Prohlášení o zpracování osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytuji souhlas k tomu, aby Masarykova univerzita, Lékařská fakulta MU, IČ: 00216224, se sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno (dále jako „Správce“) zpracovávala mé osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jako „GDPR“) a dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování osobních údajů

Souhlasím s tím, že Správce bude mé osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jsem je poskytl/a v souvislosti s marketingovými aktivitami Správce, konkrétně s přihlášením k odběru e-mailových či tištěných sdělení. Zpracovávané osobní údaje: e‐mail, v případě uchazečů o studium můžeme zpracovávat rok maturity, u absolventů pak pracovat s rokem absolutoria LF MU.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je přímý marketing (tj. zasílání e-mailových či tištěných sdělení Správce, ne však třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

Doba, po níž budou osobní údaje zpracovávány

Souhlas je udělen na dobu 5 let od udělení souhlasu správci, pokud tento souhlas neodvolám. Po uplynutí této doby budou smazány.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: pr@med.muni.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům bude mít přístup pouze Správce a jeho zaměstnanci. Údaje budou sloužit výhradně pro interní potřebu univerzity a nebudou předávány třetím stranám.

Kontaktní údaje Správce

Správce je možné kontaktovat na e-mailu: pr@med.muni.cz či písemně na adrese správce (Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Oddělení komunikace a vnějších vztahů, kamenice 753/5, 625 00 Brno). Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností Správce může být veškerá komunikace mezi vámi a Správcem monitorována.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity je možné kontaktovat na adrese poverenec@muni.cz.

Poučení subjektu údajů

Vaše práva, související s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoli opravit či doplnit své osobní údaje, požadovat omezení zpracování, požadovat přenesení údajů, máte právo přístupu ke svým osobním údajům, a to oznámením na elektronickou adresu pr@med.muni.cz. Dále máte právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, jejich výmazu a máte další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jestliže je Správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat Správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, Správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Neposkytnutí osobních údajů

Své osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje Správci neposkytnete, nebude vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete. Je však zcela na vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info