Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 3. 2018 8:59:43
Garant obsahu:
Josef Kuře
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1547
Přístupů: 2310
Vytvořeno: 22. 10. 2015 11:13:26

Doktorské studium - Bioetika

Informace oborové rady

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Bioetika je interdisciplinárním oborem zabývajícím se reflexí etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

Tomu odpovídají 4 moduly doktorského studia Bioetiky: humanitní, medicínsko-přírodovědný, právní a sociální. V návaznosti na předchozí (magisterské) studium je student zařazen do odpovídajícího modulu.

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia

Cílem studijního oboru Bioetika je připravovat samostatně pracující odborníky, kteří na základě svojí primární odbornosti zvládají reflexi etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

Vstupní požadavky

 • Ukončení vysokoškolského vzdělání v oborech humanitních, právních, sociálních, medicínských nebo přírodních věd, případně v jiném oboru dávajícím předpoklad pro smysluplné pokračování v DSP Bioetika (např. zdravotní, ekonomický, pedagogický)
 • Úspěšné absolvování přijímací zkoušky
 • Zájem studenta o dosažení specializace v bioetice

Přijímací zkouška

Před přijímací zkouškou je nezbytná domluva se školitelem o tématu a konceptu disertační práce. Za stejné podmínky může uchazeč navrhnout vlastní téma práce. Před komisí uchazeč prezentuje základní tezi/téma práce, rámcový plán práce, její cíle a metodologii. Rovněž musí prokázat teoretické znalosti problematiky, kterou se bude práce zabývat. Přítomnost školitele u přijímacího pohovoru je vhodná. Komise posuzuje potenciál předloženého disertačního projektu pro úspěšné absolvování doktorského studia.

Požadavky k přijímací zkoušce

 • doklad o ukončení VŠ studia na úrovni magisterského programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději před zápisem do 1. ročníku)
 • domluva s potencionálním školitelem ohledně tématu a konceptu disertační práce, případně se školiteli, je-li to vhodné vzhledem k interdisciplinaritě
 • projekt disertační práce (orientační rozsah 5-7 stran, tematické vymezení, cíl a struktura práce, metodologie, bibliografie s vyznačením literatury již prostudované a literatury, kterou chce uchazeč zkoumat) – je nezbytné projekt disertační práce koordinovat s potencionálním školitelem
 • elektronická verze diplomové práce z předchozího studia (pro absolventy Všeobecného lékařství je diplomová práce alternována Samostatnou prací)
 • seznam relevantní odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem v bioetice a na zvolené téma disertačního projektu
 • základní znalosti z bioetiky
 • strukturovaný životopis
 • vítán je seznam publikací uchazeče a doklad o odborné kvalifikaci (např. odborná stáž, profesní zkušenost), motivační dopis uchazeče, výpis hodnocení v jednotlivých předmětech v předchozím studiu

Nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky uchazeč podává na elektronickou adresu předsedy Oborové rady (jkure@med.muni.cz) tyto podklady:

 • disertační projekt (podrobnosti výše)
 • diplomovou práci
 • seznam prostudované bioetické literatury
 • případný seznam publikací

Přijímací zkouška je zaměřena na:

 • posouzení kvality a potenciálu předloženého projektu disertační práce
 • odbornou rozpravu nad předloženým projektem disertační práce a na prokázání kompetence uchazeče k řešení disertačního projektu
 • prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu)
 • prokázání znalostí angličtiny, zejména schopnosti pracovat s odbornou anglickou literaturou

Studijní předměty

Předměty oborové:

 • Bioetika
 • Aktuální problémy bioetiky
 • Obecná etika
 • Metodologie bioetiky
 • Zdravotnické právo

Předměty společné výuky:

 • Anglický jazyk
 • Trendy v lékařské imunologii
 • Analýza klinických dat
 • Etika biomedicínského výzkumu
 • Molekulární biologie a genetika
 • Nové trendy v patologické fyziologii
 • Rétorika; kultura mezilidské komunikace
 • Získávání vědeckých informací
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
 • Uživatel počítačové sítě

Předměty si v rámci tvorby Individuálního studijního plánu student vybírá v závislosti na předchozím magisterském studiu. Celkem musí absolvovat nejméně pět z výše uvedených předmětů.

