​Bezpečné, důstojné, motivující a inspirující prostředí pro všechny

Lékařská fakulta se zavazuje poskytovat bezpečné, důstojné, motivující a inspirující prostředí pro všechny studentky, studenty, zaměstnankyně a zaměstnance, v souladu s platnou legislativou a dokumenty přijatými na úrovni Masarykovy univerzity:

Společně dbáme o zachování vzájemného respektu studentů, vyučujících a dalších zaměstnanců, což je možné jedině v bezpečném prostředí. Od všech jednotlivců je očekáváno, že se k sobě budou chovat s ohleduplností a úctou a že budou vzájemně respektovat svá práva. LF MU chce chránit své studentky, studenty, zaměstnankyně i zaměstnance před jakýmkoliv nežádoucím chováním, které může trvale poškodit osobní i profesní životy jednotlivců a zároveň významně narušit poslání a pověst fakulty.

Etické otázky

Etické otázky

Masarykova univerzita i Lékařská fakulta si je vědoma své společenské odpovědnosti a toho, že etické hodnoty je potřeba uchovávat a rozvíjet. Vytvořen je komplexní systém etických pravidel a principů, které jsou pro všechny členy akademické obce, odborné i výzkumné pracovníky i ostatní zaměstnance univerzity závazné.

Základní etické požadavky na jednání zaměstnanců Masarykovy univerzity s ohledem na jejich odborné aktivity shrnuje směrnice MU 6/2015 Etický kodex akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity. Požadavek na dodržování etických principů je obsažen také v Pracovním řádu MU.

Odborná grémia pro kontrolu dodržování etických principů

Etická komise Masarykovy univerzity

Stálý poradní orgán rektora Masarykovy univerzity, který posuzuje případy porušení obecných morálních principů nebo pravidel Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity, které se vymykají rámci organizační struktury Masarykovy univerzity nebo které nebyly na její úrovni vyřešeny

ETICKÁ KOMISE MU

Etická komise LF MU

Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je nezávislým orgánem LF MU a je nedílnou součástí systému pro zajištění kvality a dodržování etických standardů výzkumu na fakultě.

Komise se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na LF MU jakýmkoliv způsobem zahrnujícího lidské subjekty, včetně biologického materiálu lidského původu a osobnostní složky subjektu spadající pod ochranu osobnosti a osobních údajů, s výjimkou činností spadajících do působnosti ostatních etických komisí působících na MU.

ETICKÁ KOMISE LF MU

Etická komise pro výzkum

Zabývá se etickými aspekty výzkumu prováděného na Masarykově univerzitě, který zahrnuje zejména lidské subjekty.

Etická komise pro výzkum

Panel pro rovné příležitosti Masarykovy univerzity

Stálý poradní orgán rektora, který vykonává dohled nad uplatňováním a dodržováním principů nediskriminace a rovnosti na Masarykově univerzitě.

Panel pro rovné příležitosti MU

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

V případě, kdy jsou součástí výzkumu zvířata, je třeba kontaktovat Odbornou komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat.

Komise

​Jak podat stížnost

Při podezření na porušení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity, je možné podat podnět předsedovi Etické komise MU.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k otázkám etiky výzkumu je možné se obrátit na Právní oddělení LF MU.

Ohledně utajovaných informací je možné kontaktovat vedoucí kontrolního odboru MU. V oblasti právní ochrany databází jsou pro poradenství k dispozici právníci CTT.

Případy nouze

Případy nouze

Tísňová volání - rychlé kontakty

Policie ČR 158
Rychlá zdravotnická záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor ČR 150
Integrovaný záchranný systém ČR 112
Bezpečnost

Bezpečnost na pracovišti

Základní zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou na MU upraveny směrnicí rektora č. 10/2009.

Při nástupu do zaměstnání je každý nový zaměstnanec vyzván e-mailem k povinnému školení formou e-learningu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Následná školení zaměstnanců jsou organizována ve stanovených lhůtách dle rizik a ohrožení zdraví, platných právních předpisů a dle pokynů vedoucího zaměstnance.

BOZP na Portálu pro zaměstnance

Mimořádná událost

Úraz

Případný úraz na pracovišti bezodkladně nahlaste v INETu a svému nadřízenému zaměstnanci. V případě vážného úrazu Zdravotnická záchranná služba na tel. 155.

Požár

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, a je-li to možné, požár uhasit, nebo zamezit jeho šíření. Pro prvotní zásah jsou na chodbách rozmístěny přenosné hasicí přístroje a nástěnné hydranty. V případě požáru je třeba postupovat s rozvahou a každý požár hlásit svému nadřízenému.

Základní zásady požární ochrany (PO) jsou na MU upraveny směrnicí rektora č. 4/2005.

