Historie fakulty

 • leden 1919

  Založení Masarykovy univerzity

  Masarykova univerzita byla zřízena v lednu 1919, tedy nedlouho po vzniku samostatného československého státu. Založení univerzity však nebylo plodem pouhého revolučního okamžiku. Předcházely mu desítky let trvající snahy všestranně se emancipující české společnosti o vytvoření druhého střediska národní vzdělanosti a kultury.

 • listopad 1919

  Zahájení výuky Všeobecného lékařství

  Zahájení výuky Všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě pro studenty Lékařské fakulty přednáškou Edwarda Babáka, který se zásadně podílel na vývoji Masarykovy univerzity a také Lékařské fakulty, kde se později stal děkanem.

 • 1920

  První budovy pro výuku

  První samostatné budovy pro výuku teoretických oborů Lékařské fakulty MU na křižovatce ulic Úvoz a Údolní.

 • 1924

  Na půdě LF MU vyroben inzulín v čistém stavu jako první v Československu

  Jako první český vědec dokázal vyrobit inzulín v čistém stavu Vilém Laufberger. Je-li řeč o Laufbergerovi, pak ovšem musí být zmíněn také jeho pedagog, významný vědec, Edward Babák. To on byl Laufbergerovým učitelem a kromě vědomostí mu dokázal předat i lásku k tomu, co dělal.

 • 1931

  Více než 1000 mediků na LF MU

  Počet posluchačů přesahuje tisícovku, Lékařská fakulta největší fakultou Masarykovy univerzity. Ve 20.–30. letech ročně promuje 130–180 lékařů, fakulta se profiluje výzkumnými úspěchy v oblasti fyziologie dýchání, mezibuněčných struktur, experimentální patologií a hematologií.

 • 1938

  Významná klinická pracoviště před druhou světovou válkou

  Možnosti praktického studia se pro studenty Lékařské fakulty postupně rozrůstaly například o dětskou kliniku (1923), zubní kliniku (1927), budovu Ústavu soudního lékařství (1930) a dále o ortopedickou kliniku (1933) nebo pavilon infekčních chorob (1934).

 • 1939–1945

  Uzavření fakulty nacisty a perzekuce pedagogů v průběhu druhé světové války

  Po okupaci nacistickými vojsky došlo i na postupné uzavírání vysokých škol a výuka byla přerušena. Prostory teoretické výuky sloužily jako vojenské lazarety.

 • 1945–1946

  Znovuotevření fakulty po druhé světové válce

  Lékařská fakulta se přestěhovala v enormně krátkém čase do nových prostor na Komenského náměstí a Joštově ulici, počet posluchačů se brzy blíží třem tisícům.

 • po 1945

  Zavedení studia ultrastruktury živé hmoty v biologii elektronovou mikroskopií

  V oblasti vědecké zavedla fakulta těsně po 2. světové válce zásluhou prof. MUDr. RNDr. Ferdinanda Herčíka v biologii studium ultrastruktury živé hmoty elektronovou mikroskopií. Prof. Herčík se dále věnoval také výzkumu účinků záření na buňku a organismus. Jeho práce měly řadu mezinárodních vazeb, což mu přineslo i členství ve Vědeckém výboru OSN pro zkoumání účinků záření i funkci místopředsedy rady guvernérů v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni.

 • 1951

  Zahájena výuka v zubařské větvi studia

 • 1956

  Provedení průkopnické operace na otevřeném srdci v hlubokém podchlazení

  Prof. MUDr. Jan Navrátil provedl na II. chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny první operaci chlopní na otevřeném srdci v hlubokém podchlazení. Téhož roku navštívil fakultu prof. Ch. N. Barnard. O dva roky později provedl prof. Navrátil první operace srdce s mimotělním oběhem ve střední Evropě a v letech 1963 a 64 implantace mechanických chlopní jako první v Československu.

 • 1960

  Masarykova univerzita přejmenována na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně

  Univerzita ztrácí své původní jméno a až do roku 1989 vystupuje pod označením Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

 • 1969

  Vynalezen neinvazivní měřič krevního tlaku

  Nejvýznamnějším přínosem profesora MUDr. Jana Peňáze, CSc. byl vynález neinvazivní, kontinuální registrace krevního tlaku. Měl mezinárodní ohlas, byl patentován a vyráběn. Dodnes se používá ve výzkumu i v klinické diagnostice. Nelze opomenout, že Peňázovy práce znamenaly vůbec první aplikaci teorie řízení srdečně-oběhové soustavy.

 • 1978

  Let kosmické lodi Sojuz do vesmíru

  Tento let byl vyvrcholením výzkumu na Katedře fyziologie LF, která byla zařazena do programu INTERKOSMOS. Cílem pokusů Těploobměn 2 bylo vyhodnotit stav tepelného komfortu prostředí pro člověka v podmínkách mikrogravitace orbitální laboratoře a prokázat, že tepelné vjemy kosmonauta i tepelný stav jeho organizmu lépe korelují s údaji čidla elektrického dynamického katatermometru, než s dosud používanými metodami měření teploty vzduchu nuceně cirkulujícího v kabině orbitální laboratoře.

 • 60. až 80. léta

  Výzkum totální náhrady srdce

  V oblasti totální náhrady srdce zkoumala skupina vedená prof. MUDr. J. Vašků přežití zvířat s implantovanými náhradami srdce a uskutečnila první aplikace umělého srdce v klinické praxi.

 • 1969–1989

  Výstavba areálu Fakultní nemocnice Bohunice

  O vybudování se uvažovalo již od konce války, kdy kapacity chorobince ze třicátých let (dnešní staré zástavby) přestaly dostačovat. Ve druhé polovině 60. let byla proto ateliérem Stavoprojekt Brno vypracována studie k investičnímu záměru a následně i projektová dokumentace. Od položení základního kamene k úplné realizaci komplexu nových budov ale mělo uplynout ještě dalších dvacet let.

 • 1982

  První „dítě ze zkumavky“

  Studium lidské reprodukce a řešení výzkumů poruch plodnosti bylo v roce 1982 završeno ve Fakultní porodnici na Obilním trhu narozením prvního "dítěte ze zkumavky" v Československu.  Použitá metoda transferu gamet do vejcovodu (GIFT) byla uznána jako světová priorita, na níž pracoval vědecký tým: prof. MUDr. Dvořák, prof. MUDr. L. Pilka, prof. MUDr. P. Trávník, MUDr. J. Tesařík, prof. MUDr. Z. Čupr a prof. MUDr. P. Ventruba.

 • 1983

  Uskutečněna první transplantace jater v  České republice

  Rozvinul se výzkum transplantace životně důležitých orgánů se zaměřením na technické a imunologické problémy a byla úspěšně uskutečněna transplantace jater. Týmem odborníků prof. MUDr. V. Kořístek, prof. MUDr. J. Černý, RNDr. J. Hökl, doc. MUDr. Z. Gregor, doc. MUDr. J. Leypold, MUDr. F. Hejl 

 • 1984

  IVF metoda

  Studium lidské reprodukce dále pokračovalo úspěchem, narodilo se první dítě po in vitro fertilizaci a přenosu embryí do dělohy (IVF/ET) ve střední a východní Evropě.

 • 1987

  Implantace umělého srdce

 • 1990

  Návrat univerzity k původnímu názvu Masarykova univerzita

  Po sametové revoluci dochází k rozvoji akademické samosprávy a studentského spolkového života. Univerzita se také vrací ke svému původnímu názvu.

 • 2002

  První ročník Mendel Lectures

  Mendel Lectures, tedy cyklus přednášek světově uznávaných vědců, pořádá Biologický ústav LF MU a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

 • 2004–2010

  Nový Univerzitní kampus Bohunice

  Výstavba se skládala z rekonstrukce budov nynějšího Morfologického centra, stavby Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií ILBIT, stavby Akademického výukového a výzkumného areálu, do kterého postupně přesídlila Lékařská fakulta.

 • 2005

  Česká prvenství v srdeční a transplantační chirurgii v Brně

  Tým odborníků v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno provedl jako první transplantace současně tří orgánů srdce, jater a ledviny u jednoho pacienta a má za sebou řadu dalších prvenství v ČR.

 • od 2005

  Série úspěchů LF MU v oblasti léčby rakoviny

  Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, které se zaměřuje na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu.

 • 2014

  Dokončení areálu Středoevropského technologického institutu (CEITEC)

  Vědecko-výzkumná instituce CEITEC propojuje biology, lékaře, chemiky, techniky, fyziky, veterináře a další odborníky s cílem interdisciplinárního propojení výzkumu s velkým podílem medicínských oborů.

 • 2017

  Projekt Simulačního centra LF MU schválen MŠMT

 • 2018

  Zahájena stavba Simulačního centra LF MU (SIMU)

  Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, jehož výstavba nyní probíhá, bude v českých podmínkách zcela unikátním pracovištěm, na kterém bude probíhat praktická výuka studentů medicíny a zcela zásadním způsobem promění způsob výuky lékařských oborů.

 • 2018

  Upevňujeme vztahy se zaměstnanci a spolupracujeme více se studenty

  Vzniká Oddělení pro strategii a vnější vztahy. Pořádáme první ročník Campus Day pro studenty i zaměstnance, první ročník Grilování děkanů všech kampusových fakult i první ročník Piety za dárce těl, na kterém spolupracuje Spolek mediků a Anatomický ústav LF MU.

 • 2019

  Oslavy 100 let založení Masarykovy univerzity

  Součástí oslav byl Den pro absolventy, Slavnostní obřad udílení Zlatých a Stříbrných medailí Masarykovy univerzity, Slavnostní ceremoniál udílení Pamětních medailí Lékařské fakulty MU. Na Slavnostní imatrikulaci studentů LF MU a PrF MU v posluchárně na Ústavu soudního lékařství zazněly úryvky z prvních přednášek univerzity. Rok oslav vyvrcholil reprezentačním plesem LF MU a Spolku mediků. Zde jsme vyhlásili výsledky projektu na podporu dárcovství krve 100 litrů DÍKY MUNI.

 • 2020

  Zahájení výuky v SIMU

  První říjnový týden byla zahájena pravidelná výuka v Simulačním centru LF MU. Jako první se do sem podívali studenti prvních ročníků českých i anglických studijních programů Všeobecného a Zubního lékařství. Absolvovali zde praktická, zcela inovovaná a na míru šitá pro SIMU, cvičení z první pomoci.

 • 2021

  Stáváme se hrdým držitelem HR Award

  Jde o certifikaci HR Excellence in Research Award, kterou uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručují profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí tím, že implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers)

 • 2021

  Vzniká nový studijní program Simulace v medicíně

  Rozšiřujeme nabídku doktorského studia o nový studijní program Simulace v medicíně (Healthcare Simulation), který v listopadu 2021 obdržel akreditaci. Uskutečňován bude v českém i anglickém jazyce. 

 • 2022

  První česká mobilní aplikace na podporu duševního zdraví pro onkologické pacienty

  Výzkumníci z LF MU vyvinuli mobilní aplikaci MOÚ MindCare. Pomocí moderních technologií získají pacienti Masarykova onkologického ústavu novou možnost duševní podpory v průběhu náročné léčby i po jejím skončení. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info