Habilitační a jmenovací řízení

Vědecká rada

Základní informace

Doporučené minimální požadavky stanovené na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Doporučené minimální požadavky na LF MU naleznete v Dotaznících LF MU, které jsou povinnou součástí materiálů zpracovávaných uchazečem a odevzdávají se společně s materiály vypracovanými dle Směrnice MU 7/2017.

Opatření Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 5/2021 stanovuje v návaznosti na Směrnici MU č. 7/2017, náležitosti pro odevzdání habilitační práce na LF MU.

Výklad prorektora k souboru uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací

Aktuální výklad prorektora pro personální a akademické záležitosti MU prof. PhDr. Jiřího Hanuše, Ph.D.:

Habilitační prací typu b) se dle Směrnice č. 7/2017 čl. 5 odst. 1b) rozumí „soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací, doplněný komentářem.“ Součástí daného souboru mohou být recenzované vědecké články, kapitoly z knih, statě ze sborníku (viz Definice druhů výsledků – metodika M17+). Tyto vědecké práce musí být zveřejněny, a to v souladu s definicí autorského zákona (§ 4 odst. 1 autorského zákona).

Za uveřejněné vědecké práce tak nelze považovat preprinty, diskuse, recenze, abstrakta a konferenční příspěvky.

Poznámka k výkladu:

U habilitační práce typu b) nemůže být za vědecký výsledek považována kniha. Knihu lze uvést jako habilitační práci typu c) (tiskem vydaná monografie).

Informace k vydavatelství MDPI

Zaměstnanci a studenti MU by měli pečlivě zvažovat publikování́ v časopisech vydavatelství MDPI. Přestože nelze pochybné prvky praktik editorských a redakčních rad vztáhnout na celé nakladatelství, počet časopisů, které akademická komunita vnímá jako nespolehlivé, poukazuje na systémový problém v řízení kvality časopisů v rámci tohoto vydavatelství.

Postoj Masarykovy univerzity k vydavatelství MDPI 

   Důležité odkazy a dokumenty

Doporučený postup

Postup pro podání podkladů k habilitačnímu a profesorskému řízení na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

1. Zpracování publikačních a citačních údajů KUK

Uchazeč požádá Knihovnu univerzitního kampusu (KUK) prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu ca@ukb.muni.cz o zpracování publikačních a citačních údajů.

2. Spolupráce s KUK

KUK se ujme zpracování příslušných částí v Dotazníku LF pro habilitační řízení nebo Dotazníku LF pro řízení ke jmenování profesorem a v přílohách 4 až 7 dle Směrnice MU č. 7/2017.

Veškeré bibliografické citace v přílohách 4 až 7 jsou zpracovávány jednotně podle citační normy ISO 690.

První analýza vyžádaná uchazečem nebo její aktualizace požadovaná proděkanem pro kvalifikační rozvoj a akademické záležitosti Lékařské fakulty je zpracována zdarma. V ostatních případech je vypracování analýzy zpoplatněno podle ceníku Knihovny univerzitního kampusu. Ceník je uveden v Příloze č. 5 Provozního řádu KUK.

Je žádoucí, aby uchazeč s pracovníkem KUK spolupracoval. V případě, že KUK neobdrží odpověď od uchazeče do 30 kalendářních dnů od odeslání zprávy, může spolupráci s uchazečem ukončit a není povinna přílohy zpracovat.

3. Zpracování příloh
 • Uchazeč sám vyplní přílohy 1 nebo 2, dále 3, 8 a 9 v souladu se Směrnicí MU č. 7/2017. Je nepřípustné formuláře jakkoli upravovat. Nevyplněné kolonky se neodstraňují, ponechají se prázdné.
  Pozn.: Přílohu 1 vyplňuje uchazeč v případě návrhu na zahájení habilitačního řízení, přílohu 2 v případě návrhu na zahájení profesorského řízení.
 • Uvádění titulů - dosažené tituly se nepřekládají do angličtiny, uchazeč je uvádí vždy dle zkratek uvedených na diplomu, jmenování, apod.
 • Příloha 4 - uchazeč vyplní celou přílohu a KUK zkontroluje správnost bibliografických citací v části v), příp. je opraví podle normy ISO 690.
 • Příloha 5 - uchazeč vyplní přílohu od nadpisu „Article published in another peer-reviewed journal (not listed in the above categories)“ až do konce. KUK zkontroluje správnost citací podle normy ISO 690 a doplní publikace (article, review, letter) z WoS a Scopus v části i), včetně impakt faktoru, kvartilu a kategorie dle impakt faktoru z Journal Citation Reports (JCR), kvartilu a kategorie dle Article Influence Score z JCR nebo kvartilu dle SJR v případě publikace uvedené jen ve Scopusu a označí publikace, kde je uchazeč korespondenčním autorem.
 • Příloha 6 - KUK zpracuje část A, části B a C nezpracovává, v případě potřeby si je uchazeč zpracovává sám. Rozsah citací bude s uchazečem komunikován. Uchazeč může příp. požádat o zpracování citační analýzy Centrum pro scientometrickou podporu a evaluaci MU, kterou lze nahradit část A v příloze 6.
 • Příloha 7 - KUK zpracuje pouze přehledovou tabulku na základě vypracovaných příloh 4 až 6. Další požadované údaje v částí A až C této přílohy si vyplní uchazeč sám.
4. Kontrola na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU (OKR)
 • Zpracovanou dokumentaci (přílohy 1–9 a Dotazník LF) zašle uchazeč ve Wordu e-mailem pracovníkovi OKR k administrativní kontrole.
 • Habilitační práci a v případě habilitační práce typu b), tj. soubor komentovaných prací, i komentář, zašle uchazeč v PDF e-mailem pracovníkovi OKR k administrativní kontrole. Bude-li se jednat o velký soubor, který nepřijme e-mailový systém doporučujeme soubory zaslat prostřednictvím Úschovny v IS MU (preferujeme), příp. lze využít i jiné služby pro posílání velkých souborů, např. Úschovna.cz.
 • Po eventuálním doplnění či přepracování materiálů, uchazeč doplní aktuální datum a dokumenty vytiskne a podepíše.
 • Uchazeč je povinen před odevzdáním validovat veškeré údaje uváděné v přílohách 1 až 9 i v Dotazníku LF.
5. Odevzdání podkladů na OKR

Uchazeči o habilitační řízení nebo o řízení ke jmenování profesorem odevzdávají zpracované materiály na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU.

Uchazeč odevzdává:

 • Písemné přílohy 1 nebo 2, 3 - 9 dle Směrnice MU č. 7/2017, Dotazník LF.
 • Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, které uchazeč uvádí u svého jména, včetně dodatku k diplomu, vysvědčení o státní zkoušce nebo jiných dokumentů osvědčujících dosažené vzdělání.
 • V případě profesorského řízení uchazeč dokládá dvě doporučující stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru, resp. odborníků, kteří srovnatelnou pozici zastávají v zahraničí. Pokud jsou tato stanoviska v jiném než anglickém jazyce, je nutné přiložit také úředně ověřený překlad těchto stanovisek do angličtiny.
 • Doklad potvrzující délku pedagogické praxe (uchazeči doloží potvrzení zaměstnavatele o délce a průběhu pedagogické praxe na LF, nebo na VŠ v oboru, v němž uchazeč žádá o habilitační/jmenovací řízení, jedná-li se o jiné uchazeče než nositele titulu MUDr. a MDDr., příp. ekvivalentní doklad osvědčující pedagogickou praxi na zahraniční vysoké škole).
 • Předkládá-li uchazeč habilitační práci typu b), tj. soubor uveřejněných vědeckých prací, odevzdává také toto prohlášení a komentář (v angličtině) v rozsahu odpovídajícím standardní situaci v oboru, který přiměřeně podrobně charakterizuje stav problematiky, cíle práce, použitou metodiku, dosažené výsledky a v případě prací se spoluautory i kvantitativní a obsahový autorský podíl uchazeče, vzor zde.
 • U vybraných oborů, viz Dotazníky LF, je nezbytné doložit způsobilost uchazeče k samostatnému výkonu zdravotnického povolání (např. atestaci).
 • USB, na které uchazeč uloží ve formátu PDF:
  • skeny všech písemně odevzdávaných materiálů (každý doklad/příloha jako samostatný soubor s názvem například: "Prijmeni_Annex_4"; „Prijmeni_Diplom_MUDr“, atd.),
  • habilitační práci,
  • komentář v angličtině, jedná-li se o habilitační práci typu b),
  • pokud není možné zveřejnit celou habilitační práci, uchazeč předkládá dvě verze práce v elektronické podobě. První verze obsahuje celou práci včetně abstraktu, respektive komentáře, a bude uložena do elektronické databáze v Inet MU, avšak nebude veřejně dostupná. Druhá verze obsahuje vybrané části práce, které lze zveřejnit včetně abstraktu, respektive komentáře.

Dále na USB uloží:

 • Doklady o realizaci grantů/projektů, které uchazeč uvedl v příloze 9. Zpravidla se jedná o grantovou přihlášku, ve které jsou uvedeni i členové řešitelského týmu. Doklad musí prokazovat, že se uchazeč na těchto projektech podílel.
 • Profesní a publikační životopis v češtině v textovém editoru Word.
 • Dotazník LF v textovém editoru Word.
Nejčastější otázky
Je povoleno uvádět články, které byly teprve přijaty k tisku?

Ne, podle Směrnice MU je striktně zakázáno uvádět články, které byly teprve přijaty k tisku. Tyto články nejsou ještě publikované a nejsou tedy dohledatelné.

Za uveřejněné vědecké práce také nelze považovat preprinty, diskuse, recenze, abstrakta a konferenční příspěvky.

Jak má vypadat bibliografická citace?

Formát bibliografických citací:

 • podle citačního stylu ISO 690 (viz https://kuk.muni.cz/citace)
 • font Arial, velikost 11, řádkování 1,15, zarovnání do bloku.
Publikace má více autorů, je možné uvést jen prvního autora a dále použít zkratku „et al.“, „a další“, „aj.“ nebo ekvivalent v řeči, ve které je článek napsán?

Ne, u publikací dvou a více autorů se v citaci v přílohách č. 4, č. 5 dle směrnice a v habilitační práci, příp. komentáři, uvádějí všichni autoři a jejich jména se oddělují čárkami.

Publikace/dílo je psáno v českém jazyce, přílohy dle směrnice jsou v angličtině. Je tedy potřeba název přeložit?

Ne, název publikace/díla se uvádí v jazyce a pravopise citované publikace/díla.

Publikace/dílo odpovídá více kategoriím, mohu publikaci/dílo uvést vícekrát?

Ne, pokud se jedná o publikaci/dílo, které odpovídá více kategoriím, uvádí se vždy jen jednou (např. je-li publikace/dílo uvedena ve WOS i SCOPUS, uvede se pouze v důležitější kategorii z pohledu uchazeče, tj. v tomto případě WOS, odpovídá-li publikace/dílo kategorii uvedené v příloze č. 4 i v příloze č. 5, lze publikaci/dílo uvést jen v jedné příloze).

U publikací v příloze č. 5 (Annex No. 5 to the MU Directive on Habilitation Procedures and Professor Appointment Procedures) je požadováno uvést výši IF, kvartil, kategorii dle WOS. Uvádí se vždy nejaktuálnější data?

Ne, všechny požadované informace se uvádí z roku, ve kterém byl příslušný článek publikován.

V příloze č. 5 (Annex No. 5 to the MU Directive on Habilitation Procedures and Professor Appointment Procedures) uveďte u článků publikovaných v časopisech s impakt faktorem výši IF časopisu v roce, ve kterém práce vyšla, vč. příslušného kvartilu (Q), kategorie dle WOS (v případě více kategorií uveďte pouze kategorii relevantní pro oblast, ve které zahajujete habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem), dále je nutné uvést typ dokumentu, kvartil (Q) a kategorii dle AIS.

Příklad záznamu: Document Type: Article; (IF = 2,354; Dle IF NEUROSCIENCES Q2; Dle AIS NEUROSCIENCES Q1).

V případě, že jste u konkrétního článku uvedeni jako korespondenční autor, tuto skutečnost vyznačte, př.: Jan Novák*(corresponding author)*.

V příloze č. 6 (Annex No. 6) mohu uvést i vlastní citace?

Uchazeč se rozhodne, zda uvede či neuvede vlastní citace, toto rozhodnutí je potřeba uvést v příloze č. 6 na 1. straně přílohy nad oddílem „A. Citations of scholarly and artistic works by the applicant listed in Annex No. 5“.

-------------------------------------------

Příklad doplnění informace o uvedení/neuvedení autocitací:

Citation style selection should adhere to standard usage in a given field. Please list citations found in scholarly, pedagogical and/or other publications. The extent of the citation listing is up to the applicant. The applicant decides to list or not to list self-citations and must specify this decision in the Annex 6. In both cases, the applicant must indicate the total number of citations and the share of self-citations in % in the Annex 7. Each citation may be listed no more than once.

Self-citations are not included in this Annex.

 1. Citations of scholarly and artistic works by the applicant listed in Annex No. 5

-------------------------------------------------------

Doporučujeme vlastní citace, tj. citace prací, u kterých uchazeč figuruje jako autor/spoluautor, v příloze č. 6 neuvádět.

V obou případech musí žadatel v příloze č. 7 uvést celkový počet citací a podíl autocitací v %.

Každá citace může být uvedena nejvýše jednou.

Neuvádějte citace závěrečných prací studentů, judikatury apod.

Budu odevzdávat habilitační práci jako písemnou práci obsahující nové vědecké poznatky. Dle směrnice musí být doplněná abstraktem. Jaké náležitosti musí abstrakt mít?

Abstrakt musí obsahovat stručnou a výstižnou charakteristiku stavu problematiky, cílů práce, použité metodiky a dosažených výsledků.

Abstrakt práce je předkládán vždy v anglickém jazyce.

Budu odevzdávat habilitační práci jako soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací. Dle směrnice musí být doplněná komentářem. Jaké náležitosti musí komentář mít?

Komentář v rozsahu odpovídajícím standardní situaci v oboru přiměřeně podrobně charakterizuje stav problematiky, cíle práce, použitou metodiku, dosažené výsledky a v případě prací se spoluautory i kvantitativní a obsahový autorský podíl uchazeče. Komentář je předkládán vždy v anglickém jazyce. Vzor k dispozici zde

Budu odevzdávat habilitační práci, jejímž zveřejněním by byla porušena ochrana informací chráněných zvláštním zákonem, ochrana obchodního tajemství a ochrana oprávněných zájmů třetích osob. Jak mám postupovat?

Uchazeč je povinen uvést skutečnosti znemožňující zveřejnění celé habilitační práce v návrhu na zahájení habilitačního řízení (příloha/annex 1), upřesnit důvody a vymezit části habilitační práce, které být zveřejněny nemohou.

Uchazeč předkládá v elektronické podobě jak plnou verzi práce (včetně abstraktu, respektive komentáře), která bude uložena do elektronické databáze v Inet MU (ovšem nebude zveřejněna), tak také verzi s vybranými částmi práce, které lze zveřejnit (včetně abstraktu, respektive komentáře).

Zveřejněn je vždy abstrakt práce, resp. komentář k práci.

V jakém jazyce je možné habilitační práci předložit?

Habilitační práci je možné předkládat v českém, slovenském či anglickém jazyce, případně v jiném cizím jazyce podle zvyklostí v oboru.

Abstrakt práce, resp. komentář je předkládán vždy v anglickém jazyce.

Jaká jsou pravidla pro sestavení habilitační komise?

­­­­­Podle čl. 6 odst. 1 - 5 Směrnice MU č. 7/2017 je habilitační komise pětičlenná. Jejími členy jsou profesoři, docenti a další významní odborníci v daném oboru nebo oborech příbuzných. Předsedou habilitační komise je profesor, zpravidla zaměstnanec MU. Nejméně tři členové komise jsou odborníci z jiného pracoviště než MU. Jedná se o odborníky, kteří nemají na MU uzavřen pracovněprávní vztah formou pracovního úvazku nebo dohody o pracovní činnosti. Za externího člena habilitační komise není považován emeritní profesor MU. Nejméně jeden člen komise je ze zahraničí. Odborníkem ze zahraničí se rozumí osoba s cizí státní příslušností (vyjma Slovenské republiky), která nepůsobí trvale v ČR. Ve výjimečných případech může být za zahraničního odborníka považována také osoba s českou nebo slovenskou státní příslušností, která více než 10 let nepůsobí v ČR, resp. ve Slovenské republice. Členem habilitační komise nemůže být spoluautor díla nebo v případě souboru uveřejněných vědeckých prací či inženýrských prací spoluautor části díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce ani častý spoluautor uchazeče; povoluje se spoluautorství u max. 20 % výsledků, které uchazeč vykazuje podle čl. 4 odst. 2 písm. c) a d).

Jaká jsou pravidla pro návrh oponentů habilitační práce?

Podle čl. 6 odst. 7 - 8 Směrnice MU č. 7/2017 se habilitační komise usnáší na ustanovení nejméně tří oponentů, které jmenuje předseda habilitační komise.

Oponentem může být jmenován pouze jeden odborník z MU, ostatní oponenti jsou odborníky z jiného pracoviště – jedná se o odborníky, kteří nemají na MU uzavřen pracovněprávní vztah formou pracovního úvazku nebo dohody o pracovní činnosti. Za externího oponenta není považován emeritní profesor MU.

Oponentem nemůže být jmenován člen habilitační komise, oponentem také nemůže být jmenován spoluautor díla nebo v případě souboru uveřejněných vědeckých prací či inženýrských prací spoluautor části díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce, dále nemůže být oponentem jmenován spoluautor publikačních výsledků uchazeče, které uchazeč vykazuje podle čl. 4 odst. 2 písm. c) a d), a oponentem také nemůže být ani přímý nadřízený / podřízený zaměstnanec uchazeče.

Oponentem může být pouze osoba, která na odborné úrovni ovládá jazyk habilitační práce.

Jaká jsou pravidla pro sestavení komise pro řízení ke jmenování profesorem?
­­­­­

Podle čl. 12 odst. 1 - 4 Směrnice MU č. 7/2017 je komise pětičlenná. Jejími členy jsou profesoři, docenti a další významní odborníci v daném oboru nebo oborech příbuzných. Předsedou hodnoticí komise je profesor, zpravidla zaměstnanec MU. Nejméně tři členové komise jsou odborníci z jiného pracoviště než MU. Jedná se o odborníky, kteří nemají na MU uzavřen pracovněprávní vztah formou pracovního úvazku nebo dohody o pracovní činnosti. Za externího člena komise není považován emeritní profesor MU. Nejméně jeden člen komise je ze zahraničí. Odborníkem ze zahraničí se rozumí osoba s cizí státní příslušností (vyjma Slovenské republiky), která nepůsobí trvale v ČR. Ve výjimečných případech může být za zahraničního odborníka považována také osoba s českou nebo slovenskou státní příslušností, která více než 10 let nepůsobí v ČR, resp. ve Slovenské republice. Členem komise nemůže být častý spoluautor uchazeče; povoluje se spoluautorství u max. 20 % výsledků, které uchazeč vykazuje podle čl. 11 odst. 2 písm. d) a e).

Členy komise a jejího předsedu jmenuje děkan po schválení složení komise vědeckou radou fakulty.

Habilitační řízení
Aktuálně podaná habilitační řízení
Akreditované obory na LF
obor Fakulta MU Akreditace do
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 13.08.2029
Dermatovenerologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Farmakologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 20.12.2032
Chirurgie Lékařská fakulta 25.02.2033
Lékařská biologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Neurologie Lékařská fakulta 02.08.2029
Neurovědy Lékařská fakulta 02.08.2029
Oftalmologie Lékařská fakulta 25.02.2028
Onkologie Lékařská fakulta 25.02.2033
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 29.06.2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Patologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Pediatrie Lékařská fakulta 20.12.2032
Psychiatrie Lékařská fakulta 02.08.2029
Radiologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Stomatologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 25.02.2033

Kontakt

Silvie Koutná

koordinátorka kvality


telefon: 549 49 5790
e‑mail:
Profesorské řízení
Aktuálně podaná profesorská řízení
Akreditované obory na LF
obor Fakulta MU Akreditace do
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 13.08.2029
Dermatovenerologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Farmakologie Lékařská fakulta 17.09.2024
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 20.12.2032
Chirurgie Lékařská fakulta 25.02.2033
Lékařská biologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Neurologie Lékařská fakulta 02.08.2029
Neurovědy Lékařská fakulta 02.08.2029
Oftalmologie Lékařská fakulta 04.10.2033
Onkologie Lékařská fakulta 25.02.2033
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 29.06.2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Patologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Pediatrie Lékařská fakulta 20.12.2032
Psychiatrie Lékařská fakulta 02.08.2029
Radiologie Lékařská fakulta 11.11.2027
Stomatologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 25.02.2033

Kontakt

Silvie Koutná

koordinátorka kvality


telefon: 549 49 5790
e‑mail:
Kontakty
Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.

vedoucí oddělení – Oddělení pro kvalifikační rozvoj

telefon: 549 49 3888
e‑mail:
Bc. Pavla Wolfová

zástupkyně vedoucího oddělení – Oddělení pro kvalifikační rozvoj

telefon: 549 49 7041
e‑mail:
Ing. Renata Jobeková, MBA

referentka pro kvalifikační rozvoj – Oddělení pro kvalifikační rozvoj

telefon: 549 49 6091, 770 185 374
e‑mail:

Kde nás najdete?

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info