Sociální bezpečí

Lékařská fakulta podporuje bezpečné prostředí pro studenty a zaměstnance a přispívá k sociálnímu bezpečí prostřednictvím jasných bezpečnostních politik a postupů, poskytováním školení v oblasti bezpečnosti, duševního zdraví, prevence násilí a obtěžování, podporou duševního zdraví, vytvářením inkluzivní kultury, budováním bezpečné infrastruktury i důrazem na rovné podmínky pro studenty i zaměstnance.

Rovné příležitosti

Rovné příležitosti

MU realizuje rozmanitá opatření pro podporu genderové rovnosti jako součást strategického závazku univerzity vzhledem k principům transparentnosti, rovnosti a zodpovědnosti a současně vzhledem ke sladění pracovního a osobního života všech svých zaměstnanců a studentů. Tento závazek MU naplňuje na úrovni svých součástí a skrze aktivity univerzity jako celku.

Rámec pro rozvoj a realizaci účinných opatření pro dosažení cílů v prioritních oblastech genderové rovnosti na MU a v rámci součástí MU je obsažen v Plánu genderové rovnosti MU na období 2022–2024.

Opatření Plánu genderové rovnosti MU 2022–2024 jsou navržena na základě výsledků a doporučení genderových auditů realizovaných součástmi MU v období 03–07/2021. Tato zjištění byla podpořena obsahovou analýzou dokumentů, analýzou statistických dat, výsledky z dotazníkových šetření, skupinových diskusí s vybranými skupinami osob, z individuálních a skupinových rozhovorů.

Kombinace práce/studia a rodičovství

Univerzita a její součásti se snaží usnadňovat  a podporovat flexibilní formy práce a také vytváření podmínek pro zabezpečení péče o děti a rodinné příslušníky, které zaměstnancům umožní sladit pracovní a rodinné povinnosti.

Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená

Od roku 2013 je zavedena takzvaná uznaná doba rodičovství (UDR) a během ní činí vysoká škola opatření, kterými zohlední vaši novou životní situaci. Může ji využít studentka na mateřské i rodičovské dovolené nebo student na rodičovské dovolené.

Studium a rodičovství

Dětská skupina a školka Elánek

Web Elánku Elánek Kampus Elánek FN Brno Elánek Komenského

Přebalovací pulty

V areálu Univerzitního kampusu naleznete 11 přebalovacích pultů.

Číslo místnosti Umístění Typ WC
B22 134 napravo od recepce dámské + imobilní
B09 139 knihovna  - přízemí imobilní
E34 224 FSPS dámské + imobilní
F01 005 LF MU dámské
F37 333 LF MU SIMU imobilní
E26 225 vedle Ceitec dámské + imobilní
E35 374 Ceitec - 2. podlaží dámské + imobilní
E35 181 Ceitec - 1. podlaží dámské + imobilní
E35 159 Ceitec - 1. podlaží pánské + imobilní
E35 1S099 Ceitec - přízemí dámské + imobilní
E35 1S078 Ceitec - přízemí pánské + imobilní

 

Mapa umístění přebalovacích pultů

Bez popisku

Prostory pro studium

V areálu kampusu se v rámci knihovny (pavilon B09) nachází místnosti vhodné pro skupinovou i individuální práci studentů.

Místnost Počet míst

Studovna č. 122

16

Studovna č. 123

8

Studovna č. 125

8

Studovna č. 126

16

Studovna č. 121

16

Studovna č. 119 s PC

16

Studovna č. 118

16

Studovna č. 117

8

Studovna č. 115

8

Studovna č. 114

16

Studentská místnost č. 324

42

Multimediální studovna č. 228 s PC

56

Počítačová studovna č. 316

24

Individuální studovny v KUK

8

Pro skupinovou i individuální práci studentů jsou zajištěny kapacity nejen v prostoru KUK. Ph.D. studenti mohou také využít kampusové prostory pro skupinovou práci na vybraných pracovištích LF MU.

Nábor a výběr zaměstnanců

Uchazečům o práci i zaměstnancům poskytujeme rovné příležitosti, podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby. Jsme hrdým nositelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí a v procesu výběru zaměstnanců postupujeme v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky a OTM-R (Open, Transparent and Merid-based Recruitment).

Volná pracovní místa na LF MU

Vnitřní předpisy upravující výběrová řízení

Výběrová řízení na MU se řídí Řádem výběrového řízení MU a Opatřením děkana 3/2023 Pravidla výběrových řízení na LF MU.

Více o kariéře na Masarykově univerzitě najdete ZDE.​​

Další důležité dokumenty

Prevence sexuálního obtěžování

Prevence sexuálního obtěžování

LF MU uplatňuje základní zásady při řešení případů sexuálního obtěžování, kterými jsou dostupná pomoc, ochrana oběti, předcházení podjatosti a zachování objektivity a mlčenlivosti. Je poskytováno poradenství obětem, svědkům i obviněným ze sexuálního obtěžování. Jakákoliv aktivita se sexuálním podtextem bez souhlasu druhé osoby je nepřijatelná. Lékařská fakulta podporuje prostředí, ve kterém je samozřejmé se vůči takové aktivitě a chování vymezit.

