Komise experimentální kardiologie

Pracovní skupina České a Slovenské fyziologické společnosti
při České lékařské společnosti J.E.Purkyně a Slovenské lékařské společnosti

Novinky

22. května 2023

Nové stránky

Jsou k dispozici nové stránky Komise experimentální kardiologie.

Historie

Konference Experimentální Kardiologie (KEK) byla poprvé organizována roku 1972 Pavlem Braveným a Bohuslavem Ošťádalem. Byla zamýšlena jako neformální a nezávislá společnost vědců zabývajících se některou z oblastí kardiologie. Počátečním impulzem pro založení této pracovní skupiny byla absence takové platformy, kde by se mohli setkávat a diskutovat jak experimentální, tak kliničtí kardiologové. Druhým, skrytým důvodem, bylo politické klima v tehdejším Československu. Mnohým z vědeckých pracovníků i klinických kardiologů byly bráněno v publikování v zahraničních časopisech, nesměli se zúčastňovat mezinárodních konferencí, obzvláště těch konaných v zahraničí, nebylo možné pokládat základy k neformálním spolupracím, apod. Založení KEKu bylo tedy chápáno jako tichý protest proti těmto nepravostem.

Od prvopočátků byla setkání KEK organizována jako každoroční třídenní konference, střídavě v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Organizátoři se vždy snažili vybrat zajímavé místo, povětšinou ve venkovských lokalitách, oplývajících klidem a přírodními krásami. Jak je vidět ze seznamu předchozích setkání, tento model se ukázal být velmi vhodným a přežil již čtyřicet let. Tradicí je neformálnost setkání, otevřené, přátelské a plodné diskuse, zajímavá témata, nízký rozpočet a v neposlední řadě společenský program. Účastníci pracovních setkání KEK vždy oceňovali možnost seznámit se s posledními novinkami v experimentální i klinické kardiologii, přednést své vlastní výsledky a diskutovat o nich v přátelské atmosféře. Byla zde uzavřena mnohá celoživotní přátelství i četné cenné a plodné spolupráce.

Je potěšující, že ačkoliv se jedná o malou pracovní skupinu České a Slovenské Fyziologické Společnosti, přežilo toto seskupení jak roky temna, tak obrovské politické a společenské změny roku 1989 a dokonce i rozpad Československa.

Z přehledu témat, kterými se uplynulá setkání zabývala, je zřejmé, že se konference KEK věnovaly postupně všem aktuálním tématům experimentální i klinické kardiologie. Klíčová témata – ischemicko-reperfuzní poškození, elektrofyziologie srdce a arytmie, kardiovaskulární regulace, apod. – se ovšem v průběhu let vracela. Jubilejní čtyřicátá konference shrnula právě tato často diskutovaná témata.

Prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.

Prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc. S velkým zármutkem oznamujeme všem příznivcům Komise experimentální kardiologie, že nás opustil po krátké těžké nemoci jeden z otců této myšlenky prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc. I když v posledních letech na pracovní setkání KEK jezdíval zřídka, vždy nás dokázal obohatit svým nadhledem, brilantní schopností formulovat a podporou zajímavých, nových myšlenek. Budeme na něj vzpomínat s láskou a úctou.

Za Fyziologický ústav LF MU Marie Nováková

pdf  Pavel Bravený - parte
(Pro stáhnutí klikněte na ikonu)

Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

V hlubokém smutku si dovolujeme oznámit, že dne 20. října 2015 nás opustil po krátké, těžké nemoci Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc. ve věku 69 let.

Celá jeho pregraduální a postgraduální vysokoškolská kariéra byla úzce spjata s rodným Hradcem Králové a s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.Po promoci v roce 1970 nastoupil na Ústav farmakologie a zůstal mu celoživotně věrný. Půlroční stáž ve švédském Karolinska Institutet u mezinárodně uznávané farmakologické autority, profesora N. Uvnäse, probudila jeho zájem o kardiovaskulární farmakologii. Postupně se začal věnovat jedné z aktuálních farmakoterapeutických problematik osmdesátých a devadesátých let, a to kardiotoxicitě antracyklinových antineoplastik. Postupně se mu podařilo vytvořit širší výzkumnou skupinu, a to nejen ze spolupracovníků svého ústavu, ale i ústavu histologie, fyziologie LF, ale i z pracovníků Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Z hlediska možnosti praktické využitelnosti jsou mezinárodně zvláště ceněny Geršlovy práce o účinnosti originálních chelátorů železa v kardioprotekci nežádoucích účinků antracyklinové chemoterapie, které vznikly ve spolupráci s kolegy z montrealské McGill univerzity. Výsledky těchto i dalších studií, které se zabývaly mechanizmy kardioprotekce, byly řešeny v rámci téměř tří desítek grantových projektů včetně výzkumných záměrů MŠMT a byly zúročeny v téměř stovce publikací kolektivu pod jeho vedením. Úspěšným završením jeho odborné práce se stalo vybudování Centra pro výzkum toxických a protektivních účinků na kardiovaskulární systém (projekt UNCE), ve kterém úspěšně pracuje celá řada jeho bývalých žáků.

Prof. Geršl stál dlouhá léta v čele Ústavu farmakologie nejprve jako zástupce přednosty a později jako jeho přednosta. Byl předsedou České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP i předsedou oborové rady DSP Lékařská farmakologie. Svůj organizační talent osvědčil i ve funkci proděkana pro rozvoj, a to jak při realizaci řady fakultních investičních projektů (výstavba výukového centra, rekonstrukce fakultního areálu knihovny), tak při prosazování perspektivního univerzitního kampusu v areálu hradecké fakultní nemocnice, který byl otevřen v tomto roce. Svou širokou odbornost i diplomatické schopnosti uplatnil v řadě významných funkcí celospolečenského charakteru, kterými byl pověřen, ať již jako předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy, Akademického senátu hradecké lékařské fakulty, jedné z oborových komisí Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, nebo jako člen akreditační komise vlády ČR a místopředseda hodnotícího panelu Grantové agentury ČR, člen vědeckých rad Lékařských fakult v Hradci Králové a v Olomouci, brněnské Univerzity obrany apod.

O širokém uznání práce profesora Geršla svědčí i celá řada ocenění, např. medaile Ministerstva školství a tělovýchovy, medaile Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého, i královéhradecké Lékařské fakulty UK.

Pro řadu z nás však byl Prof. Geršl „náš Vladimír“, za kterým jsme chodili pro moudrou radu s našimi problémy odbornými, ale i soukromými. Byl výborným společníkem, ale i gentlemanem par excellence. Byl člověkem, který kolem sebe vždy šířil přátelskou nekonfliktní pracovní atmosféru a dokázal neuvěřitelným způsobem tmelit kolektivy a vytvářet pracovní „party“ lidí, kterým šlo o stejnou věc. Jsme vděčni, že jsme v životě mohli potkat tak vzácného člověka, který nám byl nejen dobrým učitelem i přítelem, ale především velkým lidským vzorem.

V našich vzpomínkách bude žít dál.

Michaela Adamcová, Martin Štěrba a kolegové

Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc.

S hlbokým zármutkom musíme oznámiť, že dňa 21.2. 2015 zomrel vo veku 80 rokov po dlhotrvajúcej chorobe náš dobrý priateľ a kolega Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc. Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc. Stratili sme človeka, ktorý nielen významne prispel k rozvoju vedy a výskumu na Slovensku, ale aj pozitívne ovplyvnil mnohých, ktorí prišli s ním do styku. Za roky práce z jeho bývalých študentov sa stali vedci, dobre známi doma aj v zahraničí, ale Attila pokračoval s veľkým nadšením vo vzdelávaní mladej generácie až do konca svojho života. Jeho študenti ho prijali ako milovaného učiteľa a vychovávateľa. Vždy bol nositeľom dobrej nálady, pozitívneho myslenia a inšpirácie. Stratili sme nielen vynikajúceho vedca, ale tiež človeka so širokým rozhľadom a veľkými životnými skúsenosťami, priateľského a vždy pripraveného pomôcť.

