O nás a AS


Milí studenti,

v Akademickém senátu LF máte svých 11 studentských zástupců, kteří tvoří jeho třetinu.

Naší základní povinností je účast na zasedání Akademického senátu, nicméně snažíme se o to, abychom byli co nejaktivnější i na poradách proděkanů, kterých se pravidelně účastníme; iniciujeme různé diskuze a snažíme se řešit různorodé studentské podněty, najdeme-li k tomu někde prostor. Senátoři tedy spolurozhodují o záležitostech týkajících se studentů, kde se snaží o zajištění co nejspravedlivějších a pro fakultu nejprospěšnějších rozhodnutí. Jsou také členy komisí – ekonomické, výukové, legislativní, disciplinární.

Ze všech sil se snažíme o to, abychom byli co nejlepším zprostředkovatelem komunikace mezi studenty a vedením fakulty. Podporujeme individuální jedince i studentské organizace, čímž bychom se rádi zasadili o co nejlepší studijní podmínky a dobrou atmosféru na fakultě.

Naší motivací pro činnost senátu je  právě vaše podpora a radost v případech, kdy se nám podaří dosáhnout něčeho prospěšného. Věříme, že vyspělý člověk by měl přijat svou společenskou odpovědnost za systém, kterým prochází, a snažit se jej rozumným způsobem zdokonalovat. Pokud bychom přece touto lidskou vlastností nebyli obdarováni, dost pravděpodobně bychom se ještě stále mlátili do hlav kyjem někde v jeskyních.

Proto neváhejte a obracejte se na nás s vašimi podněty a dotazy.

Za Studentskou komoru AS LF MU

Martina Žižlavská
Předsedkyně

——————————————————————————

Akademický senát je představitelem akademické obce, nejvyšším samosprávným orgánem fakulty a zárukou akademických svobod na fakultě. Akademický senát je tvořen zaměstnaneckou a studentskou komorou. Na LF MU má 33 členů, z nichž je 11 studentů. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je tříleté.

V čele akademického senátu stojí předseda, volený z učitelů – členů senátu, nadpoloviční většinou všech členů akademického senátu. Předseda senátu je současně i předsedou zaměstnanecké komory. V době nepřítomnosti předsedy akademického senátu jej zastupuje předseda studentské komory.

Člen akademického senátu má povinnost účastnit se jednání akademického senátu a jeho orgánů, do kterých byl zvolen. Nemůže-li se jednání ze závažných důvodů účastnit, je povinen se předem omluvit předsedovi akademického senátu nebo předsedovi orgánu, jehož je členem.
Zasedání akademického senátu svolává předseda, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce (předseda studentské komory). Datum a čas zasedání je oznamován prostřednictvím elektronické pošty a na internetových stránkách senátu. Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Akademický senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina jeho členů.

Pravomoc senátu

Akademický senát fakulty:

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana (jmenuje rektor univerzity), popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:

  • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  • k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Při své činnosti se akademický senát řídí zákonem (hlavně zákonem o vysokých školách), statutem univerzity,
statutem fakulty a Volebním a jednacím řádem akademického senátu fakulty.

Odkazy na relevantní právní normy:

Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.)
Statut Masarykovy univerzity
Studijní a zkušební řád