Základní pojmy

Základní pojmy

Sexuální obtěžování

Sexuální obtěžování je jakákoliv forma nevyžádaného verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka, obzvlášť když vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé prostředí. Pod pojem sexuální obtěžování můžeme zařadit sexuální nátlak, nežádoucí sexuální pozornost a sexistické chování (uplatňování genderových stereotypů se sexuálním podtextem).

Na akademické půdě k němu může docházet mezi studujícími navzájem, mezi vyučujícími, ze strany vyučujících vůči studujícím nebo ze strany studujících vůči vyučujícím.

Ve vysokoškolském prostředí může mít různé podoby:

 • nevyžádané opakované sexuální návrhy,
 • vynucování sexuálního chování za protihodnotu (např. lepší podmínky u zkoušky),
 • nevhodné komentáře vůči jednotlivci nebo skupině na základě pohlaví, genderu nebo sexuality,
 • nevyžádané e-maily, fotografie nebo zprávy sexuální povahy,
 • nevhodné vtipy o sexu a obscénní gesta,
 • odhalování prsou, hýždí nebo genitálií na veřejnosti,
 • znásilnění či pokus o něj,
 • nevyžádané dotyky.
Slovníček pojmů

Bagatelizace

Zlehčování jednání pachatele trestného činu či umenšování utrpení oběti. Bagatelizace se může dopouštět člověk nevhodnými otázkami, jako „Zas tolik se ti ale nestalo, když jsi ho znala, ne?“. Je jednou z příčin sekundární viktimizace.

Gender

Pojem odkazující na sociálně a kulturně podmíněné a konstruované rozdíly mezi ženami a muži, které jsou historicky a místně proměnlivé. Nejsou přirozenou a neměnnou charakteristikou žen a mužů, ale odráží aktuální stav sociálních vztahů mezi nimi. Jako takový stojí gender v protikladu k biologickým rozdílům, mezi ženami a muži

Genderově podmíněné násilí

Veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického ekonomického či dalších forem násilí, kterou jsou cíleny na ženy z důvodu, že jsou ženami nebo na muže z důvodu, že jsou muži, anebo akty tohoto násilí, které nepřiměřeně dopadají na ženy či na muže.

Genderové stereotypy

Zjednodušující a zaujaté představy týkající se vlastností, názorů a rolí žen a mužů ve společnosti, v zaměstnání a rodině. Zevšeobecňování mužských a ženských vlastností může často vést ke znevýhodnění těch, kdo svým chováním vybočují z daného stereotypu (např. tlak na chlapce a muže, kteří mají zájem o tzv. ženské aktivity).

Křivé obvinění

Lživé obvinění druhého člověka z trestného činu, často s úmyslem přivodit tomuto člověku trestní stíhání. Jedná se o trestný čin, za jeho spáchání tudíž může být osoba potrestána i odnětím svobody.

Násilná osoba

Fyzická osoba, která se dopouští některé z forem domácího nebo genderově podmíněného násilí.

Oběť vs. Poškozený

Za oběť spáchaného trestného činu je považována každá osoba, která se jí cítí být, pokud nevyjde najevo opak nebo pokud nejde zjevně o zneužití postavení oběti. Obětí trestného činu může být pouze fyzická osoba.

V roli poškozeného vystupuje oběť, pokud bylo zahájeno trestní řízení. Poškozený je účastníkem trestního řízení (stejně jako obviněný) a může jím být i právnická osoba.

Sekundární viktimizace

Jsou to důsledky např. necitlivého jednání a emocionálního poškozování oběti neadekvátním přístupem médií, lhostejným přístupem okolí, opakovanými a dlouhými výslechy, nedůvěry k výpovědi dítěte, konfrontace oběti s obviněným apod.

Sexuální násilí

Jakékoli sexuální jednání zahrnující pokusy o dosažení sexuálního styku, nežádoucí sexuální poznámky a návrhy, činy směřující k obchodování s lidmi či jinak namířené proti sexualitě jedince, které využívají nátlak. Ve většině případů s sebou sexuální násilí nese používání sexuality jako nástroje moci.

 

Sexuální nátlak

podle § 186 trestního zákoníku: Sexuálního nátlaku se dopustí ten, kdo jiného donutí (násilím, hrozbou násilí nebo jiné újmy, ale i využívaje jeho bezbrannosti) k sebeukájení. O sexuální nátlak se jedná také, pokud pachatel využije svého postavení nebo vlivu/závislosti oběti (např. učitel, farář, zaměstnavatel) a díky tomu jiného přiměje k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování.

Trestný čin

Protiprávní čin, který trestní zákon považuje za trestný a vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně

Typy trestných činů

Přečiny (nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.), zločiny – trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny, zvlášť závažné zločiny – úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.

Trestní oznámení

Je oznámením o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, které lze podat u jakéhokoliv policejního orgánu nebo na státním zastupitelství a může být učiněno ústně nebo písemně. Z podání musí být patrno, kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno, kdo jej činí, a jaké věci a osoby/osob se týká.

Viktimizace

Proces, v němž se člověk stává obětí trestného činu.

