Zapište se online

V případě úspěšně vykonané přijímací zkoušky (nebo přijetí na základě bonifikací či prominutí přijímací zkoušky) najdete ve své e-přihlášce "Návrh na přijetí do studia". V ten okamžik to znamená signál pro provedení distančního zápisu do studia. K nám na fakultu se fyzicky zapisovat nechodíte. Dodržte následující kroky.

Doložte maturitní vysvědčení

Zápis do studia je podmíněn složením maturitní zkoušky pro pomaturitní studium (bakalářské či magisterské). Nám toto doložíte prostřednictvím autorizované konverze maturitního vysvědčení do e-přihlášky. V případě složení maturity v zahraniční (netýká se SR), doložíte nostrifikaci (úřední potvrzení o uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR). Uchazeči o studium navazujících magisterských programů dokládají potvrzení o úspěšném absolvování bakalářského studia.

Distančně se zapište

Vyčkejte, až potvrdíme Vámi vložené maturitní vysvědčení (nebo bakalářský diplom). Poté se v e-přihlášce objeví volba "Zapsat se ke studiu". Klikněte na tlačítko a vyčkejte, až v e-přihlášce obdržíte i "Rozhodnutí o přijetí."

Ztotožněte se

V momentě přijetí Vás ještě potřebujeme ztotožnit. To provedete pouze v e-přihlášce a poté již za námi můžete přijít na fakultu.

Informační schůzka

Po distančním zápisu a následném ztotožnění se obdržíte pozvánku na informační schůzku, kde získáte přihlašovací údaje do Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). IS MU je základní digitální platforma univerzity určená pro studijní administrativu, e-learning a kumunikaci. Zároveň se na fakultě vyfotíte (do ISu a na studentský průkaz ISIC). I toto ztotožnění lze provést online.

Doložte maturitní vysvědčení pro magisterské a bakalářské studium

Maturitní vysvědčení

V případě úspěšného zvládnutí přijímací zkoušky do bakalářského nebo magisterského studijního programu, obdrží uchazeč návrh na přijetí ke studiu s instrukcí k vložení autorizované konverze maturitního vysvědčení do své e-přihlášky. Uchazeč provede autorizovanou konverzi českého, případně konverzi zahraničního dokladu o středoškolském vzdělání, rovnocenném dle tzv. ekvivalenční dohody uzavřené mezi Českou republikou a Slovenskem, Maďarskem, Německem, Polskem a Slovinskem. Uchazeči o studium z jiné země se zahraničním studiem vkládají autorizovanou konverzi nostrifikace = úřední doklad o uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR. Jestliže je doklad v jiném, než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je nutné přiložit také autorizovanou konverzi překladu. K vytvoření autorizované konverze dokladu o SŠ vzdělání může uchazeč využít služeb Czech POINTU České pošty i pošty na Slovensku.

Do kdy dodat maturitní vysvědčení?

  • Pro uchazeče přijaté bez přijímacích zkoušek na Všeobecné lékařství: 9. 6. 2024
  • Pro uchazeče přijaté na základě přijímacích zkoušek na Všeobecné lékařství a Zubní lékařství: 1. 7. 2024
Pro maturanty z ČR
Pro maturanty ze SR

Ověření zahraničního vzdělání

Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v jiných státech, než jež je Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko a Slovinsko, vloží do své e-přihlášky autorizovanou konverzi dokladu o uznání zahraničního vzdělání (tzv. nostrifikaci).

O uznání zahraničního středoškolského vzdělání (nostrifikaci) mohou uchazeči požádat na školských odborech jednotlivých Krajských úřadů, v Praze na magistrátu hl. m. Prahy. Postup k podání žádosti o nostrifikaci je dostupný zde. Toto uznání zahraničního vzdělání platí na všech vysokých školách v ČR a lze jej využít i k jiným účelům. Pokud má však uchazeč zájem o ověření předchozího studia pouze pro potřeby přijímacího řízení na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, může se s žádostí o nostrifikaci obracet na Zahraniční oddělení LF MU. Kontakt: Bc. Zuzana Pilátová, e-mail: zpilatova@med.muni.cz

Verification of foreign education Ověření zahraničního vzdělání

 

POZOR! Bez dodání dokladu o středoškolském vzdělání v konvertované podobě nelze uchazeče přijmout ke studiu. Teprve po vložení autorizované konverze maturitního vysvědčení (případně autorizované konverze uznání zahraničního středoškolského vzdělání, viz výše), Vám bude vystaveno do e-přihlášky rozhodnutí o přijetí ke studiu a budete pozváni na informační pozápisovou schůzku. Náhradní termíny maturit pro účely zápisu ke studiu na LF MU nebudou akceptovány. Podmíněný zápis není možný.

Doložte bakalářský diplom pro navazující magisterské studium

Bakalářský diplom

V případě úspěšného zvládnutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu, obdrží uchazeč návrh na přijetí ke studiu s instrukcí k vložení autorizované konverze bakalářského diplomu do své e-přihlášky. K vytvoření autorizované konverze dokladu o předchozím bakalářském vzdělání může uchazeč využít služeb Czech POINTU České poštypošty na Slovensku. ​Jestliže je uchazeč absolventem bakalářského studia na Masarykově univerzitě, postačí vložit do e-přihlášky prostou kopii bakalářského diplomu.

Do kdy dodat bakalářský diplom?

  • Termín pro odevzdání konverze je 8. 7. 2024.
Pro uchazeče z ČR
Pro uchazeče ze SR

Ověření zahraničního vzdělání

Uchazeči, kteří absolvovali předchozí bakalářské studium v jiném státě, než je Česká republika, vloží do své e-přihlášky autorizovanou konverzi dokladu o uznání zahraničního vzdělání (tzv. nostrifikaci).

O osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (a příp. rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice, pokud je osvědčení přílohou tohoto rozhodnutí) je možné požádat na české veřejné vysoké škole nebo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvu obrany ČR či Ministerstvu vnitra ČR.

Obecné informace o postupu při uznávání vzdělání na webu MU.

 

 POZOR 

V červenci mohou být do navazujících magisterských studií zapsáni pouze ti uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a mají úspěšně složenou bakalářskou státní zkoušku v příslušném programu/oboru. Bez dodání dokladu o bakalářském vzdělání v konvertované podobě nelze uchazeče přijmout ke studiu. Teprve po vložení autorizované konverze bakalářského diplomu (případně autorizované konverze uznání zahraničního vzdělání, viz výše), Vám bude vystaveno do e-přihlášky rozhodnutí o přijetí ke studiu a budete pozváni na informační pozápisovou schůzku. Podmíněný zápis není možný.


Jste zapsáni ke studiu?

Průvodce pro prváky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info