Děkan Martin Repko

Medailon a CV
Bez popisku

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. se narodil v Brně roku 1967. V letech 1986-1992 absolvoval studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde mu byl udělen titul MUDr. Roku 1995 byl atestován v Ortopedii a traumatologii pohybového aparátu I st., o pět let později pak i ve II. st. Atestován byl i pro nadstavbový obor Spondylochirurgie, a to v roce 2019. V roce 2005 mu byl udělen titul Ph.D. Roku 2009 se habilitoval a byl jmenován docentem. Po úspěšně absolvovaném profesorském řízení byl roku 2019 jmenován profesorem pro obor chirurgie. V letech 2018-2019 byl členem vedení LF MU jako proděkan pro internacionalizaci a anglické studium. Od 1. 11. 2019 vede v pozici děkana Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity.

Prof. Repko je přednostou Ortopedické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno. Specializuje se především na léčbu deformit páteře, dětských skolióz, nervosvalových onemocnění a všeobecnou spondylochirurgii. V letech 1990 až 2007 absolvoval studijní pobyty v Holandsku, Švýcarsku, Velké Británii a v USA. Jeho profesní kariéra je neodmyslitelně spjata od promoce s Fakultní nemocnicí Brno, ale také působil jako školitel a zvaný operatér na celé řadě světových ortopedických a spondylochirurgických pracovištích. Kromě klinické medicíny se intenzivně věnuje pedagogické a výzkumné činnosti. Je členem oborové rady doktorského studia chirurgie a reprodukční medicíny, předsedá Vědecké radě Lékařské fakulty MU a Vědecké radě IPVZ a je aktivním členem celé řady univerzitních vědeckých rad. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky vědeckých prací a odborných edukačních materiálů.

Martin Repko je členem řady odborných organizací v České republice i v zahraničí. Je členem výkonných výborů Česká společnosti pro ortopedii a traumatologii, České spondylochirurgické společnosti. Předsedá edukačnímu výboru Scoliosis Research Society. Je spoluzakladatelem a koordinátorem Univerzitního centra pro výzkum a léčbu skolióz a deformit páteře Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Je členem vzdělávací komise Ministerstva zdravotnictví ČR. Od roku 2022 předsedá Asociaci děkanů lékařských fakult ČR.

CV Martin Repko

Profil

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty


kancelář: bud. B17/333
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1301
e‑mail: ,
sociální a akademické sítě:
Základní údaje

Akademické a řídicí funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení děkan
Kancelář bud. B17/333Kamenice 753/5, Bohunice, Brno
Telefon 549 49 1301
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU Ortopedická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení přednosta kliniky
E-mail

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Lékařská fakulta
Kolegium rektora Masarykova univerzita
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Krizový štáb Masarykova univerzita
Oborová rada Chirurgie a reprodukční medicína
Surgery and Reproductive Medicine
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro strategii a data ve vizuální prezentaci Lékařská fakulta
Rada pro strategické výzkumné projekty Masarykova univerzita
Rada pro výstavbu Masarykova univerzita
Rozšířené kolegium rektora Masarykova univerzita
Vědecká rada Farmaceutická fakulta
Lékařská fakulta
Masarykova univerzita
Středoevropský technologický institut

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ortopedická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení profesor
Telefon 532 23 2701
E-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 56089
Interní informace Portál MU IS MU
Strategický záměr LF MU

Strategický záměr LF MU

Posláním Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je vzdělávat nové generace lékařů a zdravotníků, sdílet svoje nejlepší znalosti a dovednosti a aktivně se podílet na vědeckých výzkumech. Naše hodnoty stojí na respektu k člověku v jeho individuální rozmanitosti, na našem stálém úkolu napomáhat zlepšování podmínek pro lidské bytí a na našem závazku poskytovat léčbu lidem bez ohledu na jejich sociální status, zdravotní stav či náboženské přesvědčení.

Strategický záměr LF MU 2021–2028

 • Výuka a vzdělávání v pregraduálním studiu

  Lékařská fakulta vždy byla, je a bude fakultou profesní. Zakládáme si proto na maximální péči o naše pregraduální studenty, kterým chceme v nadcházejícím období nabídnout kvalitní možnosti studia v kontaktní i distanční formě. Kvalitní studium vyžaduje také změny v hodnocení studia, v jeho kultivaci, a především ve zvyšování kompetencí samotných vyučujících. Jedinečným nástrojem pro zvyšování kvality výuky je nově otevřené Simulační centrum, které nám umožní držet krok s nejmodernějšími světovými trendy.

 • Výzkum a doktorské studium

  S kvalitním vzděláním úzce souvisí excelentní výzkum a doktorské studium, které chceme na fakultě posilovat. Rozvoj doktorského studia musí být veden v kvalitativní rovině, s důrazem na kvalitu samotných školitelů, zlepšení socioekonomického statusu našich doktorandů, zapojení do vědecko-výzkumných struktur lokálního i globálního charakteru, až po přímou podporu grantových aktivit.

  Výzkumné aktivity musí odrážet moderní trendy a sledovat společenské zájmy. Je třeba výrazněji podporovat aktivity spojené s translací výsledků základního výzkumu do klinické praxe. Zásadní cestou pro zvýšení kvality výzkumu na LF MU je proaktiv- ní vyhledávání zahraničních partnerů a zajištění kvalitního výzkumného prostředí.

 • Specializační vzdělávání

  Dlouhodobě pestrá nabídka specializačního vzdělávání je jedinečností naší fakulty. Tuto jedinečnost je potřeba udržovat, a především dále kvalitativně rozvíjet.

 • Internacionalizace a studium zahraničních studentů

  Mezinárodní význam LF MU dokládají řadu let rostoucí počty zahraničních studentů samoplátců. Odchod Velké Británie z EU však přinesl nové výzvy v souvislosti s mezinárodním uznáváním medicínského vzdělávání. Naším zájmem je udržet stávající počty zahraničních studentů, zajistit jim adekvátní vzdělání a jeho uznávání v zahraničí.

  Velkou výzvou je větší zviditelnění LF MU v globálním měřítku, a to ve smyslu širšího zapojení do sítí vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit. Atraktivita fakulty pro zahraniční akademické pracovníky se pak odrazí nejen ve zvyšující se kvalitě samotného výzkumu, ale i v růstu standardů akademické kultury.

 • Informační zdroje a systémy, IT podpora

  Současná doba ukázala potřeby a také limity plné elektronizace výuky i administrativního chodu fakulty. V blízké budoucnosti proto musíme mnohem intenzivněji rozvinout funkčnost všech elektronických systémů a agend.

 • Management lidských zdrojů, správa instituce, administrativa

  Dynamický rozvoj fakulty není možný bez správně nastavených procesů v oblasti řízení lidských zdrojů a financí. Především oblast řízení lidských zdrojů je klíčovou oblastí rozvoje, a to nejen díky snahám o získání HR Excellence Award. Naší prioritou je kvalitní personální zázemí a transparentní personální politika, která bude lákavá jak pro juniorní výzkumníky, tak pro již etablované vědce a klinické pracovníky. Neméně důležitým parametrem bude také udržení vedoucí pozice při transparentním zadávání veřejných zakázek a zapojení fakulty do procesů udržitelného rozvoje.

 • Akademické prostředí a společenská role

  Otevřenost fakulty okolnímu prostředí je jednou z našich velkých devíz. Rovněž aktivita studentů a jejich společenská angažovanost je nejen nadmíru prospěšná, ale i obecně důležitá. Společně s hlubším pocitem sounáležitosti, chceme tyto aktivity nejen rozvíjet, ale i dále budovat.

Programové prohlášení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info