​Bezpečné, důstojné, motivující a inspirující prostředí pro všechny

Lékařská fakulta se zavazuje poskytovat bezpečné, důstojné, motivující a inspirující prostředí pro všechny studentky, studenty, zaměstnankyně a zaměstnance, v souladu s platnou legislativou a dokumenty přijatými na úrovni Masarykovy univerzity:

Společně dbáme o zachování vzájemného respektu studentů, vyučujících a dalších zaměstnanců, což je možné jedině v bezpečném prostředí. Od všech jednotlivců je očekáváno, že se k sobě budou chovat s ohleduplností a úctou a že budou vzájemně respektovat svá práva. LF MU chce chránit své studentky, studenty, zaměstnankyně i zaměstnance před jakýmkoliv nežádoucím chováním, které může trvale poškodit osobní i profesní životy jednotlivců a zároveň významně narušit poslání a pověst fakulty.

Etické otázky

Etické otázky

Masarykova univerzita i Lékařská fakulta si je vědoma své společenské odpovědnosti a toho, že etické hodnoty je potřeba uchovávat a rozvíjet. Vytvořen je komplexní systém etických pravidel a principů, které jsou pro všechny členy akademické obce, odborné i výzkumné pracovníky i ostatní zaměstnance univerzity závazné.

Základní etické požadavky na jednání zaměstnanců Masarykovy univerzity s ohledem na jejich odborné aktivity shrnuje směrnice MU 6/2015 Etický kodex akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity. Požadavek na dodržování etických principů je obsažen také v Pracovním řádu MU.

Odborná grémia pro kontrolu dodržování etických principů

Etická komise Masarykovy univerzity

Stálý poradní orgán rektora Masarykovy univerzity, který posuzuje případy porušení obecných morálních principů nebo pravidel Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity, které se vymykají rámci organizační struktury Masarykovy univerzity nebo které nebyly na její úrovni vyřešeny

ETICKÁ KOMISE MU

Etická komise LF MU

Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je nezávislým orgánem LF MU a je nedílnou součástí systému pro zajištění kvality a dodržování etických standardů výzkumu na fakultě.

Komise se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na LF MU jakýmkoliv způsobem zahrnujícího lidské subjekty, včetně biologického materiálu lidského původu a osobnostní složky subjektu spadající pod ochranu osobnosti a osobních údajů, s výjimkou činností spadajících do působnosti ostatních etických komisí působících na MU.

ETICKÁ KOMISE LF MU

Etická komise pro výzkum

Zabývá se etickými aspekty výzkumu prováděného na Masarykově univerzitě, který zahrnuje zejména lidské subjekty.

Etická komise pro výzkum

Panel pro rovné příležitosti Masarykovy univerzity

Stálý poradní orgán rektora, který vykonává dohled nad uplatňováním a dodržováním principů nediskriminace a rovnosti na Masarykově univerzitě.

Panel pro rovné příležitosti MU

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

V případě, kdy jsou součástí výzkumu zvířata, je třeba kontaktovat Odbornou komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat.

Komise

Ochrana práv na MU

Ochránce práv MU

Respekt k právům člověka a právům vyplývajícím z veřejného zájmu je základem demokratického právního státu. K ochraně těchto práv se Masarykova univerzita hlásí ve svém Etickém kodexu, opatřeních k implementaci HR Award a dalších dokumentech. Masarykova univerzita má nastaveny procesy k tomu, aby byla tato práva na Masarykově univerzitě chráněna účinně, nestranně a efektivně a aby byla zajištěna dostupná pomoc, jakož i ochrana oznamovatelů a obětí zásahů do těchto práv.

Ochrana práv na MU se řídí Směrnicí MU č. 1/2023 účinnou od 1. dubna 2023.

Ochránkyní práv na MU je JUDr. Eva Janovičová.

Více o ochraně práv na MU

Podávání oznámení porušení práva EU (whistleblowing)

Podávání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“):

Masarykova univerzita v souladu se Zákonem informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Přínosem Zákona pro oznamovatele je chráněné postavení, oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Přínosem pro Masarykovu univerzitu je možnost odhalit včas případné závadné postupy a činnosti.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, apod.

