FAQ

Na jaké programy LF MU si můžu podat přihlášku?

Magisterské studijní programy

 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství

Bakalářské studijní programy

 • Dentální hygiena
 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Nutriční terapie
 • Optika a optometrie
 • Ortoptika
 • Radiologický asistent
 • Zdravotnické záchranářství
 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka

Navazující magisterské programy

 • Fyzioterapie
 • Intenzivní péče (i v kombinované formě)
 • Nutriční specialista
 • Optometrie
 • Veřejné zdravotnictví (jen kombinovaná forma)

Podrobnější informace o studijních programech najdete v sekci "Studijní programy".

Jak si podám elektronickou přihlášku na LF MU?

Přihlášky na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity se podávají pouze elektronicky. Papírová forma přihlášky není akceptována.

Na stránce Přihláška ke studiu MU zvolíte „Založit přihlášku“.

Bez popisku

vyberte typ, formu studia, fakultu a potvrdíte tlačítkem „Vyhledat“.

Bez popisku

Z nabízených možností zvolíte požadovaný program. Pokud chcete přihlášku podat, klikněte na „Založit“. Budete ještě vyzváni k doplnění informací, potvrzení e-mailové adresy a k potvrzení podání přihlášky. Až po potvrzení je přihláška úspěšně podána.

Své podané přihlášky můžete editovat/upravovat v e-přihlášce pod odkazem „Moje přihlášky“.

Jak se přihlásím do své založené e-přihlášky?

Na stránce e-přihláška kliknete na tlačítko "Moje přihlášky":

Bez popisku

Zde vidíte dvě možnosti:

1) Přihlášení přes údaje přihlášky
2) Přihlášení přes IS MU

Bez popisku

Ad 1) je potřeba využít ve chvíli, kdy jste při zakládání e-přihlášky vyplnil(a) svůj soukromý e-mail, tj. přihláška byla podána tzv. "neutentizovaně".

Zde byste měl(a) pro přihlášení využít buď e-mail, který jste zadal(a) při zakládání e-přihlášky, rodné číslo nebo číslo přihlášky a dále heslo, které jste si zvolil(a) při zakládání e-přihlášky. Pokud jste toto heslo zapomněl(a), je možné kliknout na odkaz "Zapomněl(a) jsem přihlašovací údaje".

Bez popisku

Zde si po zadání údaje, který si pamatujete (e-mail, který zadal při zakládání e-přihlášky, rodné číslo nebo číslo přihlášky) získáte nové heslo.

Ad 2) Využijte, pokud již máte přístup do ISu (na MUNI už jste v minulosti studoval(a) nebo pracoval(a)) a přihlášku založil(a) a podal(a) tzv. "autentizovaně" v ISu. Zde by jste měl(a) pro přihlášení využít své UČO a primární heslo. Pokud jste primární heslo zapomněl(a), je možné kliknout na odkaz "Nemůžete se přihlásit?".

Bez popisku

Zde se dostanete na přehled možností, které můžete pro obnovení svého přístupu k účtu v ISu využít:

Bez popisku

Nejpraktičtější se v tomto případě jeví možnost přihlášení přes identitu občana.

Důležité
Někdy dochází k tomu, že má uchazeč více přihlášek, přičemž některé podával autentizovaně, zatímco jiné neautentizovaně. V takových případech uchazeč nikde neuvidí všechny přihlášky najednou. Pro zobrazení musí vždy použít správné údaje, tj. pro ty neautentizované číslo přihlášky a zvolené heslo, pro ty autentizovaně podané UČO a primární heslo.

Jak zaplatím elektronickou přihlášku na LF MU?

Ve svojí e-přihlášce zvolíte „Moje přihlášky“. Kromě jiných důležitých informací zde najdete odkaz „Zaplatit přihlášku“, který Vás přesměruje do Obchodního centra, kde výběr potvrdíte odkazem „Objednat“. Po vyplnění informací přihlášku elektronicky zaplatíte.

Chci studovat vybraný studijní program, jaké předměty budu muset absolvovat a kdy/kde bude probíhat výuka?

Všechny důležité informace jako struktura fakulty, Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity, důležité termíny v rámci semestru a předměty vyučované v jednotlivých programech najdete ve studijním katalogu pro daný akademický rok.
Aktuální podrobnosti o místě výuky, rozvrhu, způsobu ukončení, cílů předmětu a další informace naleznete v Informačním systému MUNI, do kterého získáte přístup po zápisu do studia.

Jaké jsou podmínky přijetí bez přijímací zkoušky a kolik studentů se takhle přijme?

Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout až 30 % uchazečů z celkové kapacity programu Všeobecné lékařství pro daný akademický rok. Podmínkou pro podání žádosti je splnění všech podmínek uvedených v bodech 1. – 3. současně.

1. Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí absolvovat celé studium střední školy na uzemí České republiky a být ve školním roce 2023/2024 studentem posledního maturitního ročníku, v denním programu ukončeném maturitní zkouškou.

2. Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních (tj. vždy 2. pololetí) za 1., 2., a 3. roky SŠ studia a dále vysvědčení za 4. rok SŠ studia, musí být pro program Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100. Žádost uchazeč v době podání elektronické přihlášky doloží úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení. Pololetní vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno výpisem známek potvrzeným střední školou. Studijní oddělení LF MU vypočte průměr na tři platná desetinná místa a vytvoří pořadník.

3. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie a fyzika v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně).

Rozhodnutí o přijetí bez přijímací zkoušky bude respektovat pořadí uchazečů vytvořené v souladu s bodem 2. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného aritmetického průměru prospěchu, je navrženo přijetí celé této skupiny v rámci alokované kapacity. Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám a je navržen na přijetí. V opačném případě bude uchazeč pozván k vykonání přijímací zkoušky a jeho výborný středoškolský prospěch bude zohledněn přičtením 3 bodů do pořadníku dle počtu bodů z přijímacích zkoušek. Doporučujeme pravidelně kontrolovat e- přihlášku, ve které naleznete potřebné informace.

Upozornění:

 • Nezapomeňte žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek vyznačit ve své e-přihlášce do 29. 2. 2024.
 • Listinnou žádost včetně příloh doručte do 29. 2. 2024 na adresu: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno.
 • Uchazeči přijati na základě prominutí přijímací zkoušky vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení, do studia se na výzvu zapíší distančně (on-line) do 10. 6. 2024 a dostaví se dne 12. 6. 2024  na pozápisovou informační schůzku.

Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek

Jak si můžu zvednou šance u přijímaček? Je nějaká taková možnost?

Ano, je to možné. Pouze ve studijních programech Všeobecné a Zubní lékařství.

U nás máte možnost zažádat o bodové zvýhodnění u přijímací zkoušky, tzv. bodovou bonifikaci vybraných kompetencí. Počet získaných bodů za Vaše kompetence bude připočten k celkovému bodovému zisku v písemných testech. Získáte-li dostatek bodů, může Vám být dokonce prominuta přijímací zkouška do studijního programu Všeobecné lékařství.

Uznány mohou být následující kompetence:

 • Jazykové certifikáty na úrovni C1 a výše, které dokladují znalost některého ze světových jazyků angličtina, němčina, španělština či francouzština
 • Umístění ve vybraných předmětových soutěžích kategorie A olympiády, středoškolská odborná činnost
 • Definovaný výsledek v dalších vybraných zkouškách Matematika rozšiřující (CERMAT), AP zkoušky z biologie, chemie, fyziky nebo statistiky (Centrum pro talentovanou mládež)

Upozornění:

 • Nezapomeňte žádost o bonifikaci vyznačit ve své e-přihlášce do 29. 2. 2024.
 • Listinnou žádost včetně příloh doručte do 29. 2. 2024 na adresu: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno. Získáte-li dostatek bodů, může Vám být prominuta přijímací zkouška do studijního programu Všeobecné lékařství.
 • Žádosti s přílohami odevzdané v pozdějším termínu, nejdéle však do 31. 5. 2024, budou přijaty a přidělené body budou připočteny k výsledku přijímací zkoušky.
 • Uchazeč bude vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám a bude navržen na přijetí na základě bonifikace vybraných kompetencí. Po doložení autorizované konverze maturitního vysvědčení mu bude umožněn distanční (on-line) zápis do studia programu Všeobecné lékařství do 10. 6. 2024.​ V opačném případě bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce.
 • U studijního programu Zubní lékařství přijímací zkoušku NELZE PROMINOUT z kapacitních důvodů programu, body však budou připočteny k výsledku přijímací zkoušky.

Konkrétní informace o bodovém zvýhodnění, uznávaných certifikátech a jednotlivé žádosti o bonifikaci naleznete níže.

Tabulka bodové bonifikace za vybrané kompetence Žádost o bonifikaci I - jazykový certifikát Žádost o bonifikaci II - olympiády a SOČ Žádost o bonifikaci III - definovaný výsledek vybraných zkoušek

Jak se dozvím, kdy a kam se mám dostavit na přijímačky?

Všechny potřebné informace o konání přijímacích zkoušek najdete ve své e-přihlášce v sekci "Moje přihlášky" (papírové již nic neposíláme).

 

U příslušné přihlášky klikněte na tlačítko „Informace k přijímacímu řízení“:

Bez popisku

Zde naleznete kompletní informace včetně pozvánky k přijímacím zkouškám (v sekci „Dokumenty“):

Bez popisku

Doporučujeme pravidelně kontrolovat svoji e-přihlášku. Informace o konání přijímací zkoušky v ní naleznete nejpozději 14 dní před konáním samotné zkoušky. Harmonogram přijímacích zkoušek zveřejňujeme na webu LF MU vždy k 1. 11.

Podal(a) jsem si přihlášku na dva programy, ale pozvánka mi přišla jenom jedna, proč?

Pokud máte založeno více přihlášek na magisterské studijní programy nebo více přihlášek na bakalářské studijní programy, přijímací zkoušku píšete jenom jednou a teda i pozvánka k přijímací zkoušce je doručena jenom jedna. Získaný počet bodů je platný pro všechny založené přihlášky. Přijímací zkoušky píšete pod číslem přihlášky, s kterým Vám přišla pozvánka.

Pokud máte přihlášku jak na magisterské, tak na bakalářské programy, píšete přijímací zkoušku dvakrát, pro magisterské programy zvlášť (pod jedním číslem přihlášky) a pro bakalářské zvlášť (pod druhým číslem přihlášky). Pozvánku s číslem přihlášky, pod kterým píšete přijímací zkoušku, najdete ve formátu .pdf v dokumentech ve Vaší e-přihlášce.

Kdy a kam mám přinést kopii maturitního vysvědčení?

Kopii maturitního vysvědčení k přijímacím zkouškám nenoste! Papírově již nic nepřijímáme, ale vše je potřeba řešit přes Vaši e-přihlášku.

Maturitní vysvědčení

V případě úspěšného zvládnutí přijímací zkoušky do bakalářského nebo magisterského studijního programu, obdrží uchazeč návrh na přijetí ke studiu s instrukcí k vložení autorizované konverze maturitního vysvědčení do své e-přihlášky. Uchazeč provede autorizovanou konverzi českého dokladu o středoškolském vzdělání.

V případě, že uchazeč získal doklad o ukončení středoškolského studia v zahraničí postupuje dle návodu níže "Ověření zahraničního vzdělání".

Do kdy dodat maturitní vysvědčení?

 • Pro uchazeče přijaté bez přijímacích zkoušek na Všeobecné lékařství: 9. 6. 2024
 • Pro uchazeče přijaté na základě přijímacích zkoušek na Všeobecné lékařství a Zubní lékařství: 1. 7. 2024
 • Pro uchazeče přijaté do bakalářských studijních programů: 3. 7. 2024
Pro maturanty z ČR

Postup České pošty

Autorizovaná konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby je úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu v elektronické podobě ve formátu PDF, ověření shody obsahu vstupu a výstupu a připojení doložky o provedení konverze k výstupu.

Výstup může být dle požadavku žadatele na Czechpointu České pošty:
uložen do Úschovny, odkud si ji žadatel může vyzvednout
zaslán do zvolené datové schránky (dále jen „DS“), respektive do DS žadatel obdrží oznámení o uložení dokumentu do Úschovny (oznámení obsahuje unikátní kódy pro vyzvednutí výstupu z Úschovny)


Při volbě zaslání do DS pracovník pošty vyhledá požadovanou DS podle sdělení žadatele. Informace lze dohledat pomocí ID DS, IČO, nebo názvu subjektu. Pracovník pošty následně s vyhledanými identifikačními údaji DS seznámí žadatele a požádá ho o odsouhlasení, že byla vyhledána požadovaná DS. Pokud žadatel souhlasí, pracovník tuto volbu potvrdí. Bez souhlasu žadatele k potvrzení odeslání do vybrané DS nemůže dojít.
Ke konvertovanému dokumentu bohužel již nemá Česká pošta přístup. Dokument je možné vyzvednout pomocí unikátních kódů na webových stránkách Úschovny (volba „Vyzvednout dokument“). Dokument je v Úschovně uložen a připraven k vyzvednutí po dobu 30 kalendářních dnů. Po uplynutí 30 kalendářních dnů je výstup konverze automaticky nenávratně smazán.

Pro maturanty ze SR

Ověření zahraničního vzdělání

Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání ve státech, které mají ekvivalenční dohodu uzavřenou s Českou republikou, tj. Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko a Slovinsko musí vložit autorizovanou konverzi dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání. V případě, že je tento doklad v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí být konverze tohoto dokladu včetně soudního překladu. K vytvoření autorizované konverze dokladu o SŠ vzdělání může uchazeč využít služeb Czech POINTU České poštypošty na Slovensku.

Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v jiných státech, než jež je Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko a Slovinsko, vloží do své e-přihlášky autorizovanou konverzi dokladu o uznání zahraničního vzdělání (tzv. nostrifikaci) nebo ověření zahraničního vzdělávání (možné pouze pro účely přijímacího řízení na LF MU viz. níže).

Doklad o uznání zahraničního středoškolského vzdělání neboli nostrifikace je úřední doklad o uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR a uchazeči o něj mohou požádat na školských odborech jednotlivých Krajských úřadů, v Praze na magistrátu hl. m. Prahy. Postup k podání žádosti o nostrifikaci je dostupný zde. Toto uznání zahraničního vzdělání platí na všech vysokých školách v ČR a lze jej využít i k jiným účelům.

Pokud má uchazeč zájem o ověření předchozího studia pouze pro potřeby přijímacího řízení na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, může se s žádostí o ověření zahraničního vzdělání obracet na Zahraniční oddělení LF MU. Kontakt: Bc. Zuzana Pilátová, e-mail: zpilatova@med.muni.cz

Verification of foreign education Ověření zahraničního vzdělání

POZOR

Bez dodání dokladu o středoškolském vzdělání v konvertované podobě nelze uchazeče přijmout ke studiu. Teprve po vložení autorizované konverze maturitního vysvědčení (případně autorizované konverze uznání zahraničního středoškolského vzdělání, viz výše), Vám bude vystaveno do e-přihlášky rozhodnutí o přijetí ke studiu a budete pozváni na informační pozápisovou schůzku. Náhradní termíny maturit pro účely zápisu ke studiu na LF MU nebudou akceptovány. Podmíněný zápis není možný.

Neodmaturoval(a) jsem v řádném termínu, mám náhradní termín v září, můžu se zúčastnit přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky se sice bez maturitní zkoušky účastnit můžete, ale v případě přijetí je nutné mít složenou maturitní zkoušku k datu zápisu do studia, jinak není zápis ke studiu možný!

Nemůžu se zúčastnit přijímací zkoušky v termín kdy jsem pozván, můžu se dostavit v jiný termín?

To bohužel není možné. Termíny jsou zveřejněny vždy k 1. 11. a tudíž jsou známy s dostatečným předstihem. Po odeslání pozvánky není možná změna termínu, ani se nevypisuje náhradní termín. Jediná výjimka je závažná zdravotní komplikace doložena dokladem od lékaře.

Je možné si zařídit ubytování na kolejích v době přijímacích zkoušek?

Ano, v případě volné ubytovací kapacity, můžete být v době konání přijímacích zkoušek na LF MU ubytování na některé z kolejí. Ubytování je nutné si osobně sjednat přes Správu kolejí a menz MU na e-mailové adrese ubytovani@skm.muni.cz.

Jsem zapsán do studia, ale nemůžu se dostavit na pozápisovou informační schůzky, bude vypsán náhradní termín?

Náhradní termíny informačních schůzek nevypisujeme. Máte ale několik možností:

 • Zplnomocníte svého zástupce, který se na schůzku dostaví. Ten musí mít ověřenou plnou moc s Vaším podpisem pro účely předání hesla pro ztotožnění studenta v Informačním systému MU (IS MU) a všechny informace Vám pak předá.
 • Po zápisu do studia on-line se zvládnete i on-line ztotožnit v Informačním systému MU (IS MU), všechny potřebné informace si najdete na našem webu v sekci pro studenty a objednáte se na focení nejpozději do 15. 8.. Fotku potřebujeme pro kompletní ztotožnění a zároveň pro výrobu studentské průkazu ISIC, který potřebujete nejen pro vstup do učeben.
 • Napíšete na studijní oddělení a domluvíte se na individuální schůzce během léta.

Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity, bude se posunovat hranice?

Obecně se na LF hranice neposouvá, počet přijatých převyšuje kapacitu daného programu/oboru, již dopředu  počítáme s tím, že se někteří studenti nezapíšou. V případě zápisu nízkého počtu uchazečů automaticky posouváme hranici přijetí a dobíráme uchazeče v pořadí podle počtu bodů z přijímacích zkoušek. Uchazeči jsou osloveni e-mailem a obdrží návrh na přijetí do své e-přihlášky. Je tedy bezpředmětné si posílat odvolání.

Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity / neudělání zkoušky, jak si mám podat odvolání?

Odvolání si nepodávejte, pokud nemáte relevantní důvod! Pokud jste ve výsledkové listině pod čarou, není to důvod na odvolání! Řešením je počkat si, jestli se nebude posunovat hranice (viz výše), případně pokud jste nebyl(a) přijat(a) z kapacitních důvodů, můžete si podat přihlášku do programů celoživotního vzdělávání.

Jaké jsou podmínky přihlášení se k celoživotnímu vzdělávání?

Přihlášku si v termínu od 25. 6. do 10. 8. může podat ten, kdo nebyl přijat z kapacitních důvodů, ale splnil minimální bodovou hranici pro přijetí u přijímací zkoušky. Více informací o programech celoživotního vzdělávání naleznete na webu LF MU.

Pokud studuji nějaký bakalářský program na LF MU, můžu přestoupit na LF MU na jiný program?

Ne, to bohužel není možné. Přestup jako takový nelze realizovat bez podrobení se přijímacích zkouškám. Vždy je nutné si založit e-přihlášku, složit přijímací zkoušku a v případě přijetí je možné požádat o uznání předmětů předchozího studia, pokud od ukončení předmětu neuplynulo více jak tři roky, rozsah a obsah studia musí být porovnatelný atd. viz. Směrnice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2018 o Uznávání předmětů na LF MU.

Studuji Všeobecné lékařství na jiné univerzitě, můžu přestoupit na LF MU? Za jakých podmínek?

Ne, to bohužel není možné. Přestup jako takový nelze realizovat bez podrobení se přijímacích zkouškám. Vždy je nutné si založit e-přihlášku, složit přijímací zkoušku a v případě přijetí je možné požádat o uznání předmětů předchozího studia, pokud od ukončení předmětu neuplynulo více jak tři roky, rozsah a obsah studia musí být porovnatelný atd. viz. Směrnice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2018 o Uznávání předmětů na LF MU.

Jsem cizinec, potřebuji doložit znalost češtiny do českého studia?

Ne, není třeba. Na Lékařské fakultě MU nevyžadujeme dokladovat úroveň znalosti českého jazyka, ale doporučujeme znalost na minimální úrovni B2.

Nabízí LF MU kurz češtiny pro cizince?

Jazykové kurzy pořádá Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Doporučujeme sledovat stránky CJV MUNI a nabídku pro veřejnost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info