Naše mise

Bez popisku

Posláním Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je vzdělávat nové generace lékařů a zdravotníků, sdílet své nejlepší znalosti a dovednosti a aktivně se podílet na rozvoji výzkumu a vědeckých poznatků. Pilíř našich hodnot spočívá v respektu k člověku v jeho individuální rozmanitosti a závazku poskytovat léčebnou péči lidem bez ohledu na jejich sociální status, zdravotní stav či náboženské přesvědčení. Naším cílem je napomáhat kontinuálnímu zlepšování kvality života a podmínek pro lidské bytí.

Jsme aktivní v mezinárodních sítích v oblasti vzdělávání, vědy i veřejné správy. Dlouhodobě jsme tvůrci a nositeli témat v oblasti péče o zdraví, osvěty a prevence. Tato témata prosazujeme v regionálních, národních i mezinárodních politikách.

Budujeme kvalitní zázemí, stimulující prostředí a transparentní personální politiku, která bude lákavá jak pro juniorní výzkumníky, tak pro etablované vědce a klinické pracovníky. Management lidských zdrojů vnímáme jako klíčový pro dynamický vývoj fakulty.

Našim cílem je, aby LF MU byla úspěšnou a mezinárodně uznávanou institucí s excelentním výzkumem, jasně definovanou silnou společenskou rolí a silně zakořeněnou akademickou kulturou. Aby se stala místem atraktivním pro kariéru, studium i život. I nadále chceme být vyhledávaným partnerem pro spolupráci s akademickým, zdravotnickým, průmyslovým i veřejnosprávním sektorem.

Výuka a vzdělávání

Usilujeme o pozici lídra v oblasti lékařského i nelékařského zdravotnického vzdělávání ve střední Evropě. LF MU má být vnímána jako prestižní a přátelské místo pro studium i budování akademické kariéry, atraktivní pro excelentní studenty i pedagogy.

LF MU vždy byla, je a bude fakultou profesní. Zakládáme si proto na maximální péči o naše pregraduální studenty, kterým nabízíme široké možnosti studia lékařských i nelékařských studijních programů v prezenční i kombinované formě. Neustále usilujeme o udržení vysoké kvality studia, o jeho inovaci a kultivaci. Díky excelentním teoretickým ústavům, úzkému propojení s brněnskými fakultními nemocnicemi i dalšími špičkovými zdravotnickými zařízeními a jednomu z největších a nejmodernějších simulačních center ve střední Evropě se nám daří držet krok s nejnovějšími světovými trendy v medicíně.

Prioritou je rovněž kontinuální rozvoj jazykových kompetencí našich studentů, akademických i administrativních pracovníků. Podporujeme mezinárodní spolupráci, studentské i zaměstnanecké mobility a jakékoliv další aktivity, vedoucí k posílení internacionalizace.

Bez popisku

Výzkum a doktorské studium

Doktorské studium i vědecká činnost LF MU pokrývá celé spektrum biomedicínského výzkumu. I nadále chceme být místem inovací ve vzdělávání, výzkumu a vývoji v oblasti medicíny. Naše výzkumné aktivity musí odrážet nejaktuálnější trendy, sledovat společenské zájmy a respektovat etické zásady výzkumu. I v budoucnu je třeba podporovat aktivity spojené s translací výsledků základního výzkumu do klinické praxe a navazování zahraničních výzkumných spoluprací. Jako klíčovou vnímáme přímou podporu grantových aktivit a zapojení co nejširšího počtu akademických pracovníků do grantové činnosti.

Doktorské studenty vnímáme jako plnohodnotné mladé výzkumníky a doktorské studium za jeden z pilířů vědeckovýzkumné činnosti fakulty. Proto budeme i nadále usilovat o rozvoj doktorského studia, s důrazem na kvalitu školitelů a uchazečů, pěstování vědecké integrity, zlepšení socioekonomického postavení našich doktorandů a jejich zapojení do vědecko-výzkumných struktur lokálního i globálního charakteru.

Akademické prostředí, společenská role a odpovědnost

Jednou z našich největších předností je otevřenost fakulty k okolnímu prostředí. Naší prioritou je poskytovat bezpečné, důstojné, motivující, respektující a inspirující prostředí všem studentkám, studentům, zaměstnankyním i zaměstnancům. Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti a toho, že etické a humanistické hodnoty je potřeba nejen uchovávat, ale i neustále rozvíjet. Aktivně se hlásíme k naší společenské roli a odpovědnosti z této role vyplývající. Usilujeme o udržitelně orientovaný výzkum i vzdělávání a o osvětu vedoucí ke zdravé a trvale udržitelné společnosti.

Výše uvedené priority jsou detailně formulovány ve Strategickém záměru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na léta 2021-2028.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info