Přijímací řízení

0 %

uchazečů je přijato

0 %

našich absolventů pracuje ve vystudovaném oboru

Přihlášku podejte online

Od 1. listopadu do konce února se můžete přihlásit prostřednitvím elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná). Na každý program se podává samostatná přihláška. Až po potvrzení e-mailové adresy je přihláška úspěšně podána a je třeba ji zaplatit. 

Veškerá komunikace probíhá elektronicky v e-přihlášce. Poštou nic nezasíláme.

E-přihláška

Jak uhradit poplatek za přihlášku?

Na internetových stránkách Přihláška ke studiu MU zvolíte „Moje přihlášky“. Kromě jiných důležitých informací zde najdete odkaz „Zaplatit přihlášku“, který Vás přesměruje do Obchodního centra, kde výběr potvrdíte odkazem „Objednat“. Po vyplnění informací přihlášku elektronicky zaplatíte.

Údaje k platbě

 • Název banky: KB Brno-střed
 • Účet: 85636621/0100
 • Konstatní symbol: 0379
 • Variabilní symbol: unikátní pro každou platbu
 • IBAN kód: CZ 430100 0000 0000 85636621
 • SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Studenti se specifickými potřebami

Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, zřídila Masarykova univerzita v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Ve struktuře univerzity je středisko zařazeno jako samostatné univerzitní pracoviště spolupracující se Studijním odborem a Akademickým psychodiagnostickým centrem Rektorátu MU, dále Poradenským centrem, Centrem jazykového vzdělávání a dalšími společnými pracovišti MU.

Středisko je dále garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Přejít na webovou stránku Teiresiás MU

Podmínky přijímacího řízení

Oborové testy z biologie, fyziky, chemie anebo somatologie se skládají dle zvoleného studijního programu. Jedna přijímací zkouška se skládá v případě podaných přihlášek na Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Pokud si podáváte přihlášku na Všeobecné či Zubní lékařství a souběžně na některý z bakalářských studijních programů, budete vykonávat přijímací zkoušky dvě. Při podání přihlášek do více bakalářských programů, zveme Vás na jeden termín s kombinací testů tak, aby byly pokryty všechny Vámi vybrané programy.

Podmínky přijímacího řízení

Pozvánka k přijímací zkoušce

Pozvánku k přijímací zkoušce naleznete ve své e-přihlášce nejpozději 14 dní před jejím konáním, zpravidla mnohem dříve. Termín přijímací zkoušky je pevně daný. Náhradní termíny přijímacích zkoušek se nevypisují.

Přijetí s bonifikací

Přičítáme body k přijímací zkoušce pouze uchazečům o studium Všeobecného a Zubního lékařství. Pouze pro Všeobecné lékařství je možné přijetí na základě bonifikace bez přijímacích zkoušek, a to za splnění podmínek přijímacího řízení schválených Akademickým senátem LF MU. Vždy je třeba podat si e-přihlášku a v listinné formě poslat vyplněný formulář žádosti o bonifikaci s úředně ověřenými přílohami. Akceptujeme pouze ty, které jsou od 1. listopadu zveřejněny v Podmínkách přijímacího řízení pro daný akademický rok.

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkoušku za výborný středoškolský prospěch lze prominout pouze uchazečům o studijní program Všeobecné lékařství. Podmínkou je podání e-přihlášky a do konce února poslat vyplněný listinný formulář žádosti s úředně ověřenými kopiemi vysvědčení.

Rozhodnutí o přijetí

Pro každý studijní program sestavujeme pořadník uchazečů podle bodového ohodnocení písemných testů. Bodové bonifikace přičítáme pouze uchazečům, kteří si včas a řádně o uznání požádali. O návrhu na přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů podle celkového počtu bodů. V programu Všeobecné lékařství jsou na prvních místech uvedeni uchazeči navržení na přijatí bez přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení

Návrh na přijetí, nebo rozhodnutí o nepřijetí ke studiu naleznete ve své e-přihlášce 7 až 10 dnů po vykonání přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí je vystaveno až po doložení autorizované konverze dokladu o předchozím vzdělání, u dlouhých magisterských a bakalářských programů maturiitní vysvědčení anebo nostrifikace zahraničního středoškolského vzdělání.

Uspěli jste v přijímacím řízení?

Pokračujte k zápisu

Další informace k výsledkům přijímacích zkoušek

 • Studenti nepřijati z kapacitních důvodů, kteří se umístili těsně pod bodovou hranicí, mají šanci na přijetí v případě, že Přijímací komise LF MU po řádných zápisech rozhodne o snížení bodové hranice pro přijetí a o dodatečném dobrání uchazečů. Automaticky je v tomto případě prostřednictví e-přihlášky vždy oslovena celá bodová skupina, které je umožněn náhradní termín distančního zápisu. Stává se tak zpravidla na konci července. Podání odvolání je v tomto případě bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Průběh přijímacího řízení a přehled bodových zisků jednotlivých programů je průběžně aktualizován a naleznete jen po kliku na tlačítko níže.

Informace k výsledkům přijímacího řízení do magisterských studijních programů na LF MU 2023

Programy celoživotního studia

Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů, kteří u přijímacích zkoušek získali alespoň minimální počet bodů stanovený pro daný program, si mohou podat přihlášku do Programů celoživotního vzdělávání. Přihlášky se podávají každoročně v období 25. 6. - 10. 8.

Více o programech celoživotního vzdělávání Podat přihlášku do programu celoživotního vzdělávání

Odvolací řízení

 • Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím.
 • Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky. Podání odvolání je bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Odvolací komise rektora Masarykovy univerzity zasedá během měsíce srpna.

Informace k odvolání proti rozhodnu o přijetí / nepřijetí ke studiu na MU Informace o odvolacím řízení proti nepřijetí ke studiu Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu


Statistiky přijímacího řízení

Bodová statistika přijímacího řízení 2012 - 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info