Sociální bezpečí

Sociální bezpečí

Rovné příležitosti

MU realizuje rozmanitá opatření pro podporu genderové rovnosti jako součást strategického závazku univerzity vzhledem k principům transparentnosti, rovnosti a zodpovědnosti a současně vzhledem ke sladění pracovního a osobního života všech svých zaměstnanců a studentů. Tento závazek MU naplňuje na úrovni svých součástí a skrze aktivity univerzity jako celku.

Rámec pro rozvoj a realizaci účinných opatření pro dosažení cílů v prioritních oblastech genderové rovnosti na MU a v rámci součástí MU je obsažen v Plánu genderové rovnosti MU na období 2022–2024.

Opatření Plánu genderové rovnosti MU 2022–2024 jsou navržena na základě výsledků a doporučení genderových auditů realizovaných součástmi MU v období 03–07/2021. Tato zjištění byla podpořena obsahovou analýzou dokumentů, analýzou statistických dat, výsledky z dotazníkových šetření, skupinových diskusí s vybranými skupinami osob, z individuálních a skupinových rozhovorů.

Kombinace práce a rodičovství

Univerzita a její součásti se snaží usnadňovat  a podporovat flexibilní formy práce a také vytváření podmínek pro zabezpečení péče o děti a rodinné příslušníky, které zaměstnancům umožní sladit pracovní a rodinné povinnosti.

Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená

Dětská skupina a školka Elánek

Web Elánku Elánek Kampus Elánek FN Brno Elánek Komenského

Nábor a výběr zaměstnanců

Uchazečům o práci i zaměstnancům poskytujeme rovné příležitosti, podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby. Jsme hrdým nositelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí a v procesu výběru zaměstnanců postupujeme v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky a OTM-R (Open, Transparent and Merid-based Recruitment).

Volná pracovní místa na LF MU

Vnitřní předpisy upravující výběrová řízení

Výběrová řízení na MU se řídí Řádem výběrového řízení MU a Opatřením děkana 3/2023 Pravidla výběrových řízení na LF MU.

Více o kariéře na Masarykově univerzitě najdete ZDE.​​

Prevence sexuálního obtěžování

LF MU uplatňuje základní zásady při řešení případů sexuálního obtěžování, kterými jsou dostupná pomoc, ochrana oběti, předcházení podjatosti a zachování objektivity a mlčenlivosti. Je poskytováno poradenství obětem, svědkům i obviněným ze sexuálního obtěžování. Jakákoliv aktivita se sexuálním podtextem bez souhlasu druhé osoby je nepřijatelná. Lékařská fakulta podporuje prostředí, ve kterém je samozřejmé se vůči takové aktivitě a chování vymezit.

Na koho se můžete v případě potřeby obrátit?

Pokud si nejste jisti, zda jste se stali obětí sexuálního obtěžování, můžete se obrátit na fakultní kontaktní osoby nebo kontaktovat Poradenské centrum MU na e-mailu poradenstvi@muni.cz. Kontaktní osoby jsou k dispozici rovněž těm, proti nimž bylo vzneseno obvinění z obtěžování, a oni se tímto obviněním cítí být nespravedlivě poškozeni.

Kontaktní osoby na LF MU

Mgr. Terézia Knejzlíková, Ph.D.

Tereza pracuje na Psychiatrické klinice FN Brno od roku 2015 a na Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU od roku 2016. Ve své práci má dlouholetou zkušenost s krizovou intervencí a psychologickou péčí. Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro zdravotnictví, je v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie. Absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent, je tedy k dispozici případným obětem pro konzultaci či pro pomoc s nahlášením případu.

Kontakt: email: knejzlikova.terezia@fnbrno.cz, osobně v kanceláři č. 515 na Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU po předešlé domluvě.

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Miroslav pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut ve FN Brno. Od roku 2018 pracuje jako učitel na Lékařské fakultě. V rámci poradenských služeb ústavu je v každodenním kontaktu se studenty a zaměstnanci LF. Absolvoval workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent a je tedy k dispozici případným obětem pro konzultaci či pro pomoc s nahlášením případu.

Kontakt: email: msvetlak@med.muni.cz; tel. 532 23 2089; osobně v kanceláři č. kancelář: 513 v budově kampusu F01B1, Kamenice 3.

Kontaktní osoby napříč MU

Studentky a studenti mohou využít rovněž Psychologického poradenství MU.

Zaměstnankyně a zaměstnanci mohou kontaktovat externí neziskové organizace věnující se tématu sexuálního obtěžování (např. Modrou linku, Bílý kruh bezpečí nebo na organizaci Persefona, která se za zaměřuje přímo na oblast domácího a sexuálního násilí). Na tyto externí organizace se mohou obrátit i studenti/ky.

Prevence sexuálního obtěžování na MU

Máte k obsahu podněty či připomínky? Budeme rádi, když nám je řeknete!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info