Biofyzika PřF MU

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

F6342 Základy lékařské biofyziky

Předmět seznamuje studenty s přístrojovým vybavením, používaným v lékařství, přičemž důraz je kladen na rozeznávání možných rizik (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ev. ionizujícího záření), která jsou s používáním některých těchto zařízení spojena. Přednášeny jsou zásady bezpečného používání těchto přístrojů, a to jak z hlediska pacientů, tak zdravotnického personálu. Za tímto účelem jsou prezentovány fyzikální principy vybraných fyziologických procesů (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů) včetně základních představ o biofyzice smyslových orgánů.

Hlavní cílem kurzu je umožnit studentům popsat a vysvětlit fyzikální principy vybraných fyziologických procesů včetně biofyziky smyslových orgánů, popsat a vysvětlit principy přístrojů používaných v lékařství a aplikovat tuto znalost při rozeznání možných rizik, která jsou spojena s používáním lékařských zařízení a při osvojení si zásad bezpečného používání těchto přístrojů.

Témata přednášek 2013

Přednášky nejsou k dispozici

Základní informace


Podmínky pro získání zápočtu

  • Základní podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech praktických cvičení. Průběžně jsou ústním zkoušením ověřovány znalostí principů používaných metod, v případě základních neznalostí může být student vyloučen ze cvičení.
  • Studenti povinně zpracovávají ke každé úloze komplexní a unikátní protokol, který je známkován. Pokud jsou dva a více protokoly hodnoceny nedostatečně, student není připuštěn k závěrečnému testu.
  • Cvičení jsou ukončena závěrečným testem jež obsahuje obvykle 20 otázek, hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů.

Sylabus praktických cvičení

Povinné úlohy


Užitečné pomůcky

Otázky ke zkoušce

Zkouškové otázky