Habilitační a jmenovací řízení

Základní informace

Minimální požadavky stanovené na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Minimální požadavky na LF MU naleznete v tzv. Dotaznících LF MU, které jsou povinnou součástí materiálů zpracovávaných uchazečem a odevzdávají se společně s materiály vypracovanými dle směrnice MU 7/2017.

Opatření č. 4/2019 K náležitostem písemného návrhu zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity.

Podepsané materiály zpracované v přílohách dle směrnice uchazeč naskenuje a odevzdá spolu s tištěnými materiály na USB. Doklady musí být strukturovány v jednotlivých souborech (výhradně typ PDF) - každý doklad (Příloha) = jeden soubor. Formuláře prosím nijak neupravujte. Název přílohy bude např. "Navratil_Annex_4".
V případě, že nemáte co doplnit, ponechte kolonku prázdnou. Případné doplňující podklady, které nejsou součástí příloh dle směrnice, ale chcete je uvést, strukturujte do samostatných PDF souborů.

Poznámka: v případě zájmu o vypracování citační analýzy v souvislosti s vyhotovením Annex 6 „Citations and Additional Responses to Published Works“ se mohou uchazeči obracet na Odbor výzkumu Rektorátu MU. Pokud není z pohledu Odboru výzkumu zpracování analýzy relevantní (nízký počet citací, kapacitní či časové důvody), je nutné zpracovat citační ohlasy do Annex 6. S žádostí o pomoc s výpisem citací se také můžete obrátit na KUK. Tato analýza však nenahrazuje analýzu zpracovanou Odboru výzkumu a je tak nutné přepsat údaje do Annex 6!

Dále odevzdáváte:

 1. Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, které uchazeč uvádí u jména (včetně naskenovaného PDF souboru na USB). Pokud byl součástí diplomu Dodatek k diplomu, Vysvědčení o státní zkoušce apod., je nutno tyto dokumenty doložit taktéž.
 2. V případě profesorského řízení dvě doporučující stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru (pokud jsou doporučující stanoviska v jiném než anglickém jazyce, doloží uchazeč rovněž jejich úředně ověřený překlad do anglického jazyka), včetně naskenovaného PDF souboru na USB.
 3. Doklady, že Vámi uvedené granty/projekty (uváděné v Annex 9) byly realizovány a uchazeč se na nich spolupodílel.

Na co si dát pozor při zpracování materiálů (v čem uchazeči nejčastěji chybují)

 • Při citování článků uvádějte v přílohách P4, P5 dle směrnice a v habilitační práci v případě více tvůrců všechny autory, NEPOUŽÍVEJTE zkratku „et al.“, „aj.“ (nebo ekvivalent v řeči, ve které je článek napsán).
 • Pokud se jedná o dílo, které odpovídá více kategoriím, uvádí se jednou.
 • Obecně platí, že vše může být uvedeno jen jednou (např. pokud je publikace citována ve WOS a SCOPUS, uvede se to důležitější z pohledu uchazeče, tj. v tomto případě WOS, apod.) a vše musí být dohledatelné, tj. i např. informace o vedení PhD studentů – u uchazečů z MU musí být vedení PhD studentů v IS MU viditelné a dohledatelné (v případě vedení studentů z jiných univerzit není vyžadováno).
 • Impakt faktor časopisu se uvádí v roce vydání příslušného článku.
 • Neuvádějí se autocitace, za autocitace se považuje i citace spoluautorů.
 • Jak citovat - Knihovna univerzitního kampusu - Masarykova univerzita
 • Bibliografickou citaci nezkracujte.
 • Originální názvy publikací nepřekládejte.
 • U publikací s IF uvádějte i kategorii dle WOS a kvartil (Q), příklad: IF=1,167; GENETICS & HEREDITY Q4 (v případě více kategorií uveďte pouze kategorii relevantní pro oblast, ve které zahajujete habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem).
 • Články, které jsou teprve přijaty k tisku, se do příloh nesmí uvádět (nejsou dohledatelné).
 • V příloze č. 6 neuvádějte citace, které se nacházejí v závěrečných pracích studentů, citace nalezené v judikatuře apod.
 • V příloze č. 5 (Annex No. 5 to the MU Directive on Habilitation Procedures and Professor Appointment Procedures) uveďte u článků publikovaných v časopisech s impakt faktorem výši IF časopisu v roce, ve kterém práce vyšla, vč. příslušného kvartilu (Q). V případě, že jste u konkrétního článku uvedeni jako korespondenční autor – nutno vyznačit!
 • Při vyplňování Dotazníků LF doporučujeme nejprve zpracovat přílohy dle směrnice a následně do příslušných kategorií Dotazníku LF doplnit výsledné počty. V případě, že není zřejmé nebo je sporné, kam publikaci zařadit, zpracujte prosím k Dotazníku LF samostatnou přílohu s vysvětlujícím komentářem.

Uchazeči o habilitační řízení nebo o řízení ke jmenování profesorem odevzdávají zpracované materiály na Oddělení pro kvalifikační rozvoj.
Uchazeč čerpá při zpracování materiálů především z aktuálně platné směrnice MU a jejích příloh. Je velmi důležité, aby uchazeč dbal na dodržování stanovených zásad a údaje vyplňoval striktně dle této směrnice. V případě jakýchkoliv dotazů se uchazeči mohou obrátit na konkrétní osoby na fakultě (dle oborové příslušnosti, viz níže) a také na metodiky MU, viz kontakty Informace Odboru pro akademické záležitosti.

Dovolujeme si Vás informovat, že vedení LF MU rozhodlo o plošném využívání jednotného vizuálního stylu (JVS) v rámci LF MU od 1. 1. 2019. Zde jsou k dispozici (nutné přihlášení přes učo a primární heslo) základní součásti JVS (mj. loga a grafické prvky, merkantilní tiskoviny, PPT prezentace a další; na příslušném odkazu taktéž najdete fakultní "Design manuál").
Ukázky PowerPoint prezentací ke stažení zde. 

Kontaktní osoby

Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.

Obory: Lékařská biologie, Onkologie, Radiologie a Stomatologie

telefon: 549 49 1306
e‑mail:

Bc. Pavla Wolfová

Obory: Dermatovenerologie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Neurologie, Neurovědy, Otorhinolaryngologie, Oftalmologie, Pediatrie, Psychiatrie a Vnitřní lékařství

telefon: 549 49 7041
e‑mail:

Obory: Anatomie, histologie a embryologie, Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, Lékařská farmakologie, Lékařská fyziologie, Lékařská chemie a biochemie, Lékařská imunologie, Lékařská mikrobiologie, Patologie a Patologická fyziologie

Habilitační řízení
Jméno Fakulta MU obor Zahájení
MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. Lékařská fakulta Stomatologie 23. 9. 2019
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 14. 5. 2019
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. Lékařská fakulta Anatomie, histologie a embryologie 13. 5. 2019
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. Lékařská fakulta Vnitřní lékařství 6. 5. 2019
MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. Lékařská fakulta Otorhinolaryngologie 2. 5. 2019
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. Lékařská fakulta Dermatovenerologie 17. 4. 2019
RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D. Lékařská fakulta Lékařská biologie 15. 4. 2019
RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. Lékařská fakulta Anatomie, histologie a embryologie 17. 12. 2018
Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. Lékařská fakulta Lékařská farmakologie 13. 12. 2018
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. Lékařská fakulta Lékařská farmakologie 13. 12. 2018
MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D. Lékařská fakulta Vnitřní lékařství 12. 12. 2018
MUDr. Libor Streit, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 12. 12. 2018
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. Lékařská fakulta Patologická fyziologie 3. 12. 2018
Habilitační řízení - obory
obor Fakulta MU Akreditace do
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta 1. 11. 2019
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 10. 8. 2029
Dermatovenerologie Lékařská fakulta 1. 11. 2019
Farmakologie Lékařská fakulta 14. 9. 2029
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Chirurgie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská biologie Lékařská fakulta 14. 9. 2029
Lékařská farmakologie Lékařská fakulta 1. 11. 2019
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 14. 9. 2029
Neurologie Lékařská fakulta 1. 8. 2029
Neurovědy Lékařská fakulta 2. 8. 2029
Oftalmologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Onkologie Lékařská fakulta 31. 5. 2023
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 28. 6. 2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 1. 11. 2019
Patologie Lékařská fakulta 1. 11. 2019
Pediatrie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Psychiatrie Lékařská fakulta 1. 8. 2029
Radiologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Stomatologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Profesorské řízení
Jméno Fakulta MU obor Zahájení
doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. Lékařská fakulta Dermatovenerologie 25. 3. 2019
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. Lékařská fakulta Patologická fyziologie 28. 2. 2019
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC Lékařská fakulta Lékařská farmakologie 28. 12. 2018
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. Lékařská fakulta Lékařská mikrobiologie 27. 12. 2018
doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 18. 12. 2018
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. Lékařská fakulta Onkologie 30. 11. 2018
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 15. 11. 2018
doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. Lékařská fakulta Lékařská imunologie 23. 7. 2018
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 9. 4. 2018
doc. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. Lékařská fakulta Patologická fyziologie 5. 3. 2018
doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. Lékařská fakulta Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie 28. 2. 2018
doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. Lékařská fakulta Vnitřní lékařství 29. 1. 2018
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 23. 1. 2018
Profesorské řízení - obory
obor Fakulta MU Akreditace do
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta 1. 11. 2019
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 10. 8. 2029
Dermatovenerologie Lékařská fakulta 1. 11. 2019
Farmakologie Lékařská fakulta 14. 9. 2024
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Chirurgie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská biologie Lékařská fakulta 14. 9. 2029
Lékařská farmakologie Lékařská fakulta 1. 11. 2019
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 14. 9. 2029
Neurologie Lékařská fakulta 1. 8. 2029
Neurovědy Lékařská fakulta 2. 8. 2029
Oftalmologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Onkologie Lékařská fakulta 31. 5. 2023
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 28. 6. 2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 1. 11. 2019
Patologie Lékařská fakulta 1. 11. 2019
Pediatrie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Psychiatrie Lékařská fakulta 1. 8. 2029
Radiologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Stomatologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 1. 11. 2023