Po absolvovaní Chemicko-technologickej fakulty na Technickej univerzite v Bratislave nastúpil v roku 1959 na Ústav experimentálnej chirurgie Slovenskej akadémie vied, v súčasnej dobe Ústav pre výskum srdca SAV, kde sa stal spoluzakladateľom biochemického laboratória. Veľkou mierou sa pričinil o šírenie dobrého mena biochemického oddelenia a ústavu doma i v zahraničí.

V rokoch intenzívnych výskumných aktivít dosiahol radu pozoruhodných výsledkov, ako je rozvoj metódy na prechovávanie srdca pre transplantačné účely, spracovanie niektorých metód na ochranu srdca pred ischémiou v priebehu srdcovej operácie; podávanie exogénneho ATP, čo bol vtedy celkom nový prístup. Bol tiež aktívne zapojený do štúdií regulácií a mechanizmov membránového transportu a bunkovej signalizácie v myokarde, molekulárnych mechanizmov adaptačných procesov v normálnom a diabetickom srdci, ich účasti na endogénnej ochrane myokardu, najmä vo vzťahu k úlohe mitochondrií. Môže byť považovaný za priekopníka molekulárnej biochémie aj kardiológie na Slovensku. Delil sa o svoje myšlienky a vedomosti s mnohými spolupracovníkmi v zahraničí, napríklad v Nemecku, Kanade, Maďarsku, Dánsku, Škótsku a Českej republike, kde absolvoval študijné pobyty a pôsobil ako hosťujúci profesor.

Attila Ziegelhöffer mal početné funkcie v rôznych vedeckých organizáciách doma a v zahraničí, napr. pôsobil ako člen Rady vedcov SAV, neskôr Snemu SAV. V rokoch 1993-2002 bol členom rady Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, neskôr predsedom tejto spoločnosti. Bol spoluzakladateľom a členom Komisie experimentálnej kardiológie pri Slovenskej a Českej kardiologickej spoločnosti. Stal u zrodu Medzinárodnej spoločnosti pre výskum srdca (ISHR), a dlhé roky sa aktívne podieľal na jej činnosti. Bol zvolený za člena (Fellow) Medzinárodnej akadémie kardiovaskulárnych vied (IACS).

Pôsobil ako člen redakčných rád niekoľkých časopisov - General Physiology and Biophysics, Molecular and Cellular Biochemistry, Experimental and Clinical Cardiology, Basic Research in Cardiology, a ďalších.

Attila Ziegelhöffer sa aktívne zúčastňoval mnohých vedeckých podujatiach doma aj v zahraničí, často v pozícii pozvaného prednášateľa. Pracoval aj ako jeden z hlavných organizátorov na príprave medzinárodných sympózií doma i v zahraničí, venovaných rôznym aspektom experimentálnej kardiológie.

Pre jeho oddanosť vede bol Attila Ziegelhöffer opakovane ocenený mnohými vyznamenaniami doma, vrátane medailí Slovenskej akadémie vied a Slovenskej lekárskej spoločnosti, ako aj medzinárodnými oceneniami, ako napríklad Distinguished Service Award in Cardiovascular Science, Medicine and Surgery, ktoré mu udelila Medzinárodná akadémia kardiovaskulárnych vied. Attila Ziegelhöffer bol veľmi aktívny človek, so zvláštnym zmyslom pre humor, miloval cestovanie a stretávanie s ľuďmi, vo svojom mladšom veku si rád lyžoval, šermoval a pracoval na svojej chate. Attila bol cieľavedomý, ochotný a milý človek, vynikajúci vedec a dobrý priateľ.

Bude nám chýbať

Táňa Ravingerova, Ján Slezák a kolegovia

© Komise experimentální kardiologie | Česká fyziologická společnost