Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 24. 11. 2015 10:57:04
Garant obsahu:
Josef Kuře
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1547
Přístupů: 1239
Vytvořeno: 22. 10. 2015 11:13:26

Doktorské studium - Bioetika

Informace oborové rady

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Bioetika je interdisciplinárním oborem zabývajícím se reflexí etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

Tomu odpovídají 4 moduly doktorského studia Bioetiky: humanitní, medicínsko-přírodovědný, právní a sociální. V návaznosti na předchozí (magisterské) studium je student zařazen do odpovídajícího modulu.

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia

Cílem studijního oboru bioetika je připravovat samostatně pracující odborníky, kteří na základě svojí primární odbornosti zvládají reflexi etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

Vstupní požadavky

 • Ukončení vysokoškolského vzdělání v oborech humanitních, právních, sociálních, medicínských nebo přírodních věd, případně v jiném oboru dávajícím předpoklad pro smysluplné pokračování v DSP Bioetika (např. zdravotní, ekonomický, pedagogický)
 • Úspěšné absolvování přijímací zkoušky
 • Zájem studenta o dosažení specializace v bioetice

Přijímací zkouška

Před přijímací zkouškou je nezbytná domluva se školitelem o tématu disertační práce. Za stejné podmínky může uchazeč navrhnout vlastní téma práce. Před komisí musí uchazeč prezentovat základní tezi/téma práce, předložit rámcový plán práce s vymezením cíle a metodologie. Rovněž musí prokázat teoretické znalosti problematiky, kterou se bude práce zabývat. Přítomnost školitele u přijímacího pohovoru je vhodná.

Požadavky k přijímací zkoušce

 • doklad o ukončení vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději před zápisem do 1. ročníku)
 • domluva s potencionálním školitelem ohledně tématu disertační práce
 • projekt disertační práce ve 3 výtiscích (orientační rozsah cca 5 stran, tematické vymezení, cíl a struktura práce, metodologie, bibliografie, ze které uchazeč vychází a kterou chce zkoumat) – doporučení: projekt disertační práce koordinovat s potencionálním školitelem
 • ke zkoušce přinést svou diplomovou práci (v písemné podobě) v oboru (pro absolventy Všeobecného lékařství je diplomová práce alternována Samostatnou prací či jinými obdobnými pracemi)
 • seznam relevantní odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma disertačního projektu
 • základní vědomosti z bioetiky
 • strukturovaný životopis
 • vítán je písemný seznam publikací uchazeče či doklad o odborné kvalifikaci (např. odborná stáž, profesní zkušenost), motivační dopis uchazeče, výpis hodnocení v jednotlivých předmětech v předchozím studiu

Přijímací zkouška je zaměřena na:

 • posouzení předloženého projektu disertační práce
 • odbornou rozpravu nad předloženým projektem disertační práce a na prokázání kompetence uchazeče k řešení disertačního projektu
 • prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu)
 • prokázání znalostí angličtiny, zejména schopnosti pracovat s odbornou anglickou literaturou

Studijní předměty

Předměty oborové:

 • Bioetika
 • Aktuální problémy bioetiky
 • Obecná etika
 • Metodologie bioetiky
 • Zdravotnické právo

Předměty společné výuky:

 • Anglický jazyk
 • Trendy v lékařské imunologii
 • Analýza klinických dat
 • Etika biomedicínského výzkumu
 • Molekulární biologie a genetika
 • Nové trendy v patologické fyziologii
 • Rétorika; kultura mezilidské komunikace
 • Získávání vědeckých informací
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
 • Uživatel počítačové sítě

Předměty si v rámci tvorby Individuálního studijního plánu student vybírá v závislosti na předchozím magisterském studiu. Celkem musí absolvovat nejméně pět z výše uvedených předmětů.

Další povinnosti

 • Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia. Prezentace probíhá na doktorandském semináři.
 • Prezentace dílčích výsledků disertační práce na mezinárodní nebo národní odborné konferenci (doktorand jako první autor). Nejméně 1x za studium.

Doporučené

 • Zahraniční stáž na renomovaném pracovišti
 • Zapojení do výuky v průběhu doktorského studia
 • Zapojení do dalších činností souvisejících s bioetikou dle profilu předchozího vzdělání

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

 • Prokázat znalosti obecné etiky
 • Osvědčit rozhled v jednotlivých oblastech bioetiky
 • Projevit hluboké znalosti z bioetiky v oblasti svého zaměření

Obsahem rigorózní zkoušky je obecná a speciální bioetika se zaměřením na téma disertační práce.
Její součástí je prokázání hlubokých znalostí literatury vztahující se k tématu disertační práce a prezentování a obhájení základních tezí disertační práce se současným demonstrováním argumentačních schopností.

Minimální požadavky na publikační aktivitu

Modul medicínsko-přírodovědný:

 1. Nejméně jedna prvoautorská původní publikace v časopise s IF nebo dvě prvoautorské původní publikace in extenso (nejméně jedna z nich vztahující se k disertační práci) v recenzovaném vědeckém časopise zařazeném do mezinárodní databáze (Medline, Web of Science, Scopus, ERIH …)
 2. Nejméně jedna prvoautorská publikace ve vědeckém recenzovaném časopise – i při splnění kritéria prvoautorské publikace v časopise s IF.

Ostatní moduly:

 1. Nejméně dvě prvoautorské původní publikace in extenso (nejméně jedna z nich se musí vztahovat k tématu disertační práce) ve vědeckém recenzovaném časopise.
 2. Nejméně jedna prvoautorská původní publikace in extenso ve vědeckém recenzovaném indexovaném časopise.

Návrh témat prací (uchazeč po dohodě s potencionálním školitelem může navrhnout vlastní téma)

 • Z obecné bioetiky
  Filosoficko-antropologická východiska v bioetice
  Koncept autonomie v bioetice
  Morální subjekt v éře biomedicínských technologií
  Biomedicína a změna paradigmatu: epistemologicko-ontologická analýza
   
 • Z jednotlivých oblastí bioetiky (ze speciální bioetiky)
  Human enhancement: mezi utopií a dystopií
  Liberální eugenika a její etické limity
  Dostupnost nejmodernější nákladné zdravotní péče a právní a politický rámec pro její zajištění v rámci veřejného financování zdravotnictví
  Spor o domácí porody a odbornou asistenci při nich - mezinárodní, evropský a národní právní a etický rozměr
  Dopady zásady rovnosti na veřejné financování zdravotní péče ve vnitrostátním a mezinárodním měřítku
  Klinické a etické aspekty paliativní farmakologické sedace v závěru života
  Etické aspekty přechodné ztráty kompetence u pacientů s deliriem v paliativní péči
  Demence jako výzva pro zdravotní péči ve stárnoucí evropské společnosti
  Rozhodování o zdravotní péči a diskursní etika
  Sebeurčení a péče na konci života
  Smrt celého mozku - smrt vyššího mozku
  Zdravotní přínosy a náklady na zdravotní péči: normativní role jejich hodnocení

Školitelé

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D., doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., dr. Wendy Drozenová, Ph.D., Prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., Prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D., doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil., MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT