Habilitační a jmenovací řízení

Vědecká rada

Základní informace pro uchazeče

Doporučené minimální požadavky stanovené na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Doporučené minimální požadavky na LF MU naleznete v tzv. Dotaznících LF MU, které jsou povinnou součástí materiálů zpracovávaných uchazečem a odevzdávají se společně s materiály vypracovanými dle Směrnice MU 7/2017.

Opatření č. 5/2021 K náležitostem písemného návrhu zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity.

Jak podat podklady k habilitačnímu a profesorskému řízení na Lékařské fakultě MU – doporučený postup

 1. Uchazeč požádá Knihovnu univerzitního kampusu (KUK) zprávou zaslanou na ca@ukb.muni.cz o zpracování publikačních a citačních údajů v souhrnné tabulce Dotazníku LF pro habilitační řízení/Dotazníku LF pro řízení ke jmenování profesorem = Doporučené minimální požadavky stanovené na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.
 2. Uchazeč sám zpracovává přílohy 1 až 9 Směrnice MU č. 7/2017 s těmito výjimkami:
  • Příloha 4 – Uchazeč zpracuje celou přílohu a pošle ji do KUK, která zkontroluje bibliografické citace v části v).
  • Příloha 5 – Uchazeč zpracuje části ii) až xxi) a poté pošle přílohu do KUK, která v části i) doplní údaje o uchazečových publikacích (article, review, letter) ve Web of Science a Scopusu včetně impakt faktoru, kvartilu a kategorie dle impakt faktoru z Journal Citation Reports (JCR), kvartilu a kategorie dle Article Influence Score z JCR nebo kvartilu dle SJR v případě publikace uvedené jen ve Scopusu, zkontroluje bibliografické citace v částech ii) až xxi) a označí publikace, kde je uchazeč korespondenčním autorem.
  • Příloha 6 – KUK zpracuje část A (publikace typu article, review a letter z Web of Science a Scopusu), přičemž rozsah citujících uchazečovy práce bude s uchazečem komunikován.
  • Nebo uchazeč může požádat Odbor výzkumu Rektorátu MU o zpracování citační analýzy, kterou lze část A přílohy 6 nahradit.
  • Příloha 7 – KUK zpracuje tabulku s přehledem publikací a předá přílohy 4-7 uchazeči, který si podle příloh 4-6 doplní zbylé údaje v příloze 7.
  • Bibliografické citace v přílohách 4 až 7 se zpracovávají podle citační normy ISO 690.
  • Zpracované přílohy vždy validuje uchazeč.
  • Dosažené tituly se nepřekládají – uvádějte vždy dle zkratek uvedených na diplomu, jmenování, apod.
  • Uchazeč je povinen s KUK aktivně spolupracovat. V případě neaktivní spolupráce (uchazeč nezareaguje na zprávu KUK do 30 kalendářních dnů od odeslání) může KUK ukončit spolupráci s uchazečem a není povinna mu přílohy zpracovat.
  • Zdarma je zpracována první analýza vyžádaná uživatelem nebo její aktualizace požadovaná proděkanem pro kvalifikační rozvoj a akademické záležitosti Lékařské fakulty, v ostatních případech je zpracování zpoplatněno podle ceníku Knihovny univerzitního kampusu, viz Příloha č. 5 Provozního řádu KUK.

Zpracovanou dokumentaci (Annex 1 – 9) ve Wordu zašle uchazeč v elektronické podobě e-mailem pracovníkovi Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU k administrativní kontrole.
Po eventuálním doplnění či přepracování materiálů, uchazeč dokumenty vytiskne a podepíše.

Důležité upozornění pro uchazeče o habilitační řízení – aktuální výklad prorektora pro personální a akademické záležitosti MU prof. PhDr. Jiřího Hanuše, Ph.D., k souboru uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací:

Habilitační prací typu b) se dle Směrnice č. 7/2017 čl. 5 odst. 1b) rozumí „soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací, doplněný komentářem.“ Součástí daného souboru mohou být recenzované vědecké články, kapitoly z knih, statě ze sborníku (viz Definice druhů výsledků – metodika M17+). Tyto vědecké práce musí být zveřejněny, a to v souladu s definicí autorského zákona (§ 4 odst. 1 autorského zákona).

Za uveřejněné vědecké práce tak nelze považovat preprinty, diskuse, recenze, abstrakta a konferenční příspěvky.

Postoj Masarykovy univerzity k vydavatelství MDPI

Poznámka k výkladu:
U habilitační práce typu b) nemůže být za vědecký výsledek považována kniha. Knihu lze uvést jako habilitační práci typu c) (tiskem vydaná monografie).

Vzorové vyplnění Annexu 4, 5, 6, 7

Nejčastější dotazy a chyby při zpracování podkladů

Další kroky:

Podepsané materiály zpracované v přílohách dle směrnice uchazeč naskenuje a odevzdá spolu s tištěnými materiály na USB. Doklady musí být strukturovány v jednotlivých souborech (výhradně typ PDF) - každý doklad (Příloha) = jeden soubor. Formuláře prosím nijak neupravujte. Název přílohy bude např. "Navratil_Annex_4".
V případě, že nemáte co doplnit, ponechte kolonku prázdnou. Případné doplňující podklady, které nejsou součástí příloh dle směrnice, ale chcete je uvést, strukturujte do samostatných PDF souborů.

Dále uchazeči odevzdají:
 1. Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, které uchazeč uvádí u jména (včetně naskenovaného PDF souboru na USB). Pokud byl součástí diplomu Dodatek k diplomu, Vysvědčení o státní zkoušce apod., je nutno tyto dokumenty doložit taktéž.
 2. V případě profesorského řízení dvě doporučující stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru, resp. odborníků, kteří srovnatelnou pozici zastávají v zahraničí; odborníkem ze zahraničí se rozumí osoba s cizí státní příslušností (vyjma Slovenské republiky), která nepůsobí trvale v ČR. Pokud jsou doporučující stanoviska v jiném než anglickém jazyce, doloží se rovněž jejich úředně ověřený překlad do anglického jazyka, včetně naskenovaného PDF souboru na USB. Doporučující stanoviska musí být vypracována pro konkrétní zahajované řízení.
 3. Doklady, že Vámi uvedené granty/projekty (uváděné v Annex 9) byly realizovány a uchazeč se na nich spolupodílel - zpravidla se dokládá grantová přihláška, ve které jsou uvedeni také členové řešitelského týmu (z doložených dokladů musí být patrno, že je uchazeč členem řešitelského týmu).
 4. Doklad potvrzující délku pedagogickou praxe.
 5. Ve Wordu (případně v jiném, ale textovém editoru) také odevzdáváte životopis v češtině a Dotazník (slouží pro potřeby Aprobační komise - poradního orgánu děkana).

 6. V případě souboru komentovaných prací (habilitační práce) odevzdáváte také toto čestné prohlášení.

Uchazeči o habilitační řízení nebo o řízení ke jmenování profesorem odevzdávají zpracované materiály na Oddělení pro kvalifikační rozvoj – kontakty dle oborového zaměření, viz níže.

Dovolujeme si Vás informovat, že vedení LF MU rozhodlo o plošném využívání jednotného vizuálního stylu (JVS) v rámci LF MU od 1. 1. 2019. Zde jsou k dispozici (nutné přihlášení přes UČO a primární heslo) základní součásti JVS (mj. loga a grafické prvky, merkantilní tiskoviny, PPT prezentace a další; na příslušném odkazu taktéž najdete fakultní "Design manuál"). Ukázky PowerPoint prezentací ke stažení zde.

   Důležité odkazy a dokumenty

  Kontaktní osoby

Mgr. Bc. Tomáš Navrátil DiS.
Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.

vedoucí oddělení – Oddělení pro kvalifikační rozvoj


telefon: 549 49 3888
e‑mail:

Obory:

 • Lékařská biologie
 • Onkologie
 • Radiologie
 • Stomatologie
Ing. Renata Jobeková, MBA
Ing. Renata Jobeková, MBA

referentka pro kvalifikační rozvoj – Oddělení pro kvalifikační rozvoj


telefon: 549 49 6091
e‑mail:

Obory:

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Lékařská farmakologie
 • Lékařská fyziologie
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská imunologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Patologie
 • Patologická fyziologie
Bc. Pavla Wolfová
Bc. Pavla Wolfová

zástupkyně vedoucího oddělení – Oddělení pro kvalifikační rozvoj


telefon: 549 49 7041
e‑mail:

Obory:

 • Dermatovenerologie
 • Gynekologie a porodnictví
 • Chirurgie
 • Neurologie
 • Neurovědy
 • Otorhinolaryngologie
 • Oftalmologie
 • Pediatrie
 • Psychiatrie
 • Vnitřní lékařství
Habilitační řízení
Aktuálně podaná habilitační řízení
Jméno Fakulta MU obor Zahájení
MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. Lékařská fakulta Lékařská imunologie 4. 4. 2023
MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D. Lékařská fakulta Stomatologie 28. 3. 2023
MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 16. 1. 2023
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. Lékařská fakulta Neurovědy 23. 12. 2022
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. Lékařská fakulta Onkologie 16. 12. 2022
MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. Lékařská fakulta Chirurgie 27. 9. 2022
MUDr. Petr Šín, Ph.D., MBA Lékařská fakulta Chirurgie 18. 8. 2022
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC Lékařská fakulta Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie 7. 2. 2022
Akreditované obory na LF
obor Fakulta MU Akreditace do
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta 26. 11. 2029
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 13. 8. 2029
Dermatovenerologie Lékařská fakulta 26. 11. 2029
Farmakologie Lékařská fakulta 17. 9. 2029
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 20. 12. 2032
Chirurgie Lékařská fakulta 25. 2. 2033
Lékařská biologie Lékařská fakulta 17. 9. 2029
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 17. 9. 2029
Neurologie Lékařská fakulta 2. 8. 2029
Neurovědy Lékařská fakulta 2. 8. 2029
Oftalmologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Oftalmologie Lékařská fakulta 25. 2. 2028
Onkologie Lékařská fakulta 25. 2. 2033
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 29. 6. 2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 31. 10. 2029
Patologie Lékařská fakulta 31. 10. 2029
Pediatrie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Pediatrie Lékařská fakulta 20. 12. 2032
Psychiatrie Lékařská fakulta 2. 8. 2029
Radiologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Radiologie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Stomatologie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 25. 2. 2033

Kontakt

Silvie Doubravská

organizační referentka


telefon: 549 49 5790
e‑mail:
Profesorské řízení
Aktuálně podaná profesorská řízení
Jméno Fakulta MU obor Zahájení
doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. Lékařská fakulta Onkologie 31. 10. 2022
Akreditované obory na LF
obor Fakulta MU Akreditace do
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta 26. 11. 2029
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 13. 8. 2029
Dermatovenerologie Lékařská fakulta 26. 11. 2029
Farmakologie Lékařská fakulta 17. 9. 2024
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 20. 12. 2032
Chirurgie Lékařská fakulta 25. 2. 2033
Lékařská biologie Lékařská fakulta 17. 9. 2029
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 17. 9. 2029
Neurologie Lékařská fakulta 2. 8. 2029
Neurovědy Lékařská fakulta 2. 8. 2029
Oftalmologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Onkologie Lékařská fakulta 25. 2. 2033
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 29. 6. 2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 31. 10. 2029
Patologie Lékařská fakulta 31. 10. 2029
Pediatrie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Pediatrie Lékařská fakulta 20. 12. 2032
Psychiatrie Lékařská fakulta 2. 8. 2029
Radiologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Radiologie Lékařská fakulta 11. 11. 2027
Stomatologie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 25. 2. 2033

Kontakt

Silvie Doubravská

organizační referentka


telefon: 549 49 5790
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info