Další povinnosti

 • Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia. Prezentace probíhá na doktorandském semináři.
 • Prezentace dílčích výsledků disertační práce na mezinárodní nebo národní odborné konferenci (doktorand jako první autor); nejméně 1x za studium.
 • Zahraniční studijní pobyt/stáž

Doporučené

 • Zapojení do výuky v průběhu doktorského studia
 • Zapojení do dalších činností souvisejících s bioetikou dle profilu předchozího vzdělání

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

 • Prokázat znalosti obecné etiky
 • Osvědčit přehled v jednotlivých oblastech bioetiky
 • Projevit hluboké znalosti z bioetiky v oblasti svého zaměření

Obsahem státní doktorské zkoušky je obecná a speciální bioetika se zaměřením na téma disertační práce.
Její součástí je prokázání hlubokých znalostí literatury vztahující se k tématu disertační práce a prezentování a obhájení základních tezí disertační práce se současným demonstrováním argumentačních schopností.

Minimální požadavky na publikační aktivitu

Modul medicínsko-přírodovědný:

 1. Nejméně jedna prvoautorská původní publikace v časopise s IF nebo dvě prvoautorské původní publikace in extenso (nejméně jedna z nich vztahující se k disertační práci) v recenzovaném vědeckém časopise zařazeném do mezinárodní databáze (Medline, Web of Science, Scopus, ERIH …)
 2. Nejméně jedna prvoautorská publikace ve vědeckém recenzovaném časopise – i při splnění kritéria prvoautorské publikace v časopise s IF.

Ostatní moduly:

 1. Nejméně dvě prvoautorské původní publikace in extenso (nejméně jedna z nich se musí vztahovat k tématu disertační práce) ve vědeckém recenzovaném časopise.
 2. Nejméně jedna prvoautorská původní publikace in extenso ve vědeckém recenzovaném indexovaném časopise.

Návrh témat prací (uchazeč po dohodě s potencionálním školitelem může navrhnout vlastní téma)

 • Osobní identita a dříve vyjádřená přání.
 • Informovaný souhlas jako výraz autonomie pacienta?
 • Filosofické předpoklady konceptu autonomie v bioetice.
 • Medical futility. Která léčba je „marná?“
 • Etika odpovědnosti v medicíně.
 • Morální subjekt v éře biomedicínských technologií.
 • Human enhancement: modifikování člověka pomocí technologií.
 • Současné biotechnologie jakožto výzva pro bioetiku.
 • Lidská důstojnost jako (bio)etický problém.
 • Konsekvencialismus v současné bioetice.
 • Liberální eugenika a její etické limity.
 • Filosofie smrti: co je špatného na smrti?
 • Definice a kritéria smrti.
 • Transplantace hlavy – transplantace těla.
 • Eutanazie a současná etika. Lékařsky asistované suicidium.
 • Teorie spravedlnosti a principy distribuce zdravotní péče.
 • Dostupnost nejmodernější nákladné zdravotní péče a její zajištění veřejným financováním zdravotnictví - ekonomický základ, politické prostředí, etické ohledy a právní rámec.
 • Spor o domácí porody a odbornou asistenci při nich - mezinárodní, evropský a národní právní a etický rozměr.
 • Zásada rovnosti a antidiskriminačních opatření ve zdravotnictví a jeho veřejném financování - právní rámec, etické úvahy, politické souvislosti.
 • Klinické a etické aspekty paliativní farmakologické sedace v závěru života.
 • Etické aspekty rozhodování o ekonomicky náročné paliativní onkologické léčbě.
 • Etické aspekty přechodné ztráty kompetence u pacientů s deliriem v paliativní péči.
 • Demence jako výzva pro zdravotní péči ve stárnoucí evropské společnosti.
 • Rozhodování o zdravotní péči a diskursní etika.
 • Sebeurčení a (zdravotní) péče na konci života.
 • Zdravotní přínosy a náklady na zdravotní péči: normativní role jejich hodnocení.

Školitelé

Mgr. Radim Bělohrad, PhD., PhDr. David Černý, PhD., doc. JUDr. Tomáš Doležal, PhD., dr. Wendy Drozenová, PhD., PhDr. Tomáš Hříbek, PhD., Prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., doc. Mgr. Marek Petrů, PhD., doc. JUDr. Filip Křepelka, PhD., doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil., MUDr. Ondřej Sláma, PhD., doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, PhD., MUDr. Václav Zvoníček, PhD.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT