Habilitační a jmenovací řízení

Základní informace

Minimální požadavky stanovené na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Minimální požadavky na LF MU naleznete v tzv. Dotaznících LF MU, které jsou povinnou součástí materiálů zpracovávaných uchazečem a odevzdávají se společně s materiály vypracovanými dle směrnice MU 7/2017.

Opatření č. 4/2020 K náležitostem písemného návrhu zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity.

Jak podat podklady k habilitačnímu a profesorskému řízení na Lékařské fakultě MU – doporučený postup

 1. Uchazeč požádá Knihovnu univerzitního kampusu (KUK) o zpracování publikačních a citačních údajů v závěrečném souhrnu Dotazníku LF pro habilitační řízení/Dotazníku LF pro řízení ke jmenování profesorem = Minimální požadavky stanovené na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (pozor: dotazníky je nutno následně tisknout barevně!). Při zjištění, že uchazeč nesplňuje alespoň jeden ze stanovených parametrů, KUK o tom uchazeče informuje a nevypracovává pro něj žádnou z příloh stanovených Směrnicí MU č. 7/2017.
 2. V případě splnění parametrů dotazníku (viz bod 1) uchazeč sám zpracovává přílohy 1 až 9 Směrnice MU č. 7/2017 s těmito výjimkami:
  • Příloha 4 – Uchazeč zpracuje celou přílohu a pošle ji do KUK, která zkontroluje bibliografické citace v částech v) až viii).
  • Příloha 5 – Uchazeč zpracuje části ii) až xxi) a poté pošle přílohu do KUK, která v části i) doplní údaje o uchazečových publikacích (article, review, letter) ve Web of Science a Scopusu včetně impakt faktoru, kumulativního impakt faktoru a oborového kvartilu z Journal Citation Reports, zkontroluje bibliografické citace v částech ii) až xxi) a označí publikace, kde je uchazeč korespondenčním autorem.
  • Příloha 6 – KUK zpracuje část A (publikace typu article, review a letter z Web of Science a Scopusu), přičemž rozsah citujících uchazečovy práce bude s uchazečem komunikován.
  • Nebo uchazeč může požádat Odbor výzkumu Rektorátu MU o zpracování citační analýzy, kterou lze část A přílohy 6 nahradit.
  • Příloha 7 – KUK zpracuje tabulku s přehledem publikací a předá přílohy 4-7 uchazeči, který si podle příloh 4-6 doplní zbylé údaje v příloze 7.
   • Bibliografické citace v přílohách 4 až 7 se zpracovávají podle citační normy ISO 690.
   • Zpracované přílohy vždy validuje uchazeč.
   • Uchazeč může žádat KUK o opakované zpracování příloh 4 až 7 pouze tehdy, pokud podle předchozí analýzy nesplnil požadavky LF a sám zjistil, že ve Web of Science a Scopusu již došlo ke změnám (např. přidány záznamy nových publikací, nárůst citovanosti), díky kterým již splňuje požadavky LF.

Výše uvedený doporučený postup nevylučuje zpracování veškerých podkladů uchazečem. Na co si dát pozor při zpracování materiálů (v čem uchazeči nejčastěji chybují).

Vzorové vyplnění Annex 4, 5, 6, 7

Další kroky:

Podepsané materiály zpracované v přílohách dle směrnice uchazeč naskenuje a odevzdá spolu s tištěnými materiály na USB. Doklady musí být strukturovány v jednotlivých souborech (výhradně typ PDF) - každý doklad (Příloha) = jeden soubor. Formuláře prosím nijak neupravujte. Název přílohy bude např. "Navratil_Annex_4".
V případě, že nemáte co doplnit, ponechte kolonku prázdnou. Případné doplňující podklady, které nejsou součástí příloh dle směrnice, ale chcete je uvést, strukturujte do samostatných PDF souborů.

Dále uchazeči odevzdají:

 1. Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, které uchazeč uvádí u jména (včetně naskenovaného PDF souboru na USB). Pokud byl součástí diplomu Dodatek k diplomu, Vysvědčení o státní zkoušce apod., je nutno tyto dokumenty doložit taktéž.
 2. V případě profesorského řízení dvě doporučující stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru (pokud jsou doporučující stanoviska v jiném než anglickém jazyce, doloží uchazeč rovněž jejich úředně ověřený překlad do anglického jazyka), včetně naskenovaného PDF souboru na USB.
 3. Doklady, že Vámi uvedené granty/projekty (uváděné v Annex 9) byly realizovány a uchazeč se na nich spolupodílel.
 4. Doklad potvrzující délku pedagogickou praxe.
 5. Ve Wordu (případně v jiném, ale textovém editoru) také odevzdáváte životopis v češtině a Dotazník (slouží pro potřeby Aprobační komise - poradního orgánu děkana).

Uchazeči o habilitační řízení nebo o řízení ke jmenování profesorem odevzdávají zpracované materiály na Oddělení pro kvalifikační rozvoj – kontakty dle oborového zaměření, viz níže.

Dovolujeme si Vás informovat, že vedení LF MU rozhodlo o plošném využívání jednotného vizuálního stylu (JVS) v rámci LF MU od 1. 1. 2019. Zde jsou k dispozici (nutné přihlášení přes UČO a primární heslo) základní součásti JVS (mj. loga a grafické prvky, merkantilní tiskoviny, PPT prezentace a další; na příslušném odkazu taktéž najdete fakultní "Design manuál"). Ukázky PowerPoint prezentací ke stažení zde

Kontaktní osoby

Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.

Obory: Lékařská biologie, Onkologie, Radiologie a Stomatologie

telefon: 549 49 1306
e‑mail:

Bc. Pavla Wolfová

Obory: Dermatovenerologie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Neurologie, Neurovědy, Otorhinolaryngologie, Oftalmologie, Pediatrie, Psychiatrie a Vnitřní lékařství

telefon: 549 49 7041
e‑mail:

Ing. Renata Jobeková, MBA

Obory: Anatomie, histologie a embryologie, Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, Lékařská farmakologie, Lékařská fyziologie, Lékařská chemie a biochemie, Lékařská imunologie, Lékařská mikrobiologie, Patologie a Patologická fyziologie

telefon: 549 49 6091
e‑mail:
Habilitační řízení
Jméno Fakulta MU obor Zahájení
MUDr. Petr Chmátal, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 4. 11. 2020
MUDr. Martina Doubková, Ph.D. Lékařská fakulta Vnitřní lékařství 21. 8. 2020
MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 20. 8. 2020
MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D. Lékařská fakulta Radiologie 19. 8. 2020
MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. Lékařská fakulta Gynekologie a porodnictví 4. 8. 2020
MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. Lékařská fakulta Stomatologie 19. 6. 2020
MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. Lékařská fakulta Neurologie 10. 6. 2020
MUDr. Michal Staník, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 7. 5. 2020
MUDr. Martina Bočková, Ph.D. Lékařská fakulta Neurologie 23. 4. 2020
MUDr. Pavel Zerhau, CSc. Lékařská fakulta Chirurgie 4. 3. 2020
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 14. 5. 2019
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. Lékařská fakulta Anatomie, histologie a embryologie 13. 5. 2019
Habilitační řízení - obory
obor Fakulta MU Akreditace do
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 13.08.2029
Dermatovenerologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Farmakologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 01.11.2023
Chirurgie Lékařská fakulta 01.11.2023
Lékařská biologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 01.11.2023
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 01.11.2023
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 01.11.2023
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Neurologie Lékařská fakulta 02.08.2029
Neurovědy Lékařská fakulta 02.08.2029
Oftalmologie Lékařská fakulta 01.11.2023
Onkologie Lékařská fakulta 31.05.2023
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 29.06.2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Patologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Pediatrie Lékařská fakulta 01.11.2023
Psychiatrie Lékařská fakulta 02.08.2029
Radiologie Lékařská fakulta 01.11.2023
Stomatologie Lékařská fakulta 01.11.2023
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 01.11.2023
Profesorské řízení
Jméno Fakulta MU obor Zahájení
doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 9. 11. 2020
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. Lékařská fakulta Neurologie 30. 4. 2020
doc. MUDr. Radek Veselý, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 14. 2. 2020
doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D. Lékařská fakulta Vnitřní lékařství 14. 1. 2020
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. Lékařská fakulta Lékařská biologie 10. 12. 2019
doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. Lékařská fakulta Oftalmologie 4. 11. 2019
doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. Lékařská fakulta Dermatovenerologie 25. 3. 2019
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. Lékařská fakulta Patologická fyziologie 28. 2. 2019
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. Lékařská fakulta Lékařská mikrobiologie 27. 12. 2018
doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 18. 12. 2018
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. Lékařská fakulta Onkologie 30. 11. 2018
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 9. 4. 2018
Profesorské řízení - obory
obor Fakulta MU Akreditace do
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 13.08.2029
Dermatovenerologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Farmakologie Lékařská fakulta 17.09.2024
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 01.11.2023
Chirurgie Lékařská fakulta 01.11.2023
Lékařská biologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 01.11.2023
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 01.11.2023
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 01.11.2023
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Neurologie Lékařská fakulta 02.08.2029
Neurovědy Lékařská fakulta 02.08.2029
Oftalmologie Lékařská fakulta 01.11.2023
Onkologie Lékařská fakulta 31.05.2023
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 29.06.2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Patologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Pediatrie Lékařská fakulta 01.11.2023
Psychiatrie Lékařská fakulta 02.08.2029
Radiologie Lékařská fakulta 01.11.2023
Stomatologie Lékařská fakulta 01.11.2023
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 01.11.2023