Zákon nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Znění zákona Více o procesu oznámení

Podání směřující k ochraně práv

Oznámení

Oznámení je podání, kterým se oznamovatel/ka obrací na MU ve věci porušení svých nebo cizích práv. Může se jednat o různé situace, a to např. pokud se týkají:

 • práv zaměstnanců MU z pracovněprávních vztahů,
 • práv studentů MU (např. právo studovat, právo konat zkoušky, právo na stipendium, právo na zápis do studia, právo na registraci předmětů),
 • šikany (včetně mobbingu, bossingu),
 • nerovného zacházení a diskriminace,
 • ochrany osobnosti (např. ochrana před neoprávněnými zásahy do cti, důstojnosti, dobré pověsti anebo soukromí),
 • sexuálního obtěžování,
 • akademické integrity,
 • střetu zájmů,
 • dalších jiných situací, ve kterých oznamovatel/ka vyhodnotí, že jsou zásahem do jeho/jejích práv a ovlivňují jeho/její podmínky studia či výkonu práce.

Oznámení přijímá a vyřizuje ochránce práv.

Ochránce práv nevyřizuje žádosti o informace nebo stížnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, podání směřující k ochraně osobních údajů a stížnosti týkající se voleb do akademických samosprávních orgánů MU a jednotlivých fakult. Ochránce práv nerozhoduje o právech a povinnostech zaměstnanců a studentů MU.

Specifický postup se uplatní u těchto oznámení:

Oznámení týkající se sexuálního obtěžování

Oznámení týkající se sexuálního obtěžování přijímají kontaktní osoby a vyřizuje ochránce práv.

Více zde: Co je sexuální obtěžování?

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (tzv. Whistleblowing)

Oznámení o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu; přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení přijímá a vyřizuje ochránce práv.

Více zde: Podávání oznámení porušení práva EU (Whistleblowing)

Stížnost

Stížnost je podání, jímž se stěžovatel/ka domáhá ochrany svých práv a z něhož je patrné, kdo je činí, jaké věci se týká a co navrhuje. Stížností je také podání směřující proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu podle správního řádu.

​Jak podat stížnost

Při podezření na porušení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity, je možné podat podnět předsedovi Etické komise MU.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k otázkám etiky výzkumu je možné se obrátit na Právní oddělení LF MU.

Ohledně utajovaných informací je možné kontaktovat vedoucí kontrolního odboru MU. V oblasti právní ochrany databází jsou pro poradenství k dispozici právníci CTT.

Petice

Petice je podání ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu dotýkajícího se působnosti MU a směřující k MU v oblasti výkonu státní správy, které splňuje náležitosti stanovené zákonem o právu petičním.

Petici přijímá ochránce práv a vyřizuje ji odpovědná osoba.

Případy nouze

Případy nouze

Tísňová volání - rychlé kontakty

Policie ČR 158
Rychlá zdravotnická záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor ČR 150
Integrovaný záchranný systém ČR 112
Bezpečnost

Bezpečnost na pracovišti

Základní zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou na MU upraveny směrnicí rektora č. 10/2009.

Při nástupu do zaměstnání je každý nový zaměstnanec vyzván e-mailem k povinnému školení formou e-learningu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Následná školení zaměstnanců jsou organizována ve stanovených lhůtách dle rizik a ohrožení zdraví, platných právních předpisů a dle pokynů vedoucího zaměstnance.

BOZP na Portálu pro zaměstnance

Mimořádná událost

Úraz

Případný úraz na pracovišti bezodkladně nahlaste v INETu a svému nadřízenému zaměstnanci. V případě vážného úrazu Zdravotnická záchranná služba na tel. 155.

Požár

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, a je-li to možné, požár uhasit, nebo zamezit jeho šíření. Pro prvotní zásah jsou na chodbách rozmístěny přenosné hasicí přístroje a nástěnné hydranty. V případě požáru je třeba postupovat s rozvahou a každý požár hlásit svému nadřízenému.

Základní zásady požární ochrany (PO) jsou na MU upraveny směrnicí rektora č. 4/2005.

Sociální bezpečí

Sociální bezpečí

Rovné příležitosti

MU realizuje rozmanitá opatření pro podporu genderové rovnosti jako součást strategického závazku univerzity vzhledem k principům transparentnosti, rovnosti a zodpovědnosti a současně vzhledem ke sladění pracovního a osobního života všech svých zaměstnanců a studentů. Tento závazek MU naplňuje na úrovni svých součástí a skrze aktivity univerzity jako celku.

Rámec pro rozvoj a realizaci účinných opatření pro dosažení cílů v prioritních oblastech genderové rovnosti na MU a v rámci součástí MU je obsažen v Plánu genderové rovnosti MU na období 2022–2024.

Opatření Plánu genderové rovnosti MU 2022–2024 jsou navržena na základě výsledků a doporučení genderových auditů realizovaných součástmi MU v období 03–07/2021. Tato zjištění byla podpořena obsahovou analýzou dokumentů, analýzou statistických dat, výsledky z dotazníkových šetření, skupinových diskusí s vybranými skupinami osob, z individuálních a skupinových rozhovorů.

Kombinace práce/studia a rodičovství

Univerzita a její součásti se snaží usnadňovat  a podporovat flexibilní formy práce a také vytváření podmínek pro zabezpečení péče o děti a rodinné příslušníky, které zaměstnancům umožní sladit pracovní a rodinné povinnosti.

Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená

Od roku 2013 je zavedena takzvaná uznaná doba rodičovství (UDR) a během ní činí vysoká škola opatření, kterými zohlední vaši novou životní situaci. Může ji využít studentka na mateřské i rodičovské dovolené nebo student na rodičovské dovolené.

Studium a rodičovství

Dětská skupina a školka Elánek

Web Elánku Elánek Kampus Elánek FN Brno Elánek Komenského

Přebalovací pulty

V areálu Univerzitního kampusu naleznete 11 přebalovacích pultů.

Číslo místnosti Umístění Typ WC
B22 134 napravo od recepce dámské + imobilní
B09 139 knihovna  - přízemí imobilní
E34 224 FSPS dámské + imobilní
F01 005 LF MU dámské
F37 333 LF MU SIMU imobilní
E26 225 vedle Ceitec dámské + imobilní
E35 374 Ceitec - 2. podlaží dámské + imobilní
E35 181 Ceitec - 1. podlaží dámské + imobilní
E35 159 Ceitec - 1. podlaží pánské + imobilní
E35 1S099 Ceitec - přízemí dámské + imobilní
E35 1S078 Ceitec - přízemí pánské + imobilní

 

Mapa umístění přebalovacích pultů

Bez popisku

Prostory pro studium

V areálu kampusu se v rámci knihovny (pavilon B09) nachází místnosti vhodné pro skupinovou i individuální práci studentů.

Místnost Počet míst

Studovna č. 122

16

Studovna č. 123

8

Studovna č. 125

8

Studovna č. 126

16

Studovna č. 121

16

Studovna č. 119 s PC

16

Studovna č. 118

16

Studovna č. 117

8

Studovna č. 115

8

Studovna č. 114

16

Studentská místnost č. 324

42

Multimediální studovna č. 228 s PC

56

Počítačová studovna č. 316

24

Individuální studovny v KUK

8

Pro skupinovou i individuální práci studentů jsou zajištěny kapacity nejen v prostoru KUK. Ph.D. studenti mohou také využít kampusové prostory pro skupinovou práci na vybraných pracovištích LF MU.

Nábor a výběr zaměstnanců

Uchazečům o práci i zaměstnancům poskytujeme rovné příležitosti, podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby. Jsme hrdým nositelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí a v procesu výběru zaměstnanců postupujeme v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky a OTM-R (Open, Transparent and Merid-based Recruitment).

Volná pracovní místa na LF MU

Vnitřní předpisy upravující výběrová řízení

Výběrová řízení na MU se řídí Řádem výběrového řízení MU a Opatřením děkana 3/2023 Pravidla výběrových řízení na LF MU.

Více o kariéře na Masarykově univerzitě najdete ZDE.​​

Prevence sexuálního obtěžování

LF MU uplatňuje základní zásady při řešení případů sexuálního obtěžování, kterými jsou dostupná pomoc, ochrana oběti, předcházení podjatosti a zachování objektivity a mlčenlivosti. Je poskytováno poradenství obětem, svědkům i obviněným ze sexuálního obtěžování. Jakákoliv aktivita se sexuálním podtextem bez souhlasu druhé osoby je nepřijatelná. Lékařská fakulta podporuje prostředí, ve kterém je samozřejmé se vůči takové aktivitě a chování vymezit.

Na koho se můžete v případě potřeby obrátit?

Pokud si nejste jisti, zda jste se stali obětí sexuálního obtěžování, můžete se obrátit na fakultní kontaktní osoby nebo kontaktovat Poradenské centrum MU na e-mailu poradenstvi@muni.cz. Kontaktní osoby jsou k dispozici rovněž těm, proti nimž bylo vzneseno obvinění z obtěžování, a oni se tímto obviněním cítí být nespravedlivě poškozeni.

Kontaktní osoby na LF MU

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

kancelář 513 v budova F01B1, Kamenice 3
telefon: 532 23 2089
e‑mail:

Miroslav pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut ve FN Brno. Od roku 2018 pracuje jako učitel na Lékařské fakultě. V rámci poradenských služeb ústavu je v každodenním kontaktu se studenty a zaměstnanci LF. Absolvoval workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent a je tedy k dispozici případným obětem pro konzultaci či pro pomoc s nahlášením případu.

Kontaktní osoby napříč MU

Studentky a studenti mohou využít rovněž Psychologického poradenství MU.

Zaměstnankyně a zaměstnanci mohou kontaktovat externí neziskové organizace věnující se tématu sexuálního obtěžování (např. Modrou linku, Bílý kruh bezpečí nebo na organizaci Persefona, která se za zaměřuje přímo na oblast domácího a sexuálního násilí). Na tyto externí organizace se mohou obrátit i studenti/ky.

Prevence sexuálního obtěžování na MU

Další důležité dokumenty

Nenávistný projev (hate speech)

Nenávistný projev nebo také hate speech je definován slovníkem Cambridge jako „veřejný projev, který vyjadřuje nenávist nebo podporuje násilí vůči osobě nebo skupině na základě rasy, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace.“[1] Takovým projevem mohou být nejenom slovní či textová vyjádření, ale i chování nebo gesta. Na akademické půdě k němu může docházet jak mezi studenty navzájem, tak mezi vyučujícími/zaměstnanci či mezi vyučujícím/zaměstnancem a studentem.

Každý/á člen/ka akademické obce se podílí na vytváření bezpečného a respektujícího prostředí bez nenávistných projevů. Masarykova univerzita, stejně tak Lékařská fakulta (dále jen LF MU), nenávistné projevy netoleruje. Dbá na práva studujících a vyučujících/zaměstnanců na půdě univerzity a zajišťuje bezpečné a důstojné prostředí pro rozvoj a spolupráci.

Na koho se můžete obrátit v případě objevení nenávistného projevu?

V případě, že jste se o něčem takovém dozvěděli či se Vás samotných daný projev dotýká, můžete podat oznámení či stížnost ochránci/ochránkyni práv MU nebo podat podnět k zahájení disciplinárního řízení děkanovi fakulty. V případě, že máte za to, že došlo k porušení trestního zákoníku se můžete obrátit s trestním oznámením na policii nebo státní zastupitelství.

Více o hate speech

[1] CAMBRIDGE DICTIONARY. Hate speech. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/hate-speech

Udržitelnost

Udržitelnost

Na Masarykově univerzitě se po vzoru zahraniční dobré praxe přistupuje k problematice udržitelného fungování zodpovědně a s respektem.

V oblasti udržitelného rozvoje a společensky odpovědného jednání je Masarykova univerzita jako celek i v rámci všech svých součástí dlouhodobě aktivní.

Kromě zodpovědného zadávání veřejných zakázek klade důraz na energetický management správy budov, využívá obnovitelné zdroje, orientuje se na energeticky úsporná řešení při výstavbě nových kampusů, a realizuje mnoho dalších projektů stran udržitelnosti a ochrany životního prostředí s využitím kapacit univerzitních vědeckých pracovišť.

Oblasti udržitelnosti

 • věda a výzkum
 • vzdělávání
 • prostředí univerzity
 • odpovědnost a vnitřní kultura

Udržitelnost MUNI

Máte k obsahu podněty či připomínky? Budeme rádi, když nám je řeknete!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info