O nás a AS


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v Akademickém senátu Lékařské fakulty máte svých 11 studentských zástupců, kteří tvoří jeho třetinu.

Naší základní povinností je účast na zasedání Akademického senátu, nicméně to tvoří pouze malou část naší práce. Snažíme se být co nejaktivnější – pravidelně se účastníme porad vedení, kde máme možnost iniciovat diskuse a vyjadřovat se k novým návrhům již ve stadiu zrodu. Iniciujeme také různé diskuze a snažíme se řešit různorodé podněty od studentů, jak je to jen možné. Akademický senát schvaulje důležité normy a má i další pravomoci uvnitř fakulty – senátoři tedy spolurozhodují o záležitostech týkajících se studentů i fakulty jako takové, a snaží se o zajištění co nejspravedlivějších a pro fakultu nejprospěšnějších rozhodnutí. Jsou také členy komisí – ekonomické, výukové, legislativní, disciplinární a také volební a mandátové, kde členka Studentské komory vykonává funkci její předsedkyně. Předseda SKAS je zároveň členem kolegia děkana LF – jeho nově zřízeného poradního orgánu.

Ze všech sil se snažíme o to, abychom byli co nejlepším zprostředkovatelem komunikace mezi studenty a vedením fakulty. Podporujeme individuální jedince i studentské organizace, čímž bychom se rádi zasadili o co nejlepší studijní podmínky a dobrou atmosféru na fakultě.

Naší motivací pro mnohdy nelehkou činnost v rámci senátu je právě vaše podpora a radost v případech, kdy se nám podaří dosáhnout něčeho prospěšného. Věřím, že každý z nás by se měl zajímat o dění okolo sebe a má-li nějaký rozumný nápad jak náš systém dále vylepšit, tak se s ním netajit – když ne kvůli sobě, tak kvůli našim budoucím kolegům. 

Proto neváhejte a obracejte se na nás s vašimi podněty a dotazy – ať již tady na těchto stránkách za použití anaonymního formuláře, nebo prostřednictvím naší FB skupiny.

Za Studentskou komoru AS LF MU

Lukáš Opatřil
Předseda

——————————————————————————

Akademický senát je představitelem akademické obce, nejvyšším samosprávným orgánem fakulty a zárukou akademických svobod na fakultě. Akademický senát je tvořen zaměstnaneckou a studentskou komorou. Na LF MU má 33 členů, z nichž je 11 studentů, 7 zástupců FN Brno, 7 zástupců teoretických ústavů, 6 zástupců FNUSA + MOÚ + ÚN a 2 zástupci pracoviště kateder. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je tříleté.

V čele akademického senátu stojí předseda, volený z členů zaměstnanecké komory nadpoloviční většinou všech členů akademického senátu. Senát má dále 2 místopředsedy – 1 voleného ze studentské komory a 1 ze zaměstnanecké komory. Zpravidla jsou na místa místopředsedů voleni předsedové jednotlivých komor, které od září 2017 zasedají samostatně a sami si určují svoje představitele. V případě svojí nepřítomnosti předseda sám určí, který místopředseda jej bude zastupovat.

Člen akademického senátu má povinnost účastnit se jednání akademického senátu a jeho orgánů, do kterých byl zvolen. Nemůže-li se jednání ze závažných důvodů účastnit, je povinen se předem omluvit předsedovi akademického senátu nebo předsedovi orgánu, jehož je členem.
Zasedání akademického senátu svolává předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Datum a čas zasedání je oznamován prostřednictvím elektronické pošty a na internetových stránkách senátu. Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Akademický senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina jeho členů.

Pravomoc senátu

Akademický senát fakulty:

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana (jmenuje rektor univerzity), popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:

  • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  • k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Při své činnosti se akademický senát řídí zákonem (hlavně zákonem o vysokých školách), statutem univerzity,
statutem fakulty a Volebním a jednacím řádem akademického senátu fakulty.

Odkazy na relevantní právní normy:

Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.)
Statut Masarykovy univerzity
Studijní a zkušební řád