Znásilnění

podle § 185 trestního zákoníku: Znásilnění se dopouští pachatel, který jinou osobu donutí k souloži nebo k jiným formám sexuálního ukojení, a to násilím, pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy či využitím její bezbrannosti. Jinou těžkou újmou může být např. zveřejnění fotografií oběti nebo odebrání dětí. O bezbrannost půjde, např. pokud je znásilněná osoba pod vlivem drog, alkoholu nebo spí. Násilí znamená i situaci, kdy pachatel uvede oběť do stavu bezbrannosti (např. ji opije). Znásilnění zahrnuje i orální, anální a obdobné praktiky.

Zvlášť zranitelná oběť

Oběti, u kterých je vyšší nebezpečí způsobení druhotné újmy nebo zastrašování ze strany pachatele. Tyto oběti také mohou být zvláště náchylné k prohloubení prožívaného stresu a citového zranění v důsledku samotné účasti v trestním řízení, např. při výslechu. Zákon vymezuje několik skupin zvlášť zranitelných obětí - oběti mladší 18 let, osoby vysokého věku nebo hendikepované osoby, oběti trestného činu obchodování s lidmi, oběti trestného činu v sexuální oblasti, trestného činu zahrnujícího nátlak, násilí nebo pohrůžku násilí, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě.

Nejčastější mýty o sexuálních útocích

Pachatelem je většinou cizí člověk
Jak je již zmíněno v předchozí kapitole, většinu případů sexuálního násilí mají na svědomí lidé z blízkého okolí, které dobře znáte, často jim důvěřujete nebo jste na ně odkázána, případně jsou pro vás autoritou. Jen asi ve 20 % případů dochází k napadení cizím člověkem.


Hlavním motivem sexuálního násilí je sexuální touha
Při sexuálním násilí jde především o uplatnění moci a kontroly, o ponížení a zneužití fyzické nebo jiné převahy, kterou pachatel nad vámi má. Sexuální touha nehraje v těchto případech téměř žádnou roli.

Sexuální násilí se týká jen atraktivních mladých žen
Sexuální násilí se může týkat úplně každého, bez rozdílu pohlaví, věku, sexuální orientace a dalších. Hlavní roli při sexuálním útoku nehraje subjektivní atraktivita oběti, ale touha po kontrole a moci na straně útočníka.

Agresorem může být jen muž
Sexuálního násilí se dopouštějí i ženy vůči mužům. Pro muže bývá ještě mnohem obtížnější se s prožitým traumatem svěřit, nebo sexuální násilí dokonce ohlásit na policii. Největší překážkou je obvykle stereotypní vnímání muže jako neohroženého jedince, který se přece musí ženě vždy ubránit.


Neexistují pádné důvody, proč by oběť nemohla sexuální napadení ihned ohlásit
Naopak. Oběti musí čelit řadě překážek při svém rozhodování napadení ohlásit. Svou roli hraje strach nebo pocity studu a viny, které jsou silně podporovány stále přetrvávajícím stereotypem, že oběti si za útok mohou samy. Je pro ně pak velmi těžké se někomu s traumatickým prožitkem svěřit. Mohou to být ale i výhrůžky pachatele, které jim brání o násilí mluvit, ohlášení mohou bránit i ambivalentní pocity vůči pachateli, pokud je to někdo oběti velmi blízký. Překážkou může být též nízký věk oběti nebo její momentální psychický stav.

Kdyby to doopravdy nechtěla, bránila by se
Pokud se oběť sexuálnímu násilí aktivně nebrání, neznamená to, že násilí schvaluje, líbí se jí nebo jí nevadí. Znamená to, že existují objektivní důvody, proč žádný odpor nemůže nebo není schopna vyvinout. Může mít strach, že agrese útočníka jejím obranným jednáním eskaluje, může být útokem paralyzována nebo může mít předchozí zkušenost, že odpor je zbytečný a následky sexuálního útoku jen zhoršuje.


Ke znásilnění ve vztahu nemůže dojít
Ten, kdo donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku, případně k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, dopouští se trestného činu znásilnění, ať je obětí cizí člověk, nebo vlastní partner.


Určitě na sobě měla něco provokativního
Za sexuální násilí je vždy zodpovědný pachatel. Většina obětí sexuálního násilí byla oblečena v běžném civilním oblečení, například v běžném kalhotovém kostýmu, triku a džínách, letních šatech, zimní bundě, pracovním oblečení nebo třeba v dětském pyžamu. Žádné oblečení není zodpovědné za sexuální násilí.

Trestné činy související se sexuálně motivovanými útoky

Pachatelé sexuálního násilí se mohou dopouštět trestných činů, mj.:


- ublížení na zdraví (§ 146 TZ),
- těžké ublížení na zdraví (§ 145 TZ),
- týrání svěřené osoby (§ 198 TZ),
- nebezpečné vyhrožování (§ 353 TZ),
- nebezpečné pronásledování (§ 354 TZ),
- omezování osobní svobody (§ 171 TZ),
- zbavení osobní svobody (§ 170 TZ),
- útisk (§ 177 TZ),
- zavlečení (§ 172 TZ),
- vydírání (§ 175 TZ),
- znásilnění (§ 185 TZ),
- sexuální nátlak (§ 186 TZ),
- pohlavní zneužití (§ 187 TZ),
- kuplířství (§ 189 TZ),
- prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190 TZ),
- šíření pornografie (§ 191 TZ),

a další.

