost této metody. Místo toho jsou však badatelům v této oblasti házeny klacky pod nohy, ba je jim i spíláno do eskamotérů. K telekinezi velmi blízko mají i demonstrace ohýbání lžiček, vidliček nebo tlustých kovových drátů. Některých těchto představení si váží i profesionální varietní umělci.

URINOTERAPIE

Konzumace vlastní či cizí moči za účelem léčby. Jedna z nejelegantnějších a nejekologičtějších léčebných metod současnosti, protože příslušné farmakum si lidský organismus vytváří sám v nadbytečném množství. Z našich badatelů se jí zabývají zejména ing. Jiří Cingroš (1996) a MUDr. Vilma Partyková (1997). Vzhledem k tomu, že urina, tedy moč, obsahuje jistá malá množství látek vznikajících v důsledku různých onemocnění, lze ji dle Cingroše považovat za homeopatikum. Je poukazováno i na vysokou výživnou hodnotu uriny, neboť omezuje spotřebu masa. Ovšem pouze u jedinců, kteří mají ve svém bachoru příslušné bakterie, schopné přeměnit odpadní produkty metabolismu dusíku, tj. kyselinu močovou a močovinu, v látky našemu tělu prospěšné. Použití moči je univerzální pojistkou pevného, zářícího a jen mírně páchnoucího zdraví. Urina se aplikuje vně i vnitřně, čerstvá i uležená, odpařená i v původní koncentraci. Zejména vyplachování nosu urinou může být pro leckoho příjemným zpestřením alternativních medicínských postupů. Je s podivem, že se vůbec naše tělo něčeho tak cenného zbavuje.

VÝŽIVA ZDRAVÁ

Systém většinou zcela protichůdných učení, dílem založených na mýtech a starověkých filosofiích dalekého Orientu, které se snaží přesvědčit člověka, aby nejedl, respektive nepil to, co mu nejvíce chutná, například maso, vejce, mléko, moučné výrobky, rafinovaný cukr, kávu nebo čaj. Část diet, stejně bláznivých, je též původu amerického či evropského. Lze předpokládat, že důsledné dodržování kteréhokoliv ze systémů takzvané zdravé výživy by způsobilo prodloužení průměrné délky života na nejméně 150 let. Protože by lidé navíc umírali zcela zdrávi, většina lékařů by přišla o práci. Proto nemůže oficiální medicína důslednou aplikaci jakéhokoliv systému zdravé výživy dopustit. Žel, stav chrupu, sklon k nadýmání a neduživá peněženka většiny populace odsouvá tuto lákavou vizi do nedohledna. Těžko lze žádati od člověka nuceného hltat v poklusu připálenou pizzu, aby hodiny máčel ve vodě makrobiotické zrno nebo denně zpracovával desítky kilogramů ovoce a zeleniny na životodárné šťávy. Těžko přesvědčiti traktoristu či jeřábnici, aby se až do oběda živili pouze zeleninou a ovocem. Člověk je prostě prokazatelný všežravec (nikoliv ovšem všesežravec)!

ZÁHADY

Souhrnné označení pro jevy a události, jejichž příčina není na první pohled patrná. Ve vztahu k záhadám se lidstvo dělí na tři skupiny. Příslušníci první, patrně nejpočetnější skupiny nevěnují záhadám téměř žádnou pozornost a starají se toliko o své všední záležitosti. Příslušníci druhé skupiny se snaží přijít záhadám na kloub a nezdaří-li se jim to, pokoušejí se navrhnout alespoň vysvětlení, které je za daných podmínek nejpravděpodobnější. Konečně příslušníci třetí skupiny, postupujíce metodou selektivního myšlení, zavrhují obecně pravděpodobná vysvětlení záhad a vymýšlejí vlastní konstrukce podle druhu své idée fixe. Vezměme si například takové menhiry. Pro většinu lidí to jsou kameny jako každé jiné. Hloubavci z druhé skupiny počnou přemýšlet, kdo a kdy příslušný menhir (viz heslo MONOLITY, MEGALITY A MENHIRY) vztyčil, případně navrhnou rozumnou hypotézu, jakou metodou se s takovým nepraktickým břemenem pohybovalo. Lidé selektivního myšlení pak prohlašují, že menhir vztyčila mimozemská expedice jakožto milník, nebo to případně učinila telekinetickou metodou neznámá civilizace pozemská - například aby získala přijímač či vysílač kosmické ENERGIE. Viz též TĚLESA ZÁHADNÁ a ZMIZENÍ ZÁHADNÁ.

ŽIVOTY PŘEDCHOZÍ

Viz též REINKARNACE. Představa o převtělování duší je stále silněji akceptována i v naší široké indofilní veřejnosti. Není ovšem dosud vyřešen problém, zda vedle převtělování (lineárního transferu), dochází též k novotvoření (multiplikaci) duší s ohledem na rostoucí počet obyvatelstva na Zemi. Pokud k tomuto ovšem nedochází, je snadno pochopitelný permanentně se zhoršující morální stav lidstva – stále více duší, které dosud pobývaly jen ve zvířatech, se totiž nyní dostává do lidských těl, s nimiž pochopitelně nejsou schopné správně zacházet. Takto se zhoršují i podmínky pro vybřednutí z karmanového zákona. Duše, které dosud pobývaly v rostlinách, jsou mnohem umírněnější. Výjimku ovšem tvoří reinkarnáti, kteří mají zkušenosti z existence v podobě masožravých rostlin. Nejasný je počátek reinkarnačních cyklů a jeho vztah k fylogenezi. Z trasologického hlediska jsou duše stěhovány via TUNEL MOODYHO (viz). Vlastní mechanismus či pohon tohoto pohybu dosud není prozkoumán. Lze však odhadnout, že se jedná o kosmickou magnetickou sílu. V některých případech se patrně může jednat o pohyb setrvačný.


Zpět na domovskou stránku