ABSENCE SOUHLASU

Všechny druhy sexuálního násilí mají společného
jmenovatele, kterým je chybějící souhlas.

Souhlas může být považován za kontinuální proces v průběhu každého intimního sbližování, kdy oba partneři v jakékoliv fázi mohou říci stop, a zároveň absence otevřeného souhlasu nemůže být považována za tiché ano.

Co je sexuální obtěžování a jak se mu bránit? Informace naleznete také v příručkách.

Na koho se můžete v případě potřeby obrátit?

Pokud si nejste jisti, zda jste se stali obětí sexuálního obtěžování, můžete se obrátit na fakultní kontaktní osoby nebo kontaktovat Poradenské centrum MU na e-mailu poradenstvi@muni.cz. Kontaktní osoby jsou k dispozici rovněž těm, proti nimž bylo vzneseno obvinění z obtěžování, a oni se tímto obviněním cítí být nespravedlivě poškozeni.

Kontaktní osoby na LF MU

Mgr. Gabriela Tomaštíková

HR manager – HR Award

telefon: 549 49 7478
e‑mail:

Gabriela působí na LF MU od roku 2020. Pracuje na pozici HR manažerky a spravuje agendu HR Award, jejímž hlavním cílem je zlepšování pracovních podmínek a zavádění transparentních a fungujících procesů na fakultě. Do její agendy spadá také problematika rovných příležitostí. Je tvůrkyní a nyní spoluautorkou informačního webu Bezpečná fakulta. Podporu bezpečného a informovaného prostředí vnímá jako důležitou součást své práce. V listopadu 2023 absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent a je k dispozici všem, kteří potřebují nezávaznou konzultaci či pomoc s nahlášením případu.

Osobní setkání je možné po dohodě v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice i na jiném vhodném místě mimo prostory kampusu.

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

kancelář 513 v budova F01B1, Kamenice 3
telefon: 532 23 2089
e‑mail:

Miroslav pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut ve FN Brno. Od roku 2018 pracuje jako učitel na Lékařské fakultě. V rámci poradenských služeb ústavu je v každodenním kontaktu se studenty a zaměstnanci LF. Absolvoval workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent a je tedy k dispozici případným obětem pro konzultaci či pro pomoc s nahlášením případu.

Studentky a studenti mohou využít rovněž Psychologického poradenství MU.

Zaměstnankyně a zaměstnanci mohou kontaktovat externí neziskové organizace věnující se tématu sexuálního obtěžování (např. Modrou linku, Bílý kruh bezpečí nebo na organizaci Persefona, která se za zaměřuje přímo na oblast domácího a sexuálního násilí). Na tyto externí organizace se mohou obrátit i studenti/ky.

Jsem oběť

Co dělat, když jste obětí sexuálního obtěžování?

Pokud se stane, že jste se stali obětí sexuálního obtěžování a chcete situaci řešit:

 • Pokud je to možné, řekněte NE . Často je obtížné vyjádřit svůj nesouhlas, zvláště pokud existuje nerovnováha sil. Pokud tedy neřeknete ne, nelze to automaticky chápat jako souhlas. Je užitečné dát druhému najevo, že vaše hranice byly překročeny, ale pokud to nedokážete, neobviňujte se. Není vaší povinností bránit se; je povinností každého nedopustit se sexuálního zneužití.
 • Sbírejte důkazy. Případnou korespondenci s pachatelem si uschovejte.
 • Pokud se stanete obětí sexuálního zneužívání, můžete to nahlásit policii . V případě, že se tak rozhodnete, doporučujeme nejprve kontaktovat společnost Persefona , která poskytne potřebnou asistenci a na policejní služebnu vás může doprovodit jeden z jejích pracovníků.
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Pokud se stane, že jste sexuálně obtěžováni, chceme vás ujistit, že:

 • Vaše pocity jsou legitimní. Každý má jiné hranice. To, co někdo považuje za vtip, může být pro jiného nepříjemné nebo zraňující. Jste to vy, kdo určuje hranice toho, v čem se cítíte dobře.
 • Není to vaše chyba. Když někdo dělá ponižující nebo sexistické poznámky, nevhodné návrhy nebo fyzické útoky, nikdy to není vaše chyba. Odpovědnost je vždy na podněcovateli.
 • Nejste v tom sami. Sexuální obtěžování představuje pro svou oběť extrémní psychickou zátěž. Na univerzitě i jinde je spousta lidí, kteří vám pomohou se se zkušenostmi vypořádat.
 • Není vaší povinností případ nahlásit.

Tento text vznikl ve spolupráci se sdružením Konsent , které odhaluje mýty o sexu a sexuálním násilí. Všechny použité textové zdroje naleznete níže nebo zde .

Další informační zdroje

Projekt BSAFE

Cílem projektu BSAFE je předcházet všem formám genderově podmíněného násilí řešením jeho základních příčin a chránit a podporovat oběti tohoto násilí.

O projektu Informace ke stažení

Jsem svědek

Co dělat, když jste svědky sexuálního obtěžování?

Pokud jste svědky situace, o níž se domníváte, že je sexuálním obtěžováním:

 • Zeptejte se osoby, kterou považujete za oběť, zda se v dané situaci cítí komfortně, nebo chce vaši pomoc.
 • Vyjádřete nesouhlas s danou situací. Pro oběť je většinou těžké se vůči obtěžování vymezit. Je proto dobré, když se vymezíte vy, i když máte pocit, že se vás situace osobně netýká. Dáváte tím obětem signál, že na obranu svých práv nejsou samy. A netýká se to pouze sexuálního obtěžování. Například když vyučující pronáší vtipy ponižující menšiny, je dobré se vůči nim z pozice většiny vymezit, nebo když vyučující na hodině ponižuje ženy, je dobré, když nesouhlas zazní také z pozice studenta-muže (a naopak).
 • Pokud je těžké vyjádřit nesouhlas nebo se oběti zeptat během toho, co incident probíhal, zkuste ji oslovit později (například po hodině, po zkoušce a podobně) a ujistěte se, zda nepotřebuje vaši pomoc.

Pokud se vám někdo svěřil s tím, že je obětí sexuálního obtěžování:

 • Ujistěte danou osobu o tom, že jí věříte a že si ceníte projevené důvěry.
 • Ujistěte danou osobu o tom, že nenese vinu.
 • Myslete na to, že každý reaguje jinak. Někdo může například zcela racionálně popisovat sled událostí, někdo jiný zase může být paralyzovaný.
 • Zeptejte se dané osoby, zda chce pomoct s řešením situace. Můžete vyjmenovat různé možnosti zmíněné výše.
 • Potlačte svou vlastní zvědavost. Někomu může pomoct o své zkušenosti mluvit, ale pro někoho může být sdělování detailů traumatizující, protože tím je oběť nucena celou zkušenost prožívat znovu.
 • Netlačte. Oběť sexuálního obtěžování nemá povinnost situaci nahlásit ani ji nijak řešit. Prošla psychicky náročnou situací, která narušila její osobní integritu. Snažte se své věty formulovat jako nabídky – například: „Chceš, abych s Tebou zavolal/a na Modrou linku?“ Neformulujte věty jako příkazy: „Zavolej na polici! Musíš to nahlásit!“
 • Nedělejte nic proti vůli osoby, která se vám svěřila.
 • Být důvěrnou osobou pro oběť sexuálního obtěžování může být psychicky náročné. I vy můžete vyhledat pomoc - můžete se obrátit na některou z kontaktních osob na MU, která vám poskytne individuální poradenství.

Info leták

Bez popisku

Projekt StandUp proti obtěžování na veřejnosti

Obtěžování na veřejnosti je zkušenost, která znehodnocuje ženy i muže všech sexuálních orientací, kultur a náboženství, a která způsobuje, že pochybují o vlastní zkušenosti.

Pozorujeme-li obtěžování, aniž bychom zasáhli, prohlubujeme tím trauma, které prožívá osoba obtěžování vystavená, a současně posilujeme u pachatele představu, že je jeho chování v pořádku. Tuto setrvačnost chceme krok za krokem, reakcí za reakcí, přerušit

Projekt StandUp nabízí digitální školení, které vám může pomoci zjistit, co dělat, pokud se stanete svědkem obtěžování na veřejnosti.

Řešení incidentů na MU

Zásady řešení případů sexuálního obtěžování na MU

Sexuální obtěžování je velice závažná forma nevhodného chování a na půdě Masarykovy univerzity není tolerována. Univerzita přistupuje k řešení sexuálního obtěžování s těmito zásadami:

Bez popisku

Dostupná pomoc

Masarykova univerzita poskytuje poradenství obětem, svědkům i obviněným ze sexuálního obtěžování, přistupuje k nim s nabídkou pomoci a poskytuje potřebné informace. Veškeré potřebné informace a kontakty uvádíme na webu, tak aby k nim kdokoli mohl přistoupit, aniž by musel svou situaci nejprve někomu vysvětlovat. Kontaktní osoby poskytují informace o možnostech řešení a pomoci uvnitř i mimo univerzitu, aby si příchozí mohl/a zvolit řešení, které mu/jí nejvíce vyhovuje. V případě, že se na kontaktní osoby stěžovatel/ka obrátí, nabídnou vyslechnutí a pochopení, situaci nebudou zlehčovat a do ničeho tuto osobu nebudou tlačit. V rámci univerzitní pomoci je k dispozici také služba psychologického poradenství.

Bez popisku

Ochrana oběti

Bezpečí osoby, která reportuje incident, je pro MU a její zástupce prioritou. Kontaktní osoba, která primárně s touto osobou komunikuje, zůstává po celou dobu řešení stejná. Počet osob vstupujících do řešení je minimalizován. Všechny zúčastněné osoby jsou vázány mlčenlivostí. Předcházíme sekundární viktimizaci oběti. Ochrana oběti trvá i po vyřešení incidentu ve všech rovinách pracovního či studijního života.

Bez popisku

Předcházení podjatosti

Z řešení případu jsou vyloučeny osoby, které by na výsledku řešení mohly mít osobní zájem (např. kolegové, kteří nechtějí kolegu poškodit). Chráníme tak před podjatostí obě strany incidentu.

Bez popisku

Zachování objektivity řešení

S každou stranou incidentu jedná jiná osoba. Osoby navzájem komunikují pouze co do sdělení si zjištěných faktů.

Bez popisku

Zásada mlčenlivosti

Všechny osoby zapojené do řešení jsou vázány mlčenlivostí. Informace o incidentu se uchovávají jako důvěrné.

Kde hledat pomoc

Kontaktní osoby na LF MU

Mgr. Gabriela Tomaštíková

HR manager – HR Award

telefon: 549 49 7478
e‑mail:

Gabriela působí na LF MU od roku 2020. Pracuje na pozici HR manažerky a spravuje agendu HR Award, jejímž hlavním cílem je zlepšování pracovních podmínek a zavádění transparentních a fungujících procesů na fakultě. Do její agendy spadá také problematika rovných příležitostí. Je tvůrkyní a nyní spoluautorkou informačního webu Bezpečná fakulta. Podporu bezpečného a informovaného prostředí vnímá jako důležitou součást své práce. V listopadu 2023 absolvovala workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent a je k dispozici všem, kteří potřebují nezávaznou konzultaci či pomoc s nahlášením případu.

Osobní setkání je možné po dohodě v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice i na jiném vhodném místě mimo prostory kampusu.

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
kancelář 513 v budova F01B1, Kamenice 3
telefon: 532 23 2089
e‑mail:

Miroslav pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut ve FN Brno. Od roku 2018 pracuje jako učitel na Lékařské fakultě. V rámci poradenských služeb ústavu je v každodenním kontaktu se studenty a zaměstnanci LF. Absolvoval workshop pro kontaktní osoby od organizace Konsent a je tedy k dispozici případným obětem pro konzultaci či pro pomoc s nahlášením případu.

Kontakty na MU

Externí organizace

Důležité kontakty pro celou ČR

Policie ČR

158

Záchranná služba

155

Tísňová volání

112

Gynekologická pohotovost Brno, Obilní trh

532 231 111 (spojovatel)

Antikoncepční linka Cilestýna

541 217 777

Linka SOS prevence obchodu s lidmi

222 717 171

Linka naděje při krizovém centru Brno

547 212 333

HELP LINE AIDS

800 144 444

Sexuologové v jednotlivých krajích ČR

seznam

Linka důvěry CSS Praha

222 580 697

Sexuologické oddělení při FN Brno, Netroufalky 1

532 231 333

sexuologickaporadna@fnbrno.cz

NONSTOP Lékárna Kobližná 7, Brno-střed

542 212 110

Soukromé sexuologické centrum Gona, Nár. tř. 25, Praha 1

221 085 288

AZYL LISA Praha, info-stránky pro oběti násilí

m.azyl-lisa.webnode.cz

Svépomocná skupina SASA Praha

sasa.obetiznasilneni.cz

Svépomocné fórum pro oběti znásilnění a jejich blízké

znasilneni.infonia.com

Svépomocná komunita Nenech mě bý-í-t

www.nenechmeby-i-t.cz

Tipy

Tipy, jak se vymezit

Bez popisku

Jak se ohradit, pokud se vám např. ze strany vyučující/ho dostává opakovaně nepříjemných narážek? Následující tipy jim mohou pomoci vyjednat si příjemnější prostředí.

Jasné jednoduché věty typu:
„Tyhle vtipy se mi nelíbí“.
„Je mi nepříjemné poslouchat…“
„Vadí mi, když…“
„Dotklo se mě, když…“


Pokud je situace vyostřená, můžou to být i povely:
„Takhle na mě už nesahej/te.“
„Podobné věci mi už neříkej/te.“
„Nikdy mi už nic takového neposílej/te.“

Zajímají vás další tipy? Pokračujte na stránky organizace Moderní sebeobrana.

Genderově senzitivní komunikace

Genderově citlivý jazyk je takový, který nezesměšňuje, nezneviditelňuje a nediskriminuje nikoho na základě genderové identity, jejího vyjadřování, sexuality nebo jakýchkoli sociálních nebo fyzických charakteristik.

Nenávistný projev

Nenávistný projev

Nenávistný projev nebo také hate speech je definován slovníkem Cambridge jako „veřejný projev, který vyjadřuje nenávist nebo podporuje násilí vůči osobě nebo skupině na základě rasy, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace.“[1]  Takovým projevem mohou být nejenom slovní či textová vyjádření, ale i chování nebo gesta. Na akademické půdě k němu může docházet jak mezi studenty navzájem, tak mezi vyučujícími/zaměstnanci či mezi vyučujícím/zaměstnancem a studentem.

Každý/á člen/ka akademické obce se podílí na vytváření bezpečného a respektujícího prostředí bez nenávistných projevů. Masarykova univerzita, stejně tak Lékařská fakulta (dále jen LF MU), nenávistné projevy netoleruje. Dbá na práva studujících a vyučujících/zaměstnanců na půdě univerzity a zajišťuje bezpečné a důstojné prostředí pro rozvoj a spolupráci.

Kde se s hate speech můžete potkat?

S hate speech se můžete setkat prakticky kdekoliv, ať už ve škole, na ulici nebo doma za počítačem. Právě internet je v současnosti nejčastějším prostředkem k šíření nenávistných výroků.

Kde začíná a končí svoboda slova?

LF MU si zakládá na dodržování základních lidských práv a svobod a ochraně jak studentů, tak zaměstnanců fakulty. Zákony, univerzitní a fakultní předpisy tak zaručují svobodu projevu. Svoboda projevu ovšem není a nemůže být bez limitu. Zde platí citát filozofa Johna Stuarta Milla: „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“ Někdy tak může dojít k situacím, kdy projevy zasahují až příliš do svobody druhého člověka. Tyto projevy pak nepožívají ochrany a je potřeba proti nim bojovat a zamezit jim.

Příklady toho, co je a co není v pořádku:

V případě projednávání toho, co ještě spadá do svobody projevu a co už ne se můžete řídit jednoduchým testem: Zasahuji svým výrokem již do svobody někoho jiného? Pokud ano, může ho to nějak ovlivnit nebo poškodit? V případě, že tomu tak je, tak dávejte pozor! Za takového projevy je možné se dostat před disciplinární komisi nebo dokonce před soud! Proto si na ně dávejte pozor.

Bez popisku

V případě, že se bude jednat o mírnější projev hate speech související s fungováním na půdě univerzity, může se tímto prohřeškem zabývat Disciplinární komise LF MU. Takovýto projev totiž lze kvalifikovat jako disciplinární přestupek netolerantního hrubého jednání. Disciplinární komise může na základě míry prohřešku navrhnout děkanovi dokonce Vaše vyloučení ze studia.

V horším případě může být Vaše chování klasifikováno podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku jako trestný čin. V tomto případě se jedná o „protiprávní jednání, které naplňuje skutkové podstaty trestného činu a jeho pohnutkou je apriorní nenávist pachatele vyplývající z příslušnosti oběti útoku k určité rase, národnosti, etnické skupině, náboženství, třídě či jiné sociální skupině.“[2] Patří sem například otevřené vyjadřování odsuzujícího postoje projevujícího nenávist, vyzývání k útoku nebo podporování teroristického útoku na nějaké skupiny či na jiný národ. V případě odsouzení soudem můžete za nenávistné projevy dostat například pokutu, trest veřejně prospěšných prací nebo můžete dokonce skončit ve vězení.

Na koho se můžete obrátit v případě objevení nenávistného projevu?

V případě, že jste se o něčem takovém dozvěděli či se Vás samotných daný projev dotýká, můžete podat oznámení či stížnost ochránci/ochránkyni práv MU nebo podat podnět k zahájení disciplinárního řízení děkanovi fakulty. V případě, že máte za to, že došlo k porušení trestního zákoníku se můžete obrátit s trestním oznámením na policii nebo státní zastupitelství.

Trestné činy podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

Trestné činy podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku:

§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

Pokud vyhrožujete skupině osob/jednotlivci usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody nebo použijete násilí proti osobám kvůli jejich původu, můžete skončit ve vězení (max. 3 roky).

§ 353 Nebezpečné vyhrožování

Pokud jinému vyhrožujete smrtí, těžkou újmou, a to takovým způsobem, že to vzbuzuje důvodnou obavu, můžete dostat trest odnětí svobody (max. 1 rok).

§ 354 Nebezpečné pronásledování

Pokud někoho dlouhodobě pronásledujete, vytrvale ho kontaktujete přes internet nebo mu vyhrožujete ublížením na zdraví, hrozí vám vězení (max. 3 roky).

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

Pokud budete veřejně hanobit jiný národ, rasu, náboženství či politické názory, můžete skončit ve vězení (max. 3 roky).

§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

Pokud podněcujete k nenávisti vůči některému národu, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině, můžete skončit za mřížemi (max. 3 roky).

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

Založení, podpora a propagace hnutí, které otevřeně hlásá náboženskou, národnostní či jinou nenávist, se trestá odnětím svobody (max. 10 let).

§ 403a Šíření díla k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

Pokud vyrobíte, dovezete, zprostředkujete nebo prodáte ve velkém množství díla, které souvisí s podporou hnutí potlačující lidská práva, můžete být potrestáni vězením (max. 6 let).

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka

Pokud budete veřejně projevovat sympatie k hnutí, které je zaměřené proti lidským právům, hrozí vám odnětí svobody (max. 3 roky).

§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

Pokud budete veřejně popírat, schvalovat nebo ospravedlňovat genocidu či jiné válečné zločiny, můžete skončit ve vězení (max. 3 roky).

Materiály pro více informací

Info leták Informace ke stažení


[1] CAMBRIDGE DICTIONARY. Hate speech. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/hate-speech

[2] HERZEG, J. Trestné činy z nenávisti. Praha, 2008, s. 11.

Šikana

Šikana

Šikana je systematické, dlouhodobé agresivní jednání s účelem získat pocit převahy a výhod. Obvykle je namířena proti jednotlivci či skupině, která se nemůže situaci vyhnout nebo bránit. Zahrnuje všechny formy vytváření nepřátelských a ponižujících vztahů na pracovišti. Je rizikem pro duševní i fyzické zdraví. Může být vědomá s cílem likvidace, neúmyslná nebo patologická, tedy zapříčiněná poruchami chování.
Útoky klasické šikany se opakují a trvají více jak půl roku.

Druhy šikany

Bez popisku
MOBBING
Pojem mobbing se u nás ustálil jako ekvivalent šikany v práci a zároveň se název používá jako šikana mezi kolegy.
Označuje především psychické týrání nebo systematický, cílevědomý a hlavně opakovaný útok na určitou osobu. Využívá degradujícího přístupu, nadměrné kritičnosti, zesměšňování, drobných či větších intrik. Nejde tedy o konflikt, ani krátkodobou a jednorázovou strategii. Jde o řadu negativních komunikativních jednání, jejichž se dopouští jednotlivec nebo několik osob vůči určitému člověku po delší dobu (nejméně půl roku a alespoň jednou týdně).
Bez popisku

BOSSING

Slovem bossing se označuje šikana ze strany nadřízeného, zpravidla se jedná o praktiky vedoucího pracovníka, který vyvíjí tlak na podřízeného, aby si vynutil například jeho poslušnost nebo ho vypudil z pracovního místa. Pojem bossing bývá nahrazován také termínem mobbing shora.

Bez popisku

STAFFING

Staffingem se označuje šikana ze strany podřízených směrem nahoru, tedy k nadřízenému, vedoucímu, řediteli, managementu apod. Jde o neférové útoky vůči jedinci v jakékoliv vedoucí funkci, kterého chtějí jeho přímí podřízení zlikvidovat, poškodit, případně celý jeho tým či firmu. Může se jednat o jednoho agresora, který však proti svému šéfovi popudí celý tým nebo také další vedoucí. Může si stěžovat na Bossing, ovšem opak může být pravdou. Jeho útoky mohou být velmi zákeřné a svého vedoucího právě pod vlajkou šikany odstraní. Právě z těchto důvodů je důležité nepodcenit šetření šikany a objektivitu.

Bez popisku

SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ

Sexuální obtěžování je nežádoucí, nevhodné chování sexuální povahy, obsahující pokořování žen či mužů, kdy dochází ke snížení lidské důstojnosti, omezování, obtěžování se sexuálním kontextem. Často jde o využívání mocenské nebo fyzické převahy k nedobrovolnému sexuálnímu jednání, nezohlednění svobody a potřeb druhého.

Bez popisku

DISKRIMINACE

Diskriminace a nerovné zacházení je obvykle napadání osoby kvůli rozdílům rasového charakteru, etnického původu, národnosti, pohlaví (těhotenství, mateřství, otcovství pohlavní identifikace), náboženského, politického, sexuálního přesvědčení, věku, zdravotního postižení apod. Utiskování určitých jednotlivých členů tím, že jsou jim upírána občanská práva, snižovány šance na uplatnění ve společnosti. Často vychází z předsudků.

Bez popisku

KYBERŠIKANA

Šikana prostřednictvím elektronických médií. Agresivní a záměrné poškozování uživatele elektronických médií jako je internet, telefon. Stejně jako tradiční šikana zahrnuje opakované chování a nepoměr sil mezi agresorem a obětí. Záměrem je oběť poškodit, zdiskreditovat v pracovním i soukromém životě, ublížit. Ohrožena je ztráta soukromí, osobních údajů a pocitu bezpečí. Důsledky jsou stejné jako u klasické šikany.

Nejčastější útoky

Mezi nejčastější útoky patří:

 • znemožnění projevu názoru bez rizika odplaty
 • zastrašování, urážení, znevažování, zpochybňování,
  zesměšňování
 • manipulace s informacemi
 • neustálá a neoprávněná kritika
 • křik, nadávky, ponižující přezdívky, narážky
 • pomluvy, fámy, intriky, nabádání kolegů
 • ohrožení reputace
 • sociální a pracovní izolace
 • zadávání nesmyslných nebo obtížných úkolů
 • sexuální obtěžování
 • diskriminace, vyhrožování, pronásledování
 • neposkytování důvěry a podpory
 • nedocenění výkonu vedoucí ke ztrátě sebevědomí

Důsledky šikany

duševní

úzkost, frustrace, rezignace, ztráta sebevědomí, nechuť chodit do práce


zdravotní

nespavost, nevolnost, bolesti žaludku, hlavy, psychosomatické potíže, psychické poruchy


pracovní

zhoršení výkonu, nesoustředěnost, chybovost


firemní

absence, fluktuace, pokles efektivity a BOZP, zhoršení pracovního klima, poškození pověsti, demotivace, finanční ztráty

Zdroje informací

Příručka Co nejrychleji bez šikany

Nejste si jisti, zda šikanu zažíváte? Vyplňte si inventuru útoků. Písemná inventarizace útoků je nezbytným prvním krokem při rozpoznání, prošetřování a eliminaci šikany.

Inventura útoků

Kam se můžete obrátit pro pomoc?

Můžete se obrátit na univerzitní ochránkyni práv nebo využít psychologické poradenství pro zaměstnance.

Máte k obsahu podněty či připomínky? Budeme rádi, když nám je